PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (71-92)
Rachunkowość jako źródło informacji w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
We współczesnej gospodarce umiejętność efektywnego wykorzystywania informacji jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją i często decyduje o jej przewadze konkurencyjnej. Duże znaczenie w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa ma system rachunkowości, który może dostarczać wieloprzekrojowych danych, wykorzystywanych do realizacji wszystkich funkcji zarządzania. W artykule poruszono problematykę znaczenia rachunkowości jako ważnego źródła informacji w zarządzaniu małymi iśrednimi przedsiębiorstwami. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych podjęto próbę oceny stopnia wykorzystania informacji generowanych przez rachunkowość przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz dokonano identyfikacji barier wykorzystywania tych informacji.
 
REFERENCJE (19)
1.
Cebrowska T. (2006). Rachunkowość finansowa i podatkowa. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Griffin W.R. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa, PWN.
 
3.
Jarugowa A. (1994). Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. W: A. Jarugowa, J. Sobańska, L. Kopczyńska, A. Szydło, E. Walińska, Rachunkowość dla menedżerów. Łódź, Towarzystwo Gospodarcze Rafib.Jaworski J. (2011). Rozwój i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej. W: Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 9, Gdańsk, WSB.
 
4.
Kaplan R.S., Norton D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Karmańska A. (red. nauk.) (2006). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Warszawa, Difin.
 
6.
Kaszuba-Perz A., Szydełko A. (2004). Rachunkowość zarządcza. Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
 
7.
Komorowski J. (1997). Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 
8.
Lech P. (2005). Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2. Sopot, UG.
 
9.
Martyniak Z. (red.) (1997). Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Mikołajczyk Z. (1998). Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa, PWN.
 
10.
Nowak A. (2015). Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 39. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Nowak E. (2011). Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
11.
Safin K. (2012). Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, mała firma – zagadnienia podstawowe. W: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
12.
Sierpińska M., Niedbała B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa, PWN.
 
13.
Sikorski C. (2008). Nauka o zarządzaniu. Łódź, Wydawnictwo AHE.
 
14.
Stair R.M., Reynolds G.W. (2003). Principles of Information Systems. Course Technology. Thomson Learning.
 
15.
Świderska G.K. (red.) (2000). Rachunkowość zarządcza. Warszawa, Poltext.
 
16.
Świderska G.K. (red.) (2003). Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy. Wyzwania dla polskich przedsiębiorstw. Warszawa, Difin.
 
17.
Turyna J. (2006). Rachunkowość jako system informacyjny: aspekt modelowy. „Problemy Zarządzania” 4/2006 (14), Warszawa, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
18.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).
 
19.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591, z późn. zm.) art. 3 ust. 1a pkt 3.
 
Journals System - logo
Scroll to top