PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (175-190)
Efektywne zarządzanie wiedzą i kompetencjami wsparciem dla rozwoju pracowników organów administracji publicznej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sektor publiczny, na tle sektora prywatnego i pozarządowego, postrzegany jest jako najwolniej implementujący nowe technologie komunikacyjne i informatyczne. Ostatnie lata pokazują, że te dwa dodatkowe sektory dość odważnie wykorzystują innowacje technologiczne w zdecydowanie większym stopniu niż sektor publiczny, co przyczynia się do ich bardziej dynamicznego rozwoju. Organizacje sektora publicznego, korzystając z nowych technologii, najczęściej wykorzystują je do zwiększenia produktywności, a także coraz częściej − co niewątpliwie cieszy − do poprawy jakości świadczonych usług publicznych. Zarządzanie wiedzą i zarządzanie kompetencjami to młoda i wciąż nieustannie rozwijająca się gałąź sfery zarządzania. Przyczynia się ona do wykształcenia nowych narzędzi zarządczych oraz dostarcza do istniejących celów organizacji nowych rozwiązań. Celem niniejszego tekstu jest wskazanie umiejętnego zarządzania kadrami w organach administracji publicznej wpływającego na rozwój kompetencji pracowników. W osiągnięciu założonego celu pomoże systematyka zagadnień związanych z wiedzą i zarządzania kompetencjami w oparciu o literaturę przedmiotu, a także wskazanie narzędzi zarządzania wiedzą spotykaną coraz częściej w organach administracji publicznej.
 
REFERENCJE (23)
1.
Armstrong M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków, Dom Wydawniczy ABC.
 
2.
Badescu M., Garrouste C.H., Loi M. (2011). The distribution of adulttraining in European countries. Evidences from recent surveys. Brussels, JSC Scientific and Technical Reports, European Commission.
 
3.
Harasim W. (red.), (2006). Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.
 
4.
Holsapple C.W. (red.), (2003). Handbook on Knowledge Management. W: M.J. Eppler, Making Knowledge Visible Through Knowledge Maps: Concepts, Elements, Cases.New York.
 
5.
Jashapara A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
6.
Juchniewicz M. (2002). Jakość zasobów pracy. Warszawa, Poltext.
 
7.
Kostera M. (2011). Zarządzanie personelem. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
8.
Kowalczyk A., Nogalski B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 
9.
Lisiecki M., Sitek B. (2011). Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. W: S. Tafaro, Kontrola władzy: wczoraj i dziś. Józefów, Wydawnictwo WSGE.
 
10.
Lucia A.D., Lepsinger R. (1999). The Art and Science of Competency Models: Pinpointing Critical Success Factors in Organizations. San Francisco, Jossey-Bass/ Pfeiffer.
 
11.
Malara Z. (2006). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Marciniak J. (2006). Standaryzacja procesów zarządzania personelem. Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 
13.
Nowa encyklopedia PWN (1997). Tom 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Oleksyn T. (2006). Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka. Kraków, Oficyna Wydawnicza.
 
15.
Pocztowski A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody.Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
16.
Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 
17.
Sidor-Rządkowska M. (2011). Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL. Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 
18.
Sitek M., Graca T. (red.), (2015). Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarzadzania i edukacji. Józefów, Wydawnictwo WSGE.
 
19.
Szałkowski A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy. Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny.
 
20.
Urbaniak B. (red.), (2001). Gospodarowanie pracą. W: Pocztowski A. Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
21.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 
22.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
 
23.
Mikuła B. (2016). Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, http://www.ementor.edu.pl (dostęp: 22.05.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top