PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (203-216)
Aktywność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w firmach rodzinnych
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Firmy rodzinne odgrywają ważną rolę w gospodarce. Cechuje je pewna specyfika, odróżniająca te firmy od pozostałych form działalności gospodarczej. Są to charakter rodzinny, model zarządzania i struktura własności. Natomiast aspekt społecznej odpowiedzialności (corporate social responsibility − CSR) jest stosunkowo młodą koncepcją w zarządzaniu, która w Polsce rozwija się trochę inaczej niż w krajach zachodnich. Okazuje się natomiast, że Polska nie jest krajem pozbawionym historii etycznego biznesu, a właśnie firmy z tradycjami, najczęściej rodzinne, pozostają do dziś liderami społecznej odpowiedzialności, przejawiającej się głównie w podejściu do pracowników oraz filantropii. Celem artykułu jest analiza strategii i sposobów podchodzenia do społecznej odpowiedzialności w firmach rodzinnych. Zwrócenie uwagi, czy model CSR jest strategiczny w przypadku sektora MŚP, do których należą często firmy rodzinne.
 
REFERENCJE (13)
1.
Adamczyk J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
2.
Frishkoff P.A. (2005). Understanding Family Business: What is a Family Business? Oregon State University, frishkoffbus.orst.edu.
 
3.
Gałązka-Sobotka M. (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: Jarosław Sosnowski (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych. Kielce, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej.
 
4.
Górnik-Durose M., Zaleski Z. (2004). Własność i posiadanie. W: T. Tyszka (red.), Psychologia Ekonomiczna. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
5.
Lewicka-Strzałecka A. (2006). Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. Warszawa, IFiS PAN.
 
6.
Marjański A. (2012). Specyfika firm rodzinnych. W: PARP, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych. Warszawa, PARP.
 
7.
Roessl D., Fink M., Kraus S. (2010). Are family firms fit for innovation? „International Journal of Enterepreneurial Venturing”, 2010, vol 2.
 
8.
Safin K. (1993). Zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych. Warszawa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2.
 
9.
Turek D. (2015). Kulturowe uwarunkowania innowacyjności firm rodzinnych. W: J. Klimek, B. Żelazko (red.), Innowacyjność firm rodzinnych – uwarunkowania i przejawy. Warszawa, SGH w Warszawie.
 
10.
Żemigała M. (2007). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – budowanie zdrowej i efektywnej organizacji. Kraków, Wolters Kluwer.
 
11.
Żukowska J., Pindelski M. (2012). Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych. „Współczesne Zarządzanie”, Warszawa, nr 4.
 
12.
Barometr firm rodzinnych. Z optymizmem w przyszłość, IFR, EFB, KPMG, 2014, htpp/barometr firm rodzinnych KPMG-IFR.pdf (dostęp: 14.05.2015).
 
13.
 
Journals System - logo
Scroll to top