PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (53-70)
Metodyka badań wpływu przywództwa na sukces małej organizacji szybkiego wzrostu
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule została podjęta próba przybliżenia czytelnikowi istoty i znaczenia przywództwa w małych organizacjach oraz roli i wpływu właściciela małej firmy na jej sukces. Kwestia przywództwa w małych organizacjach to problemem rzadko badany, choć menedżerowie tych firm często stanowią o ich przewadze rynkowej. Zaprezentowano metodykę i na tym tle użyte narzędzia badawcze, które zostały zastosowane w badaniu przeprowadzonym przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem badania PARP było między innymi dostarczenie wiedzy do prac nad zaprojektowaniem wsparcia dla małych i średnich firm oraz stworzenie dedykowanych im instrumentów wsparcia nakierowanych na rozwój. Podstawę badań stanowiło określenie czynników kluczowych szybkiego wzrostu oraz barier i problemów ograniczających rozwój organizacji. Oznacza to, że uczestniczącym w badaniu właścicielom firm stworzona została możliwość wpływu na kształtowanie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. W artykule przybliżono czytelnikowi teorię związaną z istotą przywództwa i ewolucją teorii przywództwa. Poruszono kwestie przywództwa w kontekście efektywności organizacji. Odniesiono się do klasycznej koncepcji przywództwa i przywództwa charyzmatycznego. Po szczegółowym opisie metody i narzędzia badawczego dokonano ich analizy krytycznej, co pozwoliło na sformułowanie końcowych wniosków.
PODZIĘKOWANIA
Autorka uprzejmie dziękuje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za udostępnienie materiałów badawczych.
 
REFERENCJE (18)
1.
Avery G.C. (2009). Przywództwo w organizacji. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
2.
Bławat F. (2003). Właściciel-menedżer małego i średniego przedsiębiorstwa w świetle paradygmatu kompetencji. W: Zarządzanie w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1. Sopot.
 
3.
Collin P.H., Słupski J. (2000). Słownik biznesu. Warszawa, Peter Collin Publishing, Wydawnictwo Wilga.
 
4.
Conger J.A., Kanugo R.N., Menon S. (2000). Charismatic leadership and follower effectsin, „Journal of Organizational Behavior”, Vol. 21.
 
5.
Dzikowski P. (2011). Przywództwo w organizacjach gospodarczych w warunkach polskich. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 
6.
Goleman D. (2004). Przywództwo, które przynosi efekty. „Harvard Business Review Polska” nr 12.
 
7.
Gonciarski W. (1995). Style kierowania. Część 1. „Personel” nr 9. Warszawa.
 
8.
Karaszewski R. (2008). Przywództwo w środowisku globalnego biznesu. Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Dom Organizatora.
 
9.
Koźmiński A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Kraśnicka T. (2010). Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych. Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
11.
Krawiec F. (2009). Nowa gospodarka i wizja lidera XXI wieku. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 
12.
Lachiewicz S. (2007). Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Lambert T. (2000). Problemy zarządzania. 50 praktycznych modeli rozwiązań, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC.
 
14.
Oleksyn T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 
15.
Owczarek M. (2009). Przywództwo jako proces. „Harvard Business Review Polska”, nr 82−83.
 
16.
Rakowska A. (2007). Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
17.
Sikorski C. (2001). Zachowania ludzi w organizacjach. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.) (1986). Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
Journals System - logo
Scroll to top