PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (171-188)
High quality, good practice, satisfying results – Educational Peer Tutoring
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
At the beginning the presented of text the authoress refers to the situation encountered by the contemporary school – first of all, these are students’ problems, who achieve unsatisfactory academic performance. The first part of the article presents the development of actions and opportunities associated with an innovative approaches to the methods and forms of teaching – learning by directors and teachers of public schools especially having regard breakthrough for freedom in education. The next part of the text explains the idea of peer education while describing its beginnings at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries. The authoress will also present actions of good practice in education, which are part of her scientific research area.
 
REFERENCES (14)
1.
Brzezińska A. (2008), Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego UKW, Bydgoszcz.
 
2.
Forman E.A., Cazden C.B. (1995), Exploring Vygotskian perspectives in education: the cognitive, value of peer interaction (Myśl Wygotskiego a edukacja: wartości poznawcze współpracy z rówieśnikami, tłum. A. Brzezińska, G. Lutomski, D. Łukasiewicz). W: A. Brzezińska, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
3.
Kupisiewicz Cz. (2000), Dydaktyka ogólna, Wydawnictwo: GRAF PUNKT, Warszawa.
 
4.
Okoń W. (1998), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa.
 
5.
Okoń W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa, s. 263.
 
6.
Paszkiewicz A. (2012), Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna, Wydawnictwo DYFIN, Warszawa.
 
7.
Piaget J. (1929), Mowa i myślenie dziecka, Wydawnictwo Książnica Atlas, Lwów-Warszawa.
 
8.
Preuss-Kuchta L. (2004), Przyzwolenie uczniów na działania selekcyjne w procesie kształcenia, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk.
 
9.
Preuss-Kuchta L., Selekcje wewnątrzszkolne w aspekcie społecznym. Uwarunkowania podziałów i doborów w klasach i do klas, „Edukacja”, nr 4, 2005, s. 19−20.
 
10.
Rutkowska J., Promowanie uczniów z ocenami niedostatecznymi a zagadnienia rozwoju osobowości, „Nowa Szkoła”, nr 12, 1993, s. 212.
 
11.
Sarnat-Ciastko A. (2015), Tutoring w polskiej szkole, Wydawnictwo DYFIN, Warszawa.
 
12.
Śliwerski B. (2008), Edukacja autorska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
13.
Tudge J., Rogoff B. (1995), Peer influences on cognitive development: Piagetian and Vygotskian perspectives (Wpływ rówieśników na rozwój poznawczy – podejście Piageta i Wygotskiego, tłum. A. Brzezińska, B. Smykowski, D. Łukasiewicz). W: A. Brzezińska, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
14.
Hott B., Walker J., Sahni J. (2012, kwiecień), Peer Tutoring. W: Council of Learning Disabilities, http://www.council-for-learnin..., (data dostępu: 04.05.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top