PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (171-188)
Wysoka jakość, dobra praktyka, zadowalające efekty – Edukacyjny Tutoring Rówieśniczy
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na wstępie prezentowanego tekstu następuje nawiązanie do sytuacji, z jakimi boryka się współczesna szkoła – przede wszystkim są to problemy uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce. Pierwsza część artykułu przedstawia rozwój działań i możliwości związanych z innowacyjnym podejściem do metod i form nauczania – uczenia się przez dyrektorów i nauczycieli szkół publicznych, uwzględniając szczególnie przełom dla wolności w edukacji. Kolejna część tekstu wyjaśnia ideę edukacji rówieśniczej, opisując przy tym jej początki na przełomie XVIII i XIX wieku. Zaprezentowane zostały również działania dobrych praktyk w edukacji, które są częścią naukowego obszaru badawczego autorki.
 
REFERENCJE (14)
1.
Brzezińska A. (2008), Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego UKW, Bydgoszcz.
 
2.
Forman E.A., Cazden C.B. (1995), Exploring Vygotskian perspectives in education: the cognitive, value of peer interaction (Myśl Wygotskiego a edukacja: wartości poznawcze współpracy z rówieśnikami, tłum. A. Brzezińska, G. Lutomski, D. Łukasiewicz). W: A. Brzezińska, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
3.
Kupisiewicz Cz. (2000), Dydaktyka ogólna, Wydawnictwo: GRAF PUNKT, Warszawa.
 
4.
Okoń W. (1998), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa.
 
5.
Okoń W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa, s. 263.
 
6.
Paszkiewicz A. (2012), Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna, Wydawnictwo DYFIN, Warszawa.
 
7.
Piaget J. (1929), Mowa i myślenie dziecka, Wydawnictwo Książnica Atlas, Lwów-Warszawa.
 
8.
Preuss-Kuchta L. (2004), Przyzwolenie uczniów na działania selekcyjne w procesie kształcenia, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk.
 
9.
Preuss-Kuchta L., Selekcje wewnątrzszkolne w aspekcie społecznym. Uwarunkowania podziałów i doborów w klasach i do klas, „Edukacja”, nr 4, 2005, s. 19−20.
 
10.
Rutkowska J., Promowanie uczniów z ocenami niedostatecznymi a zagadnienia rozwoju osobowości, „Nowa Szkoła”, nr 12, 1993, s. 212.
 
11.
Sarnat-Ciastko A. (2015), Tutoring w polskiej szkole, Wydawnictwo DYFIN, Warszawa.
 
12.
Śliwerski B. (2008), Edukacja autorska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
13.
Tudge J., Rogoff B. (1995), Peer influences on cognitive development: Piagetian and Vygotskian perspectives (Wpływ rówieśników na rozwój poznawczy – podejście Piageta i Wygotskiego, tłum. A. Brzezińska, B. Smykowski, D. Łukasiewicz). W: A. Brzezińska, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
14.
Hott B., Walker J., Sahni J. (2012, kwiecień), Peer Tutoring. W: Council of Learning Disabilities, http://www.council-for-learnin..., (data dostępu: 04.05.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top