PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (235-252)
The involvement of internal auditor in the management of public tasks carried out by local government units
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Local government is a form of decentralized government, where usually residents of the units of basic territorial division shall form of community self-government by law. The essence of self-government is the proper management of public affairs by themselves. Local government units shall endeavor to fulfill its mission servitude towards their citizens through their bodies. Rounding out the way the management in local government is to use the internal auditor, who with their knowledge and competence supports the management of local governments in decision-making. The aim of the study analyzed area is to identify the essence of the functioning of local self-government, which is increasingly effectively and efficiently perform its duties. Author of the article, as a longtime practice acting as an internal auditor, determines methods and ways of managing public tasks of local authorities, referring both to the existing legislation in this area.
 
REFERENCES (15)
1.
Czerwiński, K., (2002). Książka procedur audytu wewnętrznego, materiały niepublikowane. Warszawa: CISA.
 
2.
Lisiecki, M., Sitek, B., (2011). Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. [w] Tafaro, S. Kontrola władzy: wczoraj i dziś. Józefów: Wydawnictwo: WSGE.
 
3.
Niewiadomski, Z. (red), (2013). Prawo administracyjne. Wydanie 5. Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.
 
4.
Polaczek, T. (2006). Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce. Praktyczny przewodnik po zagadnieniach ochrony informacji. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
5.
Sitek, B., Trzaskalik, R. (red.). (2011). Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [w] Antczak, A. Bezpieczeństwo informacji jako jeden z istotnych elementów strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Józefów: Wydawnictwo: WSGE.
 
6.
Stawasz, D., Sikora-Fernandez, D. (2013). Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego: wybrane zagadnienia i obszary oddziaływania. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 
7.
Winiarska, K. (red.). (2005). Controlling i audyt w usprawnianiu zarządzania, [w:] Babuśka, E. Audyt wewnętrzny w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
8.
Winiarska. K. (red.). (2012). Istota kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer business. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 19975, Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 
9.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, ze zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.).
 
14.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 21, poz. 108).
 
15.
Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2013 r. poz.15.).
 
Journals System - logo
Scroll to top