PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (235-252)
Zaangażowanie audytora wewnętrznego w zarządzanie zadaniami publicznymi realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Samorząd terytorialny jest formą zdecentralizowanej władzy publicznej, gdzie ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządowa. Istotą samorządu terytorialnego jest umiejętne zarządzanie sprawami publicznymi przez samych zainteresowanych. Jednostki samorządu terytorialnego dążą do wypełniania swojej misji służebnej względem swoich mieszkańców poprzez swoje organy. Dopełnieniem sposobu zarządczego w samorządzie jest wykorzystanie audytora wewnętrznego, który swoją wiedzą i kompetencjami wspiera kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego w procesach decyzyjnych. Celem badania analizowanego obszaru jest wskazanie istoty funkcjonowania samorządu terytorialnego, który coraz skuteczniej i sprawniej wykonuje swoje obowiązki. Autor artykułu, jako wieloletni praktyk pełniący rolę audytora wewnętrznego, określi metody i sposoby zarządzania zadaniami publicznymi samorządów lokalnych, odwołując się jednocześnie do istniejących przepisów prawnych w tym zakresie.
 
REFERENCJE (15)
1.
Czerwiński, K., (2002). Książka procedur audytu wewnętrznego, materiały niepublikowane. Warszawa: CISA.
 
2.
Lisiecki, M., Sitek, B., (2011). Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. [w] Tafaro, S. Kontrola władzy: wczoraj i dziś. Józefów: Wydawnictwo: WSGE.
 
3.
Niewiadomski, Z. (red), (2013). Prawo administracyjne. Wydanie 5. Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.
 
4.
Polaczek, T. (2006). Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce. Praktyczny przewodnik po zagadnieniach ochrony informacji. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
5.
Sitek, B., Trzaskalik, R. (red.). (2011). Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [w] Antczak, A. Bezpieczeństwo informacji jako jeden z istotnych elementów strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Józefów: Wydawnictwo: WSGE.
 
6.
Stawasz, D., Sikora-Fernandez, D. (2013). Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego: wybrane zagadnienia i obszary oddziaływania. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 
7.
Winiarska, K. (red.). (2005). Controlling i audyt w usprawnianiu zarządzania, [w:] Babuśka, E. Audyt wewnętrzny w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
8.
Winiarska. K. (red.). (2012). Istota kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer business. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 19975, Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 
9.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, ze zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.).
 
14.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 21, poz. 108).
 
15.
Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2013 r. poz.15.).
 
Journals System - logo
Scroll to top