PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (9-24)
Principles and realization of pedagogical innovation “Joy of learning everyday – early school education open to the needs of children”
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents principles and describes realization of pedagogical innovation “Joy of learning everyday – early school education open to the needs of children”. The abovementioned innovation uses among others some techniques and methods of Education Through Movement by Dorota Dziamska. Hence, it is an alternative to sedentary teaching, which does not support integrated children’s development and blocks their natural development. Main principle of the innovation is to create appropriate educational space for children so that learning becomes joy for them.
 
REFERENCES (28)
1.
Ayres A.J. (1972), Sensory Integration and Learning Disorders, Los Angeles.
 
2.
Bednarkowa W. (2010), O talentach w szkole czyli o 7 wspaniałych, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 
3.
Dziamska D. (2003), Opowieści z papierowego pudełka, Wyd. BP, Poznań.
 
4.
Dziamska D., Gudro D. (2010), Bawię się i uczę. Edukacja przez ruch i drama w kształceniu wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Warszawa.
 
5.
Gadacz T., Wychowanie jako spotkanie osób, „Znak” nr 1, 1991.
 
6.
Gajdamowicz H. (1993), Nowe wartości i przemiany celów kształcenia, Toruńskie Studia Dydaktyczne 2 (II).
 
7.
Grzesiak J., Naskręt M., Bronikowski M. (2014), Znaczenie koordynacji ruchów ręki w kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych u dzieci w wieku 6–7 lat, Rozprawy Naukowe 47, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 
8.
Klus-Stańska D., Komu potrzebne jest ocenianie w szkole?, „Edukacja i Dialog”, nr 5, 2006.
 
9.
Klus-Stańska D., (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
10.
Kotarba-Kańczugowska M. (2009), Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach pedagogicznych, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
11.
Kruszewska A. (2011), Dziecko 6-letnie na progu szkolnym – jego umiejętności społeczno-emocjonalne. W: red. nauk. M.M. Karwowska-Struczyk, D. Sobierańska, M. Szpotowicz, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Badania, opinie, inspiracje, Wyd. „Żak”, Warszawa.
 
12.
Kruszewska A. (2015), Między przedszkolem a szkołą. Obowiązek szkolny sześciolatka – dziecko przekracza próg szkoły, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Częstochowa.
 
13.
Kupisiewicz Cz. (1994), Dziewiętnaście tez o kształceniu nauczycieli. W: T. Lewowicki (red.), W kręgu teorii praktyki kształcenia wielostronnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 
14.
Lewandowska-Kidoń T. (2001), Drama w kształceniu pedagogicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
15.
Łabecka G. i Mańka L., Wykorzystanie ćwiczeń dramowych w nauczaniu wczesnoszkolnym „Życie Szkoły”, nr 8, 2000.
 
16.
Magda-Adamowicz M. (2004), Style wychowania twórczych nauczycieli edukacji elementarnej. W: W. Szlufik, T. Banaszkiewicz, A. Pękala (red.), Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej, Wyd. Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 
17.
Noizet G., Caverni J.P. (1988), Psychologiczne aspekty oceniania osiągnięć szkolnych, Wyd. PWN, Warszawa.
 
18.
Okoń W. (1979), Szkoła współczesna. Przemiany i tendencje rozwojowe, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 
19.
Okoń W. (2005), Nowy słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
20.
Pankowska K. (2000), Pedagogika dramy. Teoria i praktyka, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
21.
Pietrasiński Z. (1971), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
22.
Schulz R. (1980), Procesy zmian i odnowy w oświacie: wstęp do teorii innowacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
23.
Słownik wyrazów obcych i trudnych (2012), Wydawnictwo IBIS, Poznań.
 
24.
Smak E. (1997), Z zagadnień innowacji pedagogicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 
25.
Surynt A., Wójcik-Grzyb A. (2015), Sprawność fizyczna dzieci w wieku 6 i 7 lat jako element dojrzałości szkolnej, Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, Zeszyt 54.
 
26.
Więckowski R. (1993), Pedagogika wczesnoszkolna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
27.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 56, poz. 506).
 
28.
Dziamska D. (2015), Teoria systemu Edukacji Przez Ruch, http://www.pracownia.origami.o... (data dostępu: 10.12.2015).
 
Journals System - logo
Scroll to top