PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (9-24)
Założenia i realizacja innowacji pedagogicznej „Radość z nauki na co dzień – edukacja wczesnoszkolna otwarta na potrzeby dzieci”
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia założenia i opis realizacji innowacji pedagogicznej „Radość z nauki na co dzień – edukacja wczesnoszkolna otwarta na potrzeby dzieci”. Prezentowana innowacja wykorzystuje między innymi wybrane techniki i metody systemu Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej. Jest alternatywą dla sedenteryjnego sposobu nauczania, który nie sprzyja zintegrowanemu rozwojowi dzieci i blokuje ich naturalny rozwój. Głównym założeniem innowacji jest stworzenie takiej przestrzeni edukacyjnej dla dziecka, w której nauka będzie dla niego radością
 
REFERENCJE (28)
1.
Ayres A.J. (1972), Sensory Integration and Learning Disorders, Los Angeles.
 
2.
Bednarkowa W. (2010), O talentach w szkole czyli o 7 wspaniałych, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 
3.
Dziamska D. (2003), Opowieści z papierowego pudełka, Wyd. BP, Poznań.
 
4.
Dziamska D., Gudro D. (2010), Bawię się i uczę. Edukacja przez ruch i drama w kształceniu wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Warszawa.
 
5.
Gadacz T., Wychowanie jako spotkanie osób, „Znak” nr 1, 1991.
 
6.
Gajdamowicz H. (1993), Nowe wartości i przemiany celów kształcenia, Toruńskie Studia Dydaktyczne 2 (II).
 
7.
Grzesiak J., Naskręt M., Bronikowski M. (2014), Znaczenie koordynacji ruchów ręki w kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych u dzieci w wieku 6–7 lat, Rozprawy Naukowe 47, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 
8.
Klus-Stańska D., Komu potrzebne jest ocenianie w szkole?, „Edukacja i Dialog”, nr 5, 2006.
 
9.
Klus-Stańska D., (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
10.
Kotarba-Kańczugowska M. (2009), Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach pedagogicznych, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
11.
Kruszewska A. (2011), Dziecko 6-letnie na progu szkolnym – jego umiejętności społeczno-emocjonalne. W: red. nauk. M.M. Karwowska-Struczyk, D. Sobierańska, M. Szpotowicz, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Badania, opinie, inspiracje, Wyd. „Żak”, Warszawa.
 
12.
Kruszewska A. (2015), Między przedszkolem a szkołą. Obowiązek szkolny sześciolatka – dziecko przekracza próg szkoły, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Częstochowa.
 
13.
Kupisiewicz Cz. (1994), Dziewiętnaście tez o kształceniu nauczycieli. W: T. Lewowicki (red.), W kręgu teorii praktyki kształcenia wielostronnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 
14.
Lewandowska-Kidoń T. (2001), Drama w kształceniu pedagogicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
15.
Łabecka G. i Mańka L., Wykorzystanie ćwiczeń dramowych w nauczaniu wczesnoszkolnym „Życie Szkoły”, nr 8, 2000.
 
16.
Magda-Adamowicz M. (2004), Style wychowania twórczych nauczycieli edukacji elementarnej. W: W. Szlufik, T. Banaszkiewicz, A. Pękala (red.), Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej, Wyd. Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 
17.
Noizet G., Caverni J.P. (1988), Psychologiczne aspekty oceniania osiągnięć szkolnych, Wyd. PWN, Warszawa.
 
18.
Okoń W. (1979), Szkoła współczesna. Przemiany i tendencje rozwojowe, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 
19.
Okoń W. (2005), Nowy słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
20.
Pankowska K. (2000), Pedagogika dramy. Teoria i praktyka, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
21.
Pietrasiński Z. (1971), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
22.
Schulz R. (1980), Procesy zmian i odnowy w oświacie: wstęp do teorii innowacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
23.
Słownik wyrazów obcych i trudnych (2012), Wydawnictwo IBIS, Poznań.
 
24.
Smak E. (1997), Z zagadnień innowacji pedagogicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 
25.
Surynt A., Wójcik-Grzyb A. (2015), Sprawność fizyczna dzieci w wieku 6 i 7 lat jako element dojrzałości szkolnej, Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, Zeszyt 54.
 
26.
Więckowski R. (1993), Pedagogika wczesnoszkolna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
27.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 56, poz. 506).
 
28.
Dziamska D. (2015), Teoria systemu Edukacji Przez Ruch, http://www.pracownia.origami.o... (data dostępu: 10.12.2015).
 
Journals System - logo
Scroll to top