PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (181-198)
Principles of taxing conducted activity through self-government units and budget units
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
According to the adopted subject, the study will be devoted to the very complicated issue associated with the way of taxing of activity performed on the self-government rung by individuals and budget units. This subject is against so much dragonfly, that with the ambiguous recommendation what subject effective laws and regulations didn’t advise themselves he should be taxed in the event that self-government individuals are undertaking taxable activities with value added tax. Into the aid they are coming diversified (unfortunately) decisions taken on by courts what is tantamount to the lack of the uniform court line in this respect. It is of course inadmissible from a point of view of the everyday operations of self-government units. There will be a reading due to it, in order to draw up standard, doctrinal and court line of methods of individuals developed in relation to taxing communes, districts and acting provinces both in the form, as well as budget units. For that purpose the study will be based on regulations being in force, the literature on the subject and the judicature.
 
REFERENCES (30)
1.
Aromiński K., Podmiotowość podatkowa samorządowego zakładu budżetowego, wykonującego zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, Przegląd Prawa Podatkowego 2012, Nr 9.
 
2.
Bartosiewicz A., Glosa do wyroku NSA z 18 października 2011 roku, sygn. akt I FSK 1369/10, Finanse Komunalne 2012, Nr 4.
 
3.
Dębowska T. – Romanowska, Artykuł 9 ustawy o finansach publicznych – a art. 33 oraz 40 par. 1 i 3 k. c. (w:) Finanse publiczne i Prawo finansowe – Realia i perspektywy zmian, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu pod red. C. Kosikowskiego, Białystok 2012.
 
4.
Kulesza M., Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne, Samorząd Terytorialny 2012, Nr 7-8.
 
5.
Modzelewski W., M. Rozbici, Podmiotowość podatkowa jednostek samorząduterytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych (w:) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, Wolters Kluver 2015.
 
6.
Owczarczyk S., Status podatnika VAT w samorządzie terytorialnym po 1 stycznia 2010 r., Finanse Komunalne 2010, Nr 7-8.
 
8.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 
9.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.
 
10.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1515.
 
11.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.1445.
 
12.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.1392.
 
13.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.
 
14.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Dz. U. Nr 247, poz. 1616,.
 
16.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 247.
 
17.
Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 roku (Dz. U. z 25 listopada 1994 r.), Dz. U. Nr 124, poz. 607 ze sprost.
 
18.
Wyrok WSA w Warszawie z 30 stycznia 2007 roku, sygn. akt II SA/Wa 1534/06, LEX nr 294997.
 
19.
Wyrok WSA z Warszawie z 24 czerwca 2008 roku, sygn. akt III SA/Wa 390/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
20.
Wyrok NSA z 18 października 2011 roku, sygn. akt I FSK 1369/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 
21.
Wyrok NSA z 11 września 2013 roku, sygn. akt I FSK 1385/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
22.
Wyrok NSA z 5 grudnia 2013 r., sygn. akt I FSK 643/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
23.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 12 marca 2014 roku, sygn. akt I SA/Bd 120/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
24.
Wyrok NSA z 2 września 2014 roku, sygn. akt I FSK 938/14, http://www.orzeczeniansa.pl/wy....
 
25.
Wyrok NSA z 6 stycznia 2015 roku, sygn. akt I FSK 2039/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
26.
Wyrok WSA w Gdańsku z 23 czerwca 2015 roku, sygn. akt I SA/GD 1379/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
27.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2 listopada 2015 roku, sygn. akt SA/Bd 1260/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
28.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 kwietnia 2008 roku (IPPP1-443-157/08-2IZ, SIP nr 179773.
 
29.
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 sierpnia 2012 roku, IPTPP1/443 – 443/12 – 2/ MW, http://lex.onine.wolterskluwer...?.
 
30.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 sierpnia 2013 roku, IBPP2/443-463/13/AMP.
 
Journals System - logo
Scroll to top