PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (181-198)
Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności prowadzonej przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zgodnie z przyjętym tematem, opracowanie zostanie poświęcone bardzo zawiłemu zagadnieniu związanemu ze sposobem opodatkowywania działalności wykonywanej na szczeblu samorządowym przez jednostki i zakłady budżetowe. Temat ten jest o tyle ważki, że obowiązujące przepisy prawa nie poradziły sobie z jednoznacznym wskazaniem jaki podmiot powinien być opodatkowany w przypadku gdy jednostki samorządowe podejmują czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W sukurs przychodzą zróżnicowane (niestety) rozstrzygnięcia przyjmowane przez sądy, co jest równoznaczne z brakiem jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie. Jest to oczywiście niedopuszczalne z punktu widzenia codziennej działalności jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na to, celem opracowania będzie wskazanie normatywnych, doktrynalnych i orzeczniczych metod wypracowanych odnośnie opodatkowania gmin, powiatów i województw działających zarówno w formie jednostek, jak i zakładów budżetowych. W tym celu opracowanie zostanie oparte na obowiązujących regulacjach prawnych, literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie sądowym.
 
REFERENCJE (30)
1.
Aromiński K., Podmiotowość podatkowa samorządowego zakładu budżetowego, wykonującego zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, Przegląd Prawa Podatkowego 2012, Nr 9.
 
2.
Bartosiewicz A., Glosa do wyroku NSA z 18 października 2011 roku, sygn. akt I FSK 1369/10, Finanse Komunalne 2012, Nr 4.
 
3.
Dębowska T. – Romanowska, Artykuł 9 ustawy o finansach publicznych – a art. 33 oraz 40 par. 1 i 3 k. c. (w:) Finanse publiczne i Prawo finansowe – Realia i perspektywy zmian, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu pod red. C. Kosikowskiego, Białystok 2012.
 
4.
Kulesza M., Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne, Samorząd Terytorialny 2012, Nr 7-8.
 
5.
Modzelewski W., M. Rozbici, Podmiotowość podatkowa jednostek samorząduterytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych (w:) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, Wolters Kluver 2015.
 
6.
Owczarczyk S., Status podatnika VAT w samorządzie terytorialnym po 1 stycznia 2010 r., Finanse Komunalne 2010, Nr 7-8.
 
8.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 
9.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.
 
10.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1515.
 
11.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.1445.
 
12.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.1392.
 
13.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.
 
14.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Dz. U. Nr 247, poz. 1616,.
 
16.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 247.
 
17.
Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 roku (Dz. U. z 25 listopada 1994 r.), Dz. U. Nr 124, poz. 607 ze sprost.
 
18.
Wyrok WSA w Warszawie z 30 stycznia 2007 roku, sygn. akt II SA/Wa 1534/06, LEX nr 294997.
 
19.
Wyrok WSA z Warszawie z 24 czerwca 2008 roku, sygn. akt III SA/Wa 390/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
20.
Wyrok NSA z 18 października 2011 roku, sygn. akt I FSK 1369/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 
21.
Wyrok NSA z 11 września 2013 roku, sygn. akt I FSK 1385/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
22.
Wyrok NSA z 5 grudnia 2013 r., sygn. akt I FSK 643/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
23.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 12 marca 2014 roku, sygn. akt I SA/Bd 120/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
24.
Wyrok NSA z 2 września 2014 roku, sygn. akt I FSK 938/14, http://www.orzeczeniansa.pl/wy....
 
25.
Wyrok NSA z 6 stycznia 2015 roku, sygn. akt I FSK 2039/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
26.
Wyrok WSA w Gdańsku z 23 czerwca 2015 roku, sygn. akt I SA/GD 1379/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
27.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2 listopada 2015 roku, sygn. akt SA/Bd 1260/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d....
 
28.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 kwietnia 2008 roku (IPPP1-443-157/08-2IZ, SIP nr 179773.
 
29.
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 sierpnia 2012 roku, IPTPP1/443 – 443/12 – 2/ MW, http://lex.onine.wolterskluwer...?.
 
30.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 sierpnia 2013 roku, IBPP2/443-463/13/AMP.
 
Journals System - logo
Scroll to top