PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (38-53)
Changes in EU law in the area of personal data protection
 
More details
Hide details
1
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
2
Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the paper is to discuss important issues related to the implementations of the RODO rules, including the use of previous experience in applying the rules. The most important changes introduced by the EU Personal Protection Regulation in 2016 have been analyzed. Moreover, we have assessed the level of personal data protection in the public sector and analyzed the degree of compliance with the requirements concerning the creation of correct personal data protection records in Poland.
 
REFERENCES (16)
1.
Barta P., Litwiński P. (2016). Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wyd. 4. Warszawa: C.H. Beck.
 
2.
Bielak-Jomaa J.E., Lubasz D. (red.). (2016). Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
3.
Kowalik P., Wociór D. (2016). Rozdział I. Zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w jednostkach sektora publicznego, [w:] I. Rogowska (red.), Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego, wyd. 3. Warszawa: C.H.Beck.
 
4.
Krzysztofek M. (2016). Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Warszawa: C.H. Beck.
 
5.
Kuflewski P. (2017). Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, pdf, MC.
 
6.
Niklas J. (2015). Profilowanie w kontekście ochrony danych osobowych i zakazu dyskryminacji, http://ptpa.org.pl/site/assets..._.
 
7.
ochrony_danych_osobowych_i_zakazu_dyskryminacji.pdf [dostęp: 24.04.2017].
 
8.
Nowakowski B., Kowalik P., Wociór D. (2016). Uprawnienia organu do spraw ochrony danych osobowych, [w:] I. Rogowska, Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego. Warszawa: C.H. Beck.
 
9.
Piech M. (2016). „Deregulacyjna” nowelizacja i unijna reforma zasad ochrony danych osobowych z perspektywy administratora danych osobowych, [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubacz (red.), Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
10.
Rogowska I. (red.). (2016). Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego, wyd. 3. Warszawa: C.H. Beck.
 
11.
Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2001 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, Dz.U. L 8 z 12.01.2001.
 
12.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.
 
13.
Szczygielska W. (red.) (2016). Ochrona danych osobowych w praktyce – 180 kluczowych porad z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian rozporządzenia UE. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
 
14.
Walkowiak A., Niklas J. (2016), Reforma ochrony danych osobowych w Polsce: czy grozi nam bałagan?, https://panoptykon.org/wiadomo... [dostęp: 28.03.2017].
 
15.
Wilk M. (red.). (2016). Wykonywanie obowiązków ABI, przyszłego inspektora ochrony danych, w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pdf. Warszawa: Biuro GIODO.
 
16.
Wociór D. (red.). (2016). Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego. Warszawa: C.H. Beck.
 
Journals System - logo
Scroll to top