PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (38-53)
Zmiany w prawie unijnym w zakresie ochrony danych osobowych
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
2
Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem referatu jest omówienie istotnych zagadnień dotyczących sposobów wdrażania przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w tym wykorzystania dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych. Przeprowadzono analizę najważniejszych zmian wprowadzonych w unijnym rozporządzeniu o ochronie osób fizycznych w 2016 roku. Dokonano również oceny poziomu ochrony danych osobowych w sektorze publicznym oraz analiz stopnia spełnienia wymogów dotyczących tworzenia prawidłowej dokumentacji ochrony danych osobowych w Polsce.
 
REFERENCJE (16)
1.
Barta P., Litwiński P. (2016). Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wyd. 4. Warszawa: C.H. Beck.
 
2.
Bielak-Jomaa J.E., Lubasz D. (red.). (2016). Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
3.
Kowalik P., Wociór D. (2016). Rozdział I. Zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w jednostkach sektora publicznego, [w:] I. Rogowska (red.), Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego, wyd. 3. Warszawa: C.H.Beck.
 
4.
Krzysztofek M. (2016). Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Warszawa: C.H. Beck.
 
5.
Kuflewski P. (2017). Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, pdf, MC.
 
6.
Niklas J. (2015). Profilowanie w kontekście ochrony danych osobowych i zakazu dyskryminacji, http://ptpa.org.pl/site/assets..._.
 
7.
ochrony_danych_osobowych_i_zakazu_dyskryminacji.pdf [dostęp: 24.04.2017].
 
8.
Nowakowski B., Kowalik P., Wociór D. (2016). Uprawnienia organu do spraw ochrony danych osobowych, [w:] I. Rogowska, Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego. Warszawa: C.H. Beck.
 
9.
Piech M. (2016). „Deregulacyjna” nowelizacja i unijna reforma zasad ochrony danych osobowych z perspektywy administratora danych osobowych, [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubacz (red.), Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
10.
Rogowska I. (red.). (2016). Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego, wyd. 3. Warszawa: C.H. Beck.
 
11.
Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2001 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, Dz.U. L 8 z 12.01.2001.
 
12.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.
 
13.
Szczygielska W. (red.) (2016). Ochrona danych osobowych w praktyce – 180 kluczowych porad z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian rozporządzenia UE. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
 
14.
Walkowiak A., Niklas J. (2016), Reforma ochrony danych osobowych w Polsce: czy grozi nam bałagan?, https://panoptykon.org/wiadomo... [dostęp: 28.03.2017].
 
15.
Wilk M. (red.). (2016). Wykonywanie obowiązków ABI, przyszłego inspektora ochrony danych, w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pdf. Warszawa: Biuro GIODO.
 
16.
Wociór D. (red.). (2016). Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego. Warszawa: C.H. Beck.
 
Journals System - logo
Scroll to top