PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
CHAPTERS
Rozdział 1 PRAWA PODSTAWOWE/FUNDAMENTAL RIGHTS
Rozdział 2 RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ RESPECTING HUMAN RIGHTS IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION
Rozdział 3 PRAWA CZŁOWIEKA PODLEGAJĄCE OCHRONIE ZE STRONY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ HUMAN RIGHTS SUBJECT TO PROTECTION BY PUBLIC ADMINISTRATION