PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (71-90)
Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w wybranych miastach Warmii i Mazur w świetle badań własnych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej jest nam zidentyfikować zagrożenia lub ich źródła, dlatego możemy przyjąć tezę, że bezpieczny świat dziś jest niemożliwy, a państwa i narody stają się tylko bezpieczniejsze, ale nigdy całkiem bezpieczne. Rozprzestrzenianie się nieuleczalnych chorób, uaktywnianie się wyznawców skrajnych dogmatów religijnych, plaga narkomanii czy zwiększanie się liczby przestępstw kryminalnych stanowią nieuniknione następstwo rozwoju cywilizacyjnego i liberalnej polityki państwa. Dążenie do zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa na możliwie najwyższym poziomie to istotny element ludzkiej egzystencji, traktowanej zarówno jako byt jednostkowy, jak i społeczny. Istotnego znaczenia nabiera dzisiaj bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, zważywszy na ogólne trendy społeczno-cywilizacyjne, w ramach których wśród dóbr chronionych coraz wyższe pozycje osiągają wartości lokalne, a lokalizm pojmowany jest jako sprzeciw wobec rozbudowanej biurokracji i powiększającego się dystansu między rządzonymi a rządzącymi. Ujmowane jest często przestrzennie, posiada też stały wkład w budowaniu bezpieczeństwa jednostek, państw, a także społeczności międzynarodowych. Wymiar lokalny bezpieczeństwa odzwierciedla się w bezpieczeństwie publicznym lub obywatelskim. Autorzy podejmują analizę poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnych wybranych miast Warmii i Mazur na podstawie przeprowadzonych badań własnych.
 
REFERENCJE (11)
1.
Fehler W., Bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, w: W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010.
 
2.
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
 
3.
Głuch K., Gościniak-Koc M., Czy czujemy się bezpieczni? – Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Reszla i Płońska na tle badań ogólnopolskich, w: A. Lewkowicz, T. Majer (red.), Bezpieczeństwo społeczności lokalnej, Olsztyn 2012.
 
4.
Jałowiecki B., Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni, w: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007.
 
5.
Kasprzak J., Bryk J., Prawo. Kryminalistyka. Policja, Szczytno 2008.
 
6.
Maczasek A., Publiczna przestrzeń miejska – społeczne tworzenie rzeczywistości, w: W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010.
 
7.
Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2008.
 
8.
Rosa R., Problemy bezpieczeństwa w myśli społecznej i wojskowej, Warszawa 1996.
 
9.
Theiss W., Edukacja środowiskowa, w: Małe Ojczyzny – tradycja dla przyszłości, Toruń 1994.
 
10.
Wawrzusiszyn A., Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Warszawa 2012.
 
11.
Zaborowski J., Administracyjnoprawne ujęcie pojęć „bezpieczeństwo publiczne” i „porządek publiczny”, niektóre uwagi w świetle uwarunkowań prawnych (1983–1984), „Zeszyty Naukowe ASW” nr 41, Warszawa 1985.
 
Journals System - logo
Scroll to top