PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Demokracja - okazuje się - definiowana jest rozmaicie, jako system, instytucja, a nawet rodzaj zachowań, na przykład jako "Współuczestnictwo wszystkich w podejmowaniu decyzji, podporządkowanie się woli większości, poszanowanie praw innych ludzi", w sensie politycznym jako "ustrój polityczny państwa, w którym rządzą wybrani w głosowaniu przedstawiciele większości i w którym przyznaje się wszystkim obywatelon swobody i prawa polityczne zapewniające im udział w sprawowaniu władzy" i też jako "państwo o takim ustroju". Mowa tu o wszystkich obywatelach zamieszkujących dane terytorium. Twierdzenie, że "państwo narodowe jest warunkiem demokracji", czyli odwracając myśl, istnienie demokracji możliwe jest wówczas, gdy państwo jest państwem narodowym - staje się trudne do zrozumienia, gdy państwo narodowe oznacza państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo.
Journals System - logo
Scroll to top