PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (87-106)
Etyka w administracji publicznej i jej znaczenie w demokratycznym państwie prawa
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pracownik administracji publicznej lub samorządowej winien swoją postawą gwarantować profesjonalizm i bezstronność w wykonywaniu zadań publicznych w państwie prawa. Urzędy administracji poprzez swoją działalność wypełniają misję społeczną, są organizacjami zaufania publicznego. O sprawności i skuteczności administracji publicznej decyduje nie tylko liczba podejmowanych decyzji, ale również zasady współdziałania i respektowania norm moralnych, które obowiązują w systemie demokratycznym.
 
REFERENCJE (40)
1.
Bogucka, I., Pietrzykowski, T. (2003). Etyka w administracji publicznej, Warszawa: LexisNexis Polska.
 
2.
Ciuła, Sz. (2006). Etyczna aspekty zarządzania w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 715.
 
3.
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on a Comprehensive EU Policy against Corruption, COM(2003) 317(01), Bruksela 2003, http://eurlex.europa.eu/legal-... ?uri=celex:52003DC0317 (dostęp: 19.11.2015).
 
4.
Czaputowicz, J. (red.) (2012). Etyka w służbie publicznej, Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
 
5.
Długosz, D. (2005). Kadry w administracji publicznej. W: J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Długosz, D. Zawadzki, W. (2011). Etyczny drogowskaz urzędników, „Przegląd Służby Cywilnej”, listopad, nr 1 (wydanie specjalne).
 
7.
Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz. 607).
 
8.
Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Parlament Europejski, http://www.ombudsman.europa. eu/code/pdf/pl/code2005_pl.pdf#/page/1 (dostęp: 19.11.2015).
 
9.
Filek, J. (2004). Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
 
10.
Garlicki, L. (2006). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa: „Liber”.
 
11.
Gromska, A. wstęp do Arystoteles (1956). Etyka Nikomachejska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Jankowski, H. (1973). Etyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Kant, I. (2004). Krytyka władzy sądzenia. Tłum. oraz opatrzył przedmową i przypisami J. Gałecki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Rada, Komisja, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 14.12.2007 (2007/C 303/01), art. 41.
 
15.
Kodeks Etyki Służby Cywilnej, Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 114 z dnia 11 października 2002 r. („Monitor Polski” z 2002 r. nr 46, poz. 683), § 1, www.infoobywatel.gov.pl/ap/9_2/Kodeks_EtykiSC/ (dostęp: 27.10.2004).
 
16.
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
 
17.
Kowalski, T. (2005). Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji, „Studia Lubuskie: Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie” nr 1.
 
18.
Kulesza, M. Niziołek, M. (red.) (2010). Etyka służby publicznej, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
19.
Lang, W. (1989). Prawo i moralność, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Lazari-Pawłowska, I. (2006). Etyka zawodów prawniczych. W: M. Izdebski, P. Skurzyński (red.), Etyka prawnicza, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 
21.
Lipowicz, I. (2015). Prawo obywatela do dobrej administracji, https://www.nik.gov.pl/plik/id... (dostęp: 19.11.2015).
 
22.
OECD (1996). Ethics in The Public Service. Current Issues and Practice, „Public Management Occasional Papers” No. 14.
 
23.
Ossowska, M. (1985). Normy moralne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
24.
Pastusiak, L. (2002). Kultura polityczna. W: Moralność w działaniach polityków ostatnich dziesięciu lat, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, Dział Wydawnictw Kancelarii Senatu, Warszawa: Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu.
 
25.
Recommendation No. R (2000) 10, of the Committee of Ministers to Member states on codes of conduct for public officials, Committee of Ministers of the Council of Europe on 11 May, Article 3.
 
26.
Rydzewska-Włodarczyk, M. (2014). Infrastruktura etyczna jako przedmiot kontroli zarządczej w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 833: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 72.
 
27.
Sarkowicz, R., Stelmach, J. (1997), Teoria prawa, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
28.
Seredocha, I. (2013). Postawy etyczne pracowników samorządowych w ocenie pracowników i klientów urzędów – raport z badań, „Współczesne Zarządzanie” nr 2.
 
29.
Sobański, R. (2003). Uwagi o etyce zawodów prawniczych, „Radca Prawny” nr 4.
 
30.
Suchodolski, B. (2012). Kodeks etyczny jako narzędzie służące do podnoszenia jakości usług administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” nr 94.
 
31.
Sutor, B. (1994). Etyka polityczna. Tłum. ks. A. Marcol, Warszawa: „Kontrast”.
 
32.
Szostek, A. MIC (1995). Prawda a zasada pluralizmu w dialogu społecznym i organizacji państwa. W: idem, Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin: Rada Wydawnictw KUL.
 
33.
Szymczak, M. (red.) (1988). Słownik języka polskiego, Warszawa: PWN.
 
34.
Ustawa o służbie cywilnej dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.).
 
35.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260).
 
36.
Winczorek, P. (1997). Wstęp do nauki o państwie, Warszawa: „Liber”.
 
37.
Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, „Monitor Polski” 2002, nr 46, poz. 683.
 
38.
Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, „Monitor Polski” 2011, nr 93, poz. 953.
 
39.
Ziembiński, Z. (1981). Podstawy nauki o moralności, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
40.
Zubik M. (2003). Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.