PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Długo rozmyślałem czy podejmować się napisania książki na temat filozofii bezpieczeństwa, skoro podobną na ten sam temat wydałem w 2011 roku. Uczyniłem to dlatego, bowiem istniejąca literatura przedmiotu, również ta najnowsza, napisana przez znane i szanowane autorytety tej dziedziny, bez względu na jej naukowy i dydaktyczny charakter, nie stanowi podstawy do opanowania na wymaganym poziomie wiedzy z zakresu filozofii bezpieczeństwa. Te zwarte obszerne monografie owszem mogą i powinny być zalecane studentom uniwersytetów o kierunku filozoficznym, psychologicznym, socjologicznym, prawnym, lecz nie na kierunku bezpieczeństwo.
FINANSOWANIE
PUBLIKACJA POWSTAŁA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE
 
REFERENCJE (32)
1.
Arystoteles, Polityka. Warszawa 1964.
 
2.
Augustyn A., Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, Antyk, Kęty 1998.
 
3.
Benedykt XVI, Caritatis in veritate, n. 71.
 
4.
Diderot D., Wybór pism filozoficznych. Warszawa 1953.
 
5.
Gilson E., Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza. Warszawa 1960.
 
6.
Jan Paweł II, Pokój dar Boga powierzony ludziom. ŚDP 1982.
 
7.
Kant J., Uzasadnienie metafizyki moralności. Wrocław 1984.
 
8.
Kołłątaj H., Porządek fizyczno – moralny. Warszawa 1955.
 
9.
Kołodziejczyk K., Filozofia bezpieczeństwa. Wrocław 2010.
 
10.
Liebel K., Terroryzm. Anatomia zjawiska. Warszawa 2006.
 
11.
Lock J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. Kraków 1995.
 
12.
Matthias Vogt., Historia filozofii. KDC, Warszawa 2004.
 
13.
Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny. Power Pres 2000.
 
14.
Marks K., Engels F., Dzieła wybrane, t. 2. Warszawa 1949.
 
15.
Platon, Państwo z dodatkiem siedmiu ksiąg, t. 1 i 2. Warszawa 1958.
 
16.
Pokruszyński W., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. WSP, Szczytno 2008.
 
17.
Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe. WSGE, Józefów 2009.
 
18.
Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. WSGE, Józefów 2010.
 
19.
Pokruszyński W., Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa. WSGE, Józefów 2012.
 
20.
Rechlewicz W., Elementy filozofii bezpieczeństwa. Delfin, Warszawa 2012.
 
21.
Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa. AON, Warszawa 1994.
 
22.
Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa. Bellona, Warszawa 1995.
 
23.
Rosa R., Lipińska – Rzeszutek M., Kubiak M., Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Akademia Podlaska, Siedlce 2007.
 
24.
Rousseau J. J., Ekonomia polityczna. PWN, Warszawa 1959.
 
25.
Szmyd J., Bezpieczeństwo jako wartość. Kraków 2000.
 
26.
Staszic S., Pisma filozoficzne i społeczne. Warszawa 1954.
 
27.
Stacewicz J., Cywilizacyjno – kulturowy wymiar globalizacji oraz transformacji. Warszawa 1998.
 
28.
Świniarski J., Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa. Warszawa 1999.
 
29.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2. Warszawa 1968.
 
30.
Tischner J., Kurs elementarny filozofii – antropologia. Kraków 1981.
 
31.
Tomasz z Akwinu, Dwa traktaty. Londyn 1949.
 
32.
Vogt M., Historia filozofii. Przekład M. Skalska. KDC, Warszawa 2004.
 
Journals System - logo
Scroll to top