PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (65-74)
Freedom of Religion as a European Value
 
Więcej
Ukryj
1
The John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
 
REFERENCJE (13)
1.
Barcz J., Górka M., Wyrozymska A., (2012), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji [Handbook for Law, Management and Administration], Warszawa: LexisNexis, p. 329ss.
 
2.
Chopin T., (2018), Démocratie, laïcité et liberté religieuse : quels équilibres en France et en Europe?, „Question d’Europe”, nº 470, pp. 3-4.
 
3.
Cumper P., (2014), Article 9: Freedom of Thought, Conscience, and Religion, in D. J. Harris, M. O’Boyle, E. P. Bates, C. M. Buckley, eds. Law of the European Convention on Human Rights, Oxford: University Press, pp. 597-600.
 
4.
Garlicki L., (2010), Komentarz do art. 9 [Article 9 Commentary], in L. Garlicki ed. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1-18, t. I [Convention for the Protection of Human Rights and undamental Freedoms. Commentary for Articles 1-18, vol. 1], Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, p. 577ss.
 
5.
Gilowski P., (2010), Podstawy prawne Unii Europejskiej [Legal Foundations of the EU], in A. Kuś ed. Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony [European Union Law with the Treaty of Lisbon Taken into Account], Lublin: Wydawnictwo KUL, p. 85-88.
 
6.
McCrea R., (2014), Article 10, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward eds. The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, p. 298-300.
 
7.
Morange J., (2007), Manuel des droits de l’homme et libertés publiques, Paris : Presses Universitaires de France, p. 73-74.
 
8.
Piechowiak M., (1999), Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony [Philosophy of the Human Rights. Human Rights in the Light of their International Protection], Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, p. 370-371.
 
9.
Renucci J-F., (2012), Droit européen des droits de l’homme, Paris : lextenso editions, L.G.D.J, p. 228-229.
 
10.
Renucci J-F., (2013), Droit européen des droits de l’homme. Droits et libertés fondamentaux garantis par CEDH, Paris : Lextenso editions, LGDJ, p. 165-166.
 
11.
Sobczak J., Sobczak W., (2013), Komentarz do art. 10 [Article 10 Commentary], in A. Wróbel ed., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz [EU Charter of Fundamental Rights. Commentary], Warsaw: Wydawnictwo C. H. Beck, p. 346 ss.
 
12.
Sudre F., (2008), Droit européen et international des droits de l’homme, Paris : Presses Universitaires de France, p. 510-512.
 
13.
Zoll A., (2016), Prawa człowieka: źródła i zakres w ujęciu chrześcijańskim i w Unii Europejskiej [Human Rights: Sources and Scope in a Christian View and in the EU], in: R. Budnik, M. Góra (eds.), Godność – wolność – prawa człowieka. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej [Dignity – Freedom – Human Rights. Role of the Catholic Church in European Integration], Gliwice: Wydawnictwo „Wokół nas”, p. 42 ss.
 
Journals System - logo
Scroll to top