PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (53-70)
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako narzędzie zapobiegania wykluczeniu społecznemu mniejszości narodowych i etnicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Streszczenie Jednym z celów, jakie wyznaczyła sobie Unia Europejska w Strategii „Europa 2020”, jest wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Ta decyzja wynika z faktu, że ekskluzja społeczna nie tylko wyraża obniżenie jakości życia, ale także stanowi rosnące zagrożenie bezpieczeństwa społecznego w państwach europejskich. Wśród grup zagrożonych wyłączeniem społecznym zawsze wymienia się mniejszości narodowe i etniczne. Dlatego UE wypracowała specjalne programy oraz finansowanie międzynarodowej współpracy społeczności na rzecz tolerancji i pokojowego współżycia oraz inwestycji społecznych, które mają służyć najsłabszym grupom, wspomagając ich integrację ze społeczeństwem. W całej Unii Europejskiej społeczności romskie są bardzo zagrożone ekskluzją społeczną. Dlatego w polskim Programie Operacyjnym „Kapitał Ludzki” przewidziano specjalny „komponent romski” jako wsparcie dla tej grupy. Inne mniejszości mogą pozyskiwać finansowanie z programów „Kapitał Ludzki” i „Europejska Współpraca Terytorialna”. Artykuł omawia wyniki wywiadów z dolnośląskimi organizacjami mniejszości (Romów, Greków, Niemców) na temat wykorzystania oraz efektów finansowania UE. Uwzględnia opinie przedstawicieli samych mniejszości o tym, jak należy ocenić finansowanie oraz czy przyniosło ono faktyczną zmianę. Artykuł opisuje percepcję faktycznych wyników projektów oraz zawiera zalecenia na kolejną perspektywę finansową.
 
REFERENCJE (9)
1.
Dziewięcka-Bokun L., Systemowe determinanty polityki społecznej, Wrocław 2000.
 
2.
Euzéby C., Social protection to achieve sustainable inclusion: A European imperative in the current economic crisis, „International Social Security Review”, October–December 2012, vol. 65 Issue.
 
3.
Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa 2001.
 
4.
Jamet S., Combating poverty and social exclusion in France, „OECD Papers” 2007, vol. 7 Issue 8.
 
5.
O’Brien M., Penna S., Social exclusion in Europe: some conceptual issues, „International Journal of Social Welfare”, January 2008, vol. 17 Issue 1.
 
6.
Raileanu Szeles M., Tache I., The forms and determinants of social exclusion in the European Union: The case of Luxemburg, „International Advances in Economic Research”, November 2008, vol. 14 Issue 4.
 
7.
Urseanu C.M., The limits of the European social policy, „Young Economists Journal/Revista Tinerilor Economisti”, April 2013, vol. 10 Issue 20.
 
8.
Venieris D., Social policy in Greece: Rhetoric vs. reform, „Social Policy and Administration”, vol. 37, no. 2, April 2003.
 
9.
Weckström S., Self-assessed consequences of unemployment on individual wellbeing and family relationships: A study of unemployed women and men in Finland, „International Journal of Social Welfare”, October 2012, vol. 21 Issue 4.
 
Journals System - logo
Scroll to top