PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy skrypt, jako poświęcony filozofii, ma za zadanie ukazać sylwetki najważniejszych filozofów, ich poglądy obecne w dziejach filozofii, a także to, czym jest sama filozofia w tym, co dla niej zasadnicze. Filozofia jest ogólną wiedzą o rzeczywistości, którą ludzie, niezależnie od wieku, wykształcenia czy stanowiska pragną poznać i zrozumieć. Ta wiedza dotyczy przy tym rzeczy najważniejszych (tzn. zasadniczych i ostatecznych) dla każdego człowieka. Należą do nich np. sens życia i śmierci, wartość cierpienia, istota miłości i przyjaźni, dążenie do szczęścia, prawda o dobru i złu, zagadnienie prawdziwości lub fałszu w poznawaniu świata.
 
REFERENCJE (80)
1.
Anrzejuk A., Człowiek i decyzja, Warszawa 1998.
 
2.
Andrzejuk A., Prawda o dobru, Warszawa 2000.
 
3.
Andrzejuk A., Istnienie i istota, Warszawa 2003.
 
4.
Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak w: Dzieła wszystkie, t. 2, Warszawa1990.
 
5.
Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2002.
 
6.
Augustyn św., Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1992.
 
7.
Bała M., Filozofia w ćwiczeniach, Pelplin 2004.
 
8.
Bartnik Cz. S., Historia filozofii, Lublin 2001.
 
9.
Bartyzel J., W gąszczu liberalizmów, Lublin 2004.
 
10.
Bittner I., Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 2000.
 
11.
Chmielecki A., Między mózgiem, a świadomością. Próba rozwiązania problemu psychofizycznego, PAN 2001.
 
12.
Chojnacki P., Podstawy filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 1955.
 
13.
Comte A., Kurs filozofii pozytywnej, tłum. J. K., Warszawa 2003.
 
14.
Czernik S., Szahaj A., Filozofia postmodernistyczna. Wybór tekstów, Warszawa 1996.
 
15.
Copleston F., Historia filozofii, t. 7, tłum. J. Łoziński, Warszawa 1995.
 
16.
Descartes, Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowski, Warszawa 1970.
 
17.
Descartes, Prawidła kierowania rozumem, tłum. L. Chmaj, Warszawa 1938.
 
18.
Descartes, Medytacje o filozofii pierwszej, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie,Warszawa 1958.
 
19.
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 2004.
 
20.
Epikur, Listy, myśli, sentencje, tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 2003.
 
21.
Gilson E., Tomizm, tłum. J. Rybałta, Warszawa 1998.
 
22.
Gogacz M., Dlaczego badamy średniowieczną filozofię ? w: Opera philosophorum medii aevi, t. 4, Warszawa 1983.
 
23.
Gogacz M., Szkice o kulturze, Kraków, Warszawa/Struga, Warszaw 1985.
 
24.
Gogacz M., Okruszyny, Niepokalanów 1993.
 
25.
Gogacz M., Elementarz metafizyki, Warszawa 1998.
 
26.
Por. M. Gogacz, Ku pełni człowieczeństwa w: Człowiek, osoba, płeć, red. M.Wójcik, Łomianki 1998.
 
27.
Gutek G., Ideologiczne i filozoficzne podstawy edukacji, tłum. A. Kacmajor, A.Sulak, Gdańsk 2003.
 
28.
Jaroszyński Cz., Jaroszyński P., Retoryka klasyczna, Warszawa 1998.
 
29.
Kobierzycki T., Filozofia osobowości. Od antycznej idei duszy do współczesnej teorii osoby, Warszawa 2001.
 
30.
Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, seria I, Kraków 2005.
 
31.
Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, seria II, Kraków 2005.
 
32.
Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, seria III, Kraków 2006.
 
33.
Kwiatek A., Worwąg M., Podróż po historii filozofii. Starożytność, Warszawa1997.
 
34.
Krąpiec M. A., U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991.
 
35.
Krąpiec M. A., Metafizyka, Lublin 1995.
 
36.
Krąpiec M. A., Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995.
 
37.
Krąpiec M. A., Struktura bytu, Lublin 1995.
 
38.
Krąpiec M. A., Z teorii i metodologii metafizyki, Lublin 1996.
 
39.
Krąpiec M. A., Ja - człowiek, Lublin 1998.
 
40.
Krąpiec M. A., Filozofia – co wyjaśnia ?, Lublin 1998.
 
41.
Krąpiec M. A., Filozofia a teologia, Lublin 1999.
 
42.
Krońska I., Sokrates, Warszawa 1989.
 
43.
Krokiewicz A., Sceptycyzm grecki. Od Pirrona do Karneadesa, Pax 1984.
 
44.
Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej, Warszawa 1973.
 
45.
Leśniak K., Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Warszawa 1972.
 
46.
Maritain J., Trzej reformatorzy: Luter – Descartes – Rousseau, tłum. K. Michalski,Warszawa 1935.
 
47.
Mazanka P., Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej,Warszawa 2003.
 
48.
Mikołejko Z., Elementy filozofii, Warszawa 2002.
 
49.
Morawiec E. Przedmiot a metoda w filozofii Kartezjusza, Warszawa 1970.
 
50.
Nietzsche F., Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, tłum. G. Sowiński,Kraków 1977.
 
51.
Nietzsche F., To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. S.Lisiecki i Z. Jaskuła, Warszawa 1999.
 
52.
Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej. Zagadnienia wybrane, red.
 
53.
F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1998.
 
54.
Pawlikowski T., Zarys dziejów filozofii, Warszawa 2003.
 
55.
Platon, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1988.
 
56.
Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1988.
 
57.
Platon, Charmides, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1991.
 
58.
Platon, Laches, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1991.
 
59.
Platon, Protagoras, tłum. L. Regner, Warszawa 1995.
 
60.
Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 2003.
 
61.
Popkin R. H., Stroll A., Filozofia, Poznań 1994.
 
62.
Reale G., Historia filozofii, t. 1 – 3, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 1997.
 
63.
Sareło Z, Postmodernizm w pigułce, Poznań 1998.
 
64.
Sarnowski S., Fryckowski E., Problemy etyki. Wybór tekstów, Bydgoszcz 1993.
 
65.
Sartre J. P., Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. M. Kowalska, J. Krajewski, Warszawa 2001.
 
66.
Schrade U., Nurty filozofii współczesnej, Warszawa 2003.
 
67.
Sikora A., Siedmiu greckich filozofów, Warszawa 1976.
 
68.
Sikora A., Filozofowie XVII wieku, Warszawa 1978.
 
69.
Sochoń J., Ponowoczesne losy religii, Warszawa 2004.
 
70.
Stępień A. B, Materializm dialektyczny – filozofia marksizmu w: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. A. B. Stępień, Lublin 1990.
 
71.
Stępień A. B, Wobec marksistowskiej teorii człowieka w: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. A. B. Stępień, Lublin 1990.
 
72.
Stępień A. B, Wstęp do filozofii, Lublin 1995.
 
73.
Stępień T., Jednia i egzystencja, Warszawa 1998.
 
74.
Stępień T., Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka, Warszawa 2003.
 
75.
Tomasz z Akwinu św., O prawdzie, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Lublin 1999.
 
76.
Weischedel W., Do filozofii kuchennymi schodami, tłum. K. Chmielewska, K.Kuszyk, Warszawa 2000.
 
77.
Wendland Z., Historia filozofii. Od szkoły jońskiej do końca XX wieku, Warszawa 2003.
 
78.
Wolsza K., Rola doświadczenia transcendentalnego, Opole 1999.
 
79.
Vesey G., Foulknes P., Słownik encyklopedyczny. Filozofia, wyd. RTW.
 
80.
Żegleń U., Filozofia umysłu: dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu, wyd. A. Marszałek 2003.
 
Journals System - logo
Scroll to top