PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Proces globalizacji, a wraz z nim powstanie projektu integracji Polski z Unią Europejską, wytworzyły sytuację ujawniania się postaw proakcesyjnych i antyakcesyjnych. Zaistniał wówczas asumpt do zainteresowania pomiarem zjawiska. Wraz z biegiem okresu przedakcesyjnego, zainteresowanie kierowano przede wszystkim na ustalanie, jakie jest przyzwolenie społeczeństwa polskiego na taki krok, jaka jest proporcja euroentuzjastów do eurosceptyków, w danym momencie realizacji projektu, i jaka jest dynamika tego zjawiska. Pomiar ten stał się tematem badawczym, ale równocześnie narzędziem mającym znaczenie polityczne.
 
REFERENCJE (24)
1.
Adwent F.: Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski.
 
2.
Aronson E., Wilson T.D., Alert R.M.: Psychologia społeczna. Zysk i S-ka Wydawnictwo. Poznań 1997.
 
3.
Bratkowski P.: Patriotyzm w kształcie piłki. „Rzeczpospolita” 10 lipca 2006 r.
 
4.
Burtt H.E.: Psychologia stosowana. PWN. Warszawa 1965.
 
5.
Derber Ch.: Zaistnieć w społeczeństwie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2002.
 
6.
Granice Konkurencji. Grupa Lizbońska. Poltex. Warszawa 1996. (tłum. M. Jarosiński z Massachusetts Institute of Technology. The Group of Lizbon, and the Gulbenkian Foundation).
 
7.
Hamel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra. Business Press. Warszawa 1999 (Competing for the Future. Harvard Business School Press).
 
8.
Hilgard E.R.: Wprowadzenie do psychologii. PWN. Warszawa 1967.
 
9.
Jasińska-Kania A., Marody M.(Re.): Polacy wśród Europejczyków. Wydawnicwto Naukowe Scholar. Warszawa 2002.
 
10.
Karolczak-Biernacka B.: Obraz Niemca i Polaka w percepcji młodzieży „Kwartalnik Pedagogiczny”1994.
 
11.
Karolczak-Biernacka B.: Ustrój państwa w oczach młodzieży. IBE. Warszawa 1995.
 
12.
Karolczak-Biernacka B.: Sport jako czynnik kształtujący mentalność nowoczesnego Europejczyka a (w:) Sport w procesie integracji europejskiej. Międzynarodowe seminarium. Warszawa 1998, s.191-200.
 
13.
Karolczak-Biernacka B.: Mechanizm konkurencji w percepcji młodzieży. „Edukacja” 1999, nr 4.
 
14.
Karolczak-Biernacka B.: Polak jako Europejczyk. O zadaniach systemu edukacji w strategiach integracji. (w:) Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Materiały pokongresowe pod. Red. H. Szczerbińskiego. Białystok 2002, s. 76-96.
 
15.
Karolczak-Biernacka B.: Problem tolerancji w świetle integracji Polski z Unią Europejską.”Studia i Dokumenty Ekumeniczne” Zeszyt specjalny. Tolerancja. Kościoły a jedność Europy. Rok XVIII: 2002 nr 3 (51) s. 7-32.
 
16.
Karolczak-Biernacka B.: Edukacja europejska i świat aktualnych komunikatów. Edukacja poprzez sport. Praca zbiorowa pod. Red. Z.Dziubińskiego. Salezjańska organizacja Sportowa. Warszawa 2004, s. 204-224.
 
17.
Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań. Centrum Europejskie Natolin. Warszawa 2003.
 
18.
Kurcz I.: Zmienność i nieuchronność stereotypów. Wydawnictwo Instytutu Psychologii. Warszawa 1994.
 
19.
Lipniacka W.: Poradnik ksenofoba. Polacy. Wydawnictwo Adamantan 1997.
 
20.
Nowak W.: Obwód głowy. Czarne, Wołowiec (Druk zwarty - zbiór reportaży o postawach wobec innych: recenzja P.Smoleński: Dziedziczna wrogość Polaków i Niemców, której nie ma, GW 20.02.07 r.).
 
21.
Nowicka E., Nawrocki J. (red.): Inny – obcy. Wróg. Oficyn Naukowa. Warszawa 1996.
 
22.
Suchocka R.: Integracja Europejska w polskiej perspektywie.Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 1998.
 
23.
Sznajder A., Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1990.
 
24.
Walas T. (red.): Narody i stereotypy. Międzynarodowe Centrum Kultury. Kraków 1995.
 
Journals System - logo
Scroll to top