PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (129-153)
KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH UŻYTKOWNIKÓW TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Korzystanie z technologii informacyjnych stwarza wiele różnych możliwości i dla różnych użytkowników może oznaczać zupełnie co innego. Mogą mieć zastosowanie w życiu zawodowym i osobistym, generalnie są narzędziem komunikacji i źródłem informacji. Rozwój technologii informatycznych powoduje zmiany w sposobach pozyskiwania informacji zapisanej w postaci cyfrowej, a także procesy przetwarzania informacji stają się szybsze i bardziej zróżnicowane, np. publikowanie informacji. Stąd znajomość nowego sposobu porozumiewania się jest związana z koniecznością permanentnego procesu doskonalenia własnych umiejętności w danym obszarze stosowania poszczgólnych narzędzi informatycznych1 . Brak takich umiejętności może dla człowieka oznaczać albo trudności w przetwarzaniu informacji, albo wręcz uniemożliwić mu jej pozyskiwanie. Ten problem zyskał w literaturze nazwę wykluczenia cyfrowego. Ponadto, jak pisze m.in. B. Siemieniecki2 , z jednej strony należy dostrzegać zastrzeżenia dotyczące wpływu technologii na społeczeństwo, a z drugiej należy mówić o potrzebie rozsądnego wprowadzania technologii do powszechnego użytku.
 
REFERENCJE (41)
1.
Abramowicz W., Obywatele globalnego społeczeństwa informacyjnego, [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, W. Cellary (red.), Wyd.UNDP, Warszawa 2002.
 
2.
Batorski D., Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, [w:] Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (red.), Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 
3.
Cellary W. (red.), Przemiany społeczne, [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Wyd. UNDP, Warszawa 2002.
 
4.
Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 
5.
Dałek J., Święcicki K., Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji informatycznej, MEN, Warszawa 2001.
 
6.
Furmanek W., Modele współczesnej dydaktyki informatyki, [w:] Dydaktyka informatyki. Problemy teorii, Furmanek W., Piecuch A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
 
7.
Furmanek W., Przemiany cywilizacyjne w dokumentach, [w:] Dydaktyka informatyki. Problemy teorii, Furmanek W., Piecuch A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
 
8.
Furmanek W., Uczenie się informatyki i technologii informacyjnych (kilka refleksji niedokończonych), [w:] Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych, Piecuch A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
 
9.
Gagne R., Briggs L., W. Wager, Zasady projektowania dydaktycznego, WSiP, Warszawa 1992.
 
10.
Goban-Klas T., Edukacja medialna jako fundament e-edukacji, [w:] e-edukacja.net. , Dąbrowski M., Zając M. (red.), materiały z III ogólnopolskiej konferencji rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa 2007.
 
11.
Hołowiński G., Problem wykluczenia cyfrowego w Polsce. Technologia informacyjna i komunikacyjna – zagrożeniem czy szansą? [w:] Szewczyk A. (red.), Komputer – przyjaciel czy wróg?, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 
12.
Kacprzak T., Edukacja informatyczna w Polsce, [w:] Kryńska E. (red.), Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – determinanty wykorzystania kompetencji ICT, t. I, IPiSS, Warszawa 2007.
 
13.
Krzysztofek K., Technologie informacyjne a rozwój cywilizacyjny, [w:] Cellary W. (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Wyd. UNDP, Warszawa 2002.
 
14.
Kwiatkowski S. M., Edukacja dorosłych, [w:] Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B. (red.), Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 
15.
Kwiatkowski S. M., Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1994.
 
16.
Kwiatkowski S. M., Symela K. (red.), Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria Metodologia Projekty, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
 
17.
Markowski M., Czynniki rozwoju społecznego i gospodarczego,[w:] Cellary W. (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Wyd. UNDP, Warszawa 2002.
 
18.
Morbitzer J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 
19.
Morbitzer J., O istotnych celach kształcenia informatycznego, [w:] Morbitzer J. (red.), Komputer w edukacji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 
20.
Musioł A., Uwarunkowania wykorzystywania przez nauczycieli technologii informacyjnej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2007.
 
21.
Noga H., Rola wartości humanistycznych w kształceniu informatycznym, [w:] Kajdasz-Aouil M., Michalski A., Podolska-Filipowicz E. (red.), Edukacja technicznai informatyczna. Kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005.
 
22.
Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki w praktyce. Wybrane zagadnienia. Cz. 1: Między praktyką a teorią. Czego uczyć? Wyd. Mikom, Warszawa 2003.
 
23.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 
24.
Piątek T., Andragogika informatyczno–informacyjna w świetle wymagań społeczeństwa informacyjnego, [w:] Szewczyk A. (red.), Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, Wyd. Printshop, Szczecin 2006.
 
25.
Popek P., Problemy samokształcenia i samodoskonalenia w zakresie technologii informatycznej, [w:] Gańko-Karwowska M., Hogben L. M. (red.), Kompetencje informatyczne w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 
26.
Siemieniecki B., Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 
27.
Siemieniecki B. (red.), Pedagogika medialna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
28.
Siemieniecki B., Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 
29.
Smołka J. W., Rola motywacji w andragogice informatycznej, [w:] Zieliński J. (red.), Jerzy S. Zieliński 50 lat pracy naukowej, Wydawnictwo BIBLIOTEKA, Łódź 2004.
 
30.
Sysło M. M., Edukacja informatyczna – stan, wyzwania, [w:] Komputer w edukacji. 15. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, J. Morbitzer(red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 
31.
Sysło M. M. (red.), Nowy kształt studium podyplomowego, [w:] Informatyka i technologia informacyjna w szkole, Wyd. SNiTI, Wrocław 2004.
 
32.
Tadeusiewicz R., Kędzierska B. (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Konkurencja edukacji informatycznej, Wyd. Rabid, Kraków 2002.
 
33.
Wojtan M., Inicjatywy na rzecz popularyzacji technologii informacyjnej w Polsce, [w:] Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 
34.
Wszelak St., Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji dorosłych, [w:] Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 
35.
Zacher L. W. (red.), Świadomość społeczeństwa informacyjnego. Niektóre ustalenia pojęciowe, [w:] Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki, Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE, Warszawa 1999.
 
36.
Informatics for Secondary Education, A Curriculum for School,. UNESCO, Paryż 1994 (przekład polski) [w:] „Komputer w Edukacji”.3-4/1996(1997).
 
37.
Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, KBN i Min. Łączności, Warszawa 2000.
 
38.
eEurope+ 2003. An Co-operative Effort to Implement the Information Society in Europe - Action Plan. (Wspólne działania na rzecz wdrożenia społeczeństwa informacyjnego w Europie - Plan Działań), dokument sporządzony przez kraje kandydujące do Unii Europejskiej przy wsparciu Komisji Europejskiej w czerwcu 2001.
 
39.
Kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa mazowieckiego z punktu widzenia zagrożenia wykluczeniem cyfrowym. Raport z badań, Biblioteka eRozwoju SMWI publikacja nr 12.
 
40.
„Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004–2006”, MNiI, Warszawa 2003.
 
41.
Plan działań eEurope+ 2003 - Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie oraz: Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, Bruksela, COM(2005) 229.
 
Journals System - logo
Scroll to top