PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (19-38)
Kategoria „nowoczesność” w kanonie kształcenia ogólnego w perspektywie pierwszej zmiany edukacyjnej w polskiej szkole. Ocena i konkluzje
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W okresie transformacji systemu edukacji w Polsce, na początku lat 90., prowadzono ostre spory i dysputy wokół aksjologicznych podstaw edukacji i koniecznych zmian w polskim systemie kształcenia. Temperatura sporów i dyskusji była nie mniejsza niż obecnie. Jednym z podstawowych pytań zadawanych zarówno wówczas, jak i dziś jest pytanie o to, jakie są zadania szkoły, jakie musi ona podjąć wyzwania by przygotować młode pokolenie do nowych wyzwań stojących zarówno przed nim, jak i całym społeczeństwem. Autorzy artykułu podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: jak współczesne pokolenie dwudziestokilkulatków rozumie nowoczesność? Czy jest to pokolenie „ignorantów humanistycznych”, dla których kultura słowa przestała istnieć i została zastąpiona „cywilizacją wizyjną”? Odpowiedź na to pytanie będzie jednocześnie próbą odpowiedzi czy szkoła w okresie intensywnych przemian programowych i systemowych z początku XXI wieku osiągnęła stawiane przed nią cele, to jest, czy oprócz wielu innych zadań o charakterze pragmatycznym, przyczyniła się do zintegrowanego rozwoju osobowego współczesnego młodego człowieka. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe w grupie 103 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
REFERENCJE (9)
1.
Karpińska, A. (2003). Edukacja kluczem do nowych wyzwań. Białystok: Edukacyjne problemy czasu globalizacji, Trans Humana.
 
2.
Jędrzejko, M., Netczuk-Gwoździewicz, M. (2016). Wielowymiarowe ryzyko – mit czy rzeczywistość. W poszukiwaniu etiologii „zawirowanego” świata ponowoczesności. Józefów:.
 
3.
Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku: Wymiary. Problemy. Idee. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
 
4.
Obuchowski, K. (2000). Człowiek intencjonalny, czyli o tym jak być sobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
5.
Panek, W. (2002). Autokreacja – właściwość istotna człowieka XXI wieku. Białystok: Trans Humana.
 
6.
Pielachowski, J. (2002). Trzy razy szkoła. Poznań: eMPi.
 
7.
Stępień, K. (2016). Diagnoza uwarunkowań bezprawnych zachowań nieletnich dziewcząt w perspektywie badań przeprowadzonych wśród wychowanek zakładów poprawczych. Józefów: Jednostka – zbiorowość – państwo w dobie społeczeństwa ponowoczesnego Spojrzenie interdyscyplinarne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
 
8.
Sztompka, P. (2002). Socjologia, analiza społeczeństwa. s. 563–564. Kraków: Znak.
 
9.
Znaniecki, F. (2001) Socjologia wychowania. Warszawa: T.I, PWN.
 
Journals System - logo
Scroll to top