PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (57-76)
Kodeks etyki w nowoczesnej administracji publicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Urząd Miejski w Wejherowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Administracja samorządowa jako instytucja zaufania publicznego jest organizacją, której głównym zadaniem jest wypełnianie administracyjnej funkcji usługowej wobec społeczności lokalnej. Dysponując instrumentami organizacyjnymi, prawnymi i finansowymi, stwarza warunki prawne dla prowadzenia wszelkiej działalności politycznej, społecznej i gospodarczej. Zarządzanie majątkiem publicznym wymaga od powołanych służb podejmowania konkretnych decyzji oraz dostarczania usług zgodnych z wymogami etyki. Kształtowanie pracownika samorządowego nie może następować poprzez pojedyncze działania, lecz przez działania podejmowane systematycznie i całościowo. Jeśli zmiany mają mieć jakąkolwiek wartość, muszą być trwałe i wprowadzane konsekwentnie. Toteż najważniejsze pytanie brzmi: co poprzedza działanie pracownika, co je warunkuje i jakie w konsekwencji działania on podejmuje. Aby praca urzędników była etyczna, administracja powinna dysponować odpowiednio dobranym i przygotowanym personelem. Zważywszy na służebny charakter pracy urzędników, konieczne jest współdziałanie czterech elementów: podstawowych przekonań, podświadomych reguł, właściwych wzorców i stanów emocjonalnych, które są odpowiedzialne za działanie zgodne z zasadami etyki. Nie wystarczy samo posiadanie dobrego umysłu, najważniejsze jest to, by go właściwie wykorzystać. Pracownicy administracji samorządowej, działając w konkretnym otoczeniu społecznym, prawnym i etycznym, wykazują większą podatność na naruszanie norm i zasad obowiązujących systemów normatywnych prawa i etyki, stąd potrzeba unormowań antykorupcyjnych zarówno w przepisach powszechnie obowiązujących, jak i wewnętrznym systemie normatywnym. Urzędnik jak każdy człowiek ma nie tylko słabości, które trzeba zwalczać, ale także mocne strony, które można rozwijać. Należy więc dokonać weryfikacji tego zagadnienia poprzez analizę otoczenia społecznego funkcjonowania administracji samorządowej oraz próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jaki jest aspekt prawny sprawowania funkcji pracownika administracji samorządowej, a także aspekt etyczny związany z jego działalnością? Jaką rolę pełnią kodeksy etyki? W jakim stopniu etyka ma wpływ na proces kształtowania sfery moralnej pracowników administracji publicznej? Na jakie zjawiska patogenne podatni są pracownicy samorządowi? W jaki sposób wewnętrzne przepisy uwzględniają normy, zasady i postulaty etyczne adresowane do pracowników samorządowych? Przedstawiony artykuł ma wykazać, że istnieje szereg unormowań prawnych zabezpieczających przed nieetycznym postępowaniem oraz przed korupcją. W życie wprowadzono ustawy, kodeksy etyczne oraz oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych. Od lat wprowadza się ogólnopolskie programy i konkursy promujące organizacje kładące duży nacisk na zwalczanie korupcji i budowanie postaw etycznych. Wartości etyczne wspólne dla wszystkich pracowników administracji, takie jak profesjonalizm, uczciwość, otwartość, prawość, lojalność, oszczędność, wiarygodność oraz poszanowanie ludzi stanowią kanon etyki pracy urzędniczej. Omawiane wartości etyczne stanowią pomost łączący podwładnego z przełożonym, urząd z obywatelem oraz urzędników w relacjach wzajemnych.
 
REFERENCJE (8)
1.
Filek, J., (2004), Rola etyki w działalności samorządu terytorialnego, w: Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, (red.) J. Filek, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 
2.
Filek, J., (2001), Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
3.
Gasparski, W., (2000), Wykłady z etyki biznesu, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 
4.
Górzyńska, T., Łętowski, J., (1986), Urzędnicy administracji państwowej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 
5.
Kałużny, S., (2004), System kontroli wewnętrznej musi być elastyczny, „Gazeta Samorządu i Administracji”, nr 14 (162)/2004.
 
6.
Konieczny, J., (1998), Wstęp do etyki biznesu, Warszawa: Konsalnet.
 
7.
Włodarska, A., (2004), Kwalifikacje pracowników administracji publicznej, „Sekretarz i Organizacja Urzędu”, nr 5(16).
 
8.
Zbiegień-Maciąg, L., (1996), Etyka w zarządzaniu, Warszawa: Centrum Informacji Menedżera CIM.
 
Journals System - logo
Scroll to top