PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (287-298)
Makrospołeczny i jednostkowy paradygmat zagrożeń dla małoletniego ze strony mediów audiowizualnych w świetle standardów europejskich. Przegląd zagadnień
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest dokonaniu przeglądu zagadnień odnoszących się do makrospołecznego i jednostkowego paradygmatu zagrożeń dla małoletniego ze strony współczesnego ekosystemu mediów audiowizualnych w świetle standardów europejskich i determinantów jego zmian. Ewolucja oddziaływania audiowizualnych usług medialnych i nowych „indywidualnych mass mediów” na dzieci i młodzież, zarówno w ich jednostkowym (dotyczącym zwłaszcza zagrożeń związanych z zawartością, zachowaniami i kontaktami zawieranymi za ich pośrednictwem przez małoletniego), jak i makrospołecznym (obejmującym przede wszystkim zjawiska wykluczenia cyfrowego) wymiarze, implikuje zmiany w ich postrzeganiu, ergo wpływa na aspekty regulacyjne zarówno na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy, jak i na szczeblu krajowym; analiza prawa europejskiego wskazuje na ich dynamikę i kierunek. W istocie problem dotyka wrażliwych kwestii dualizmu regulacyjnego, w ramach którego podkreślenia wymaga potrzeba zachowania podstaw aksjologicznych właściwych danemu państwu. Artykuł zawiera wnioski de lege lata i propozycje de lege ferenda.
 
REFERENCJE (43)
1.
Badźmirowska-Masłowska K. (2013). Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation in Europe. Media and internet perspective. W: XIII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka Europa Ojców Założycieli; Inwestycja we wspólną przyszłość (Europe of Founding Fathers. Investement in the Common future),.
 
2.
M. Sitek, G. Dammacco, A. Ukleja, M. Wójcicka (red.).
 
3.
Badźmirowska-Masłowska K. (2013). Ochrona małoletnich w środowisku mediów audiowizualnych, Internetu i innych usług on-line przed współczesnymi zagrożeniami w świetle dokumentów Rady Europy, „Journal of Modern Science”, nr 1.
 
4.
Badźmirowska-Masłowska K. (2014). Ochrona małoletnich przed zagrożeniami środowiska mediów audiowizualnych i nowych technologii komunikacyjnych w świetle dokumentów Unii Europejskiej i Rady Europy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,.
 
5.
Jaskiernia J. (red.), Wydawnictwo Sejmowe.
 
6.
Castels M. (2006). Nowe, indywidualne mass media, A. Dwulit (tłumaczenie), „Le Monde Diplomatique”, nr 7 (wrzesień), http://monde-diplomatique.pl/L... (data dostępu: 10.04.2106).
 
7.
Castels M. (2013). Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2013.
 
8.
Dodge R., Daly A., Huyton J., Sanders L.D. (2012). The challenge of defining wellbeing, „International Journal of Wellbeing”, nr 2(3), s. 222–235; doi:10.5502/ijw.v2i3.4, http://www.internationaljourna... (data dostępu: 10.04.2106).
 
9.
Dollard J., Dobb L., Miller N., Mowrer O., Sears R. (1970). Frustration and aggression. W: The dynamic of aggression, E. Megargee, J. Hokanson, (red.), Harper & Row, New York.
 
10.
Drzazga E. (2010). Kryminologia kulturowa. Wprowadzenie do koncepcji, „Archiwum Kryminologii”, t. XXXII.
 
11.
Ferrell J. (2009). Cultural Criminology. W: Criminology. A Reference Handbook, J. Mitchel Miller (red.), SAGE Publications.
 
12.
Fiedler R. (1997). Mediamorpfosis. Understanding the New Media, Thousand Oaks, Pine Forge Press.
 
13.
Friedrichs D.O. (2009). Critical Criminology. W: 21st Century Criminology. A Reference Handbook, J. Mitchel Miller (red.), SAGE Publications.
 
14.
Gentile D.A. (2013). Catharsis and Media Violence: A Conceptual Analysis, „Societies” , nr 3, s. 492; doi:10.3390/soc304049, www.mdpi.com/journal/societies (data dostępu: 10.04.2106).
 
15.
Gerbner G., Gross L., Morgan M., Signorelli N. (1982). Charting a mainstream television`s contributions to political orientations, „Journal of Communications”, nr 32.
 
16.
Goban-Klas T. (2005). Cywilizacja medialna, WSiP, Warszawa 2005.
 
17.
Goban-Klas T. (2011).Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z 2000–2011, seria Dziennikarstwo i świat mediów, Z. Bauer, E. Chudziński, (red.), Universitas, Kraków.
 
18.
Jakubowicz K. (2009). A new notion of media? Media and Information Society Division Directorate General of Human Rights and Legal Affairs Council of Europe, http://www.globalmediapolicy.n... (data dostępu: 10.04.2016).
 
19.
Królikowski M. (2012). Pojęcie europejskiego «prawa karnego». W: Europejskie prawo karne, A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 
20.
Krzysztofek K. (2006). Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygmaty, „Global Media Journal-Polish Edition”, nr 1, Wiosna. Livingstone S. (2007). Do the media harm children?: reflections on new approaches to an old problem, „Journal of Children and Media”, nr 1 (1).
 
21.
Livingstone S. (1996). On the continuing problems of media effects research. W: J. Curran, M. Gurevitch, Mass media and society, wyd. II, Edward Arnold, London, s. 305–324; http://eprints.lse.ac.uk/21503... (data dostępu: 10.04.2016).
 
22.
Livingstone S., Haddon L., Görzig A., Anke, (red.) Children, Risk and Safety on the Internet:Research and Policy Challenges in Comparative Perspective. (Policy Press, Bristol 2012); http://eprints.lse.ac.uk/55467... (data dostępu: 10.04.2016).
 
23.
Livingstone S., Haddon L., Görzig A., Ólafsson K., Kjartan (2011). Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries. EU Kids Online, Deliverable D4. EU Kids Online Network, Londyn, s. 45; http://www2.cnrs.fr/sites/comm... (data dostępu: 10.04.2016).
 
24.
Livingstone S., Helsper E. (2013). Children, internet and risk in comparative perspective, „Journal of Children and Media”, nr 7(1), s. 1–8; doi: 10.1080/17482798.2012.739751; http://eprints.lse.ac.uk/48952... (data dostępu: 10.04.2016).
 
25.
Livingstone S.. Mascheroni G., Staksrud, Developing a framework for researching children’s online risks and opportunities in Europe, 2015, http://eprints.lse.ac.uk/64470..., At the individual level (data dostępu: 10.04.2016).
 
26.
McLuhan M. (1962). The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press.
 
27.
Millwood Hargrave A., Livingstone S. (2013). Harm and offence in media content: a review of the evidence (2009) wyd. II poprawione, Intellect Book, Bristol; http://eprints.lse.ac.uk/49000... (data dostępu: 10.04.2016).
 
28.
Pyżalski J., Klichowski M. (2014). Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeń, s. 9–11, http://edutikacja.oeiizk.waw.p... (data dostępu: 10.04.2016).
 
29.
McQuail D. (2013). Reflections on Paradigm Change in Communication Theory and Research, „International Journal of Communication”, nr 7.
 
30.
McQuail D. (2002). The influence and effects of mass media; http://www2.sunysuffolk.edu/oc... (data dostępu: 10.04.2016).
 
31.
Schneider H.J. (1992). Zysk z przestępstwa. Środki masowego przekazu a zjawiska kryminalne, W. Spirydowicz (przekład), PWN, Warszawa.
 
32.
Staksrud E. (2009). Livingstone S., Children and online risk: Powerless victims or resourceful participants? „Information, communication and society”, nr 12 (3), s. 364–387.
 
33.
Tyszkiewicz L. (1986), Kryminologia. Zarys systemu, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 90–218.
 
34.
Tyszkiewicz L. (2009), O niektórych ogólnych problemach kryminologii i znaczeniu paradygmatu humanistycznego, „Archiwum Kryminologii”, t. XXX.
 
35.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – European Strategy for a Better Internet for Children, http://eur-lex.europa.eu/legal....
 
36.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW.
 
37.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13UE z dnia 10.03.2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych – dyrektywa o AMS, Dz. Urz. UE 15.4.2010 L 95/1.
 
38.
Declaration on protecting the dignity, security and privacy of children on the internet, adopted by the Committee of Ministers on 20 February 2008.
 
39.
Konwencja RE z 25.10.2007 r., o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym ich traktowaniem w celach seksualnych; Ustawa z dnia 26 września 2014 r.
 
40.
o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007, Dz.U. 2014 poz. 1623.
 
41.
Recommendation CM/Rec(2009)9 on the education and social inclusion of children and young people with autism spectrum disorders.
 
42.
Recommendation CM/Rec(2009)10 on integrated national strategies for the protection of children from violence.
 
43.
Recommendation CM/Rec(2011)7 of the Committee of Ministers to member states on a new notion of media (Adopted by the Committee of Ministers on 21 September 2011 at the 1121st meeting of the Ministers’ Deputies).