PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pozarządowe formy bezpieczeństwa są dziedziną interdyscyplinarną, gdzie bardzo ważną rolę odgrywa poświęcenie, umiejętności i wiara. Od dawna funkcjonują one w praktycznym wymiarze, przyczyniając się do uzupełniania potrzeb społecznych, wynikających z potrzeby zabezpieczenia jednego z najważniejszych czynników, jakim jest bezpieczeństwo. Obszar bezpieczeństwa według kryterium: podmiotowego, przedmiotowego, czasowego, przestrzennego oraz sposobu organizowania, a także zasad funkcjonowania pozarządowych form bezpieczeństwa jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. zagadnienia: metodologiczne, terminologiczne, procesów, zjawisk, rozległy obszar zdarzeń, czynników sprawczych oraz skutków. Niestety, czasami jest tak, że dochodzi do sytuacji, kiedy wydarzenia przybierają formę masową, a ze względu na wymiar, natężenie bądź nagminność występowania − destabilizują i zaburzają normalny porządek społeczny. Na co dzień nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, czym są pozarządowe formy bezpieczeństwa, w jakim zakresie funkcjonują i jaką spełniają rolę w społeczeństwie demokratycznym. Państwo polskie realizuje konstytucyjny obowiązek, gwarantując bezpieczeństwo swoim obywatelom, chociażby poprzez utrzymywanie odpowiednich sił i środków mających za zadanie przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom związanych z działaniami sił przyrody oraz człowieka. Niestety, czasami zdarzenia przybierają charakter masowy, a rozmiar, nasilenie bądź częstość występowania problematyzują i burzą normalny ład społeczny. W takich okolicznościach niezbędne wydaje się funkcjonowanie sił i środków ratowniczych, które będą działać w różnych instytucjach i strukturach organizacji pozarządowych − niejako dopełniać działalność jednostek państwowych, tworząc zintegrowany system ratowniczy. To właśnie organizacje pozarządowe wspomagają państwo w tych obszarach, gdzie nie może zaspokoić ono oczekiwań i potrzeb społecznych. Organizacje pozarządowe niezależne od administracji publicznej, które przyjęły ich rolę, nazywane są trzecim sektorem, odróżniającym się od innych podmiotów tym, że nie są nastawione na zysk − czyli non profit. Prowadząc analizę i opracowania związane z sektorem pozarządowym, wzięto pod uwagę nie tylko stowarzyszenia i fundacje, stosując tzw. wąską definicję sektora, ale również inne podmioty niemieszczące się w tej wąskiej definicji, gdyż one również działają w szeroko rozumianej sferze społecznej. Ponieważ tematyka organizacji pozarządowych jest obszerna, monografia ta obejmuje wybrane zagadnienia z wątkami historycznymi dotyczącymi powstania i funkcjonowania organizacji. Celem niniejszej książki nie są szczegółowe, teoretyczne rozważania na temat pozarządowych form bezpieczeństwa, a jedynie przegląd najważniejszych aspektów tej tematyki w losowo wybranych przykładach poszczególnych podmiotów, jednakże w możliwie jak najbardziej obrazującym i przybliżającym czytelnikowi zakres podmiotowy i przedmiotowy tematycznego zagadnienia.
 
REFERENCJE (29)
1.
Bazylczuk A., Na każde wezwanie naczelnika, „Magazyn Turystyki Górskiej n.p.m.”,nr 11 (2009).
 
2.
Berliński L., Gralak H., Sitkiewicz F., Przedsiębiorstwo. Zarządzanie zasobami, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz 2003.
 
3.
Fros H., Wegner H., Bernard z Aosty, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1985.
 
4.
Halamska M. (red. nauk.), Wiejskie organizacje pozarządowe, Wydawnictwo Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008.
 
5.
Halszka-Kurleto M., Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Wydawnictwo Lexis Nexsis, Warszawa 2008.
 
6.
Jagiełło M., Wołanie w górach, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2006.
 
7.
Kamiński R., Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Instytut Rozwoju Wsi i R olnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008.
 
8.
Koźmiski A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
9.
Koźmiski A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1995.
 
10.
Łazaj R., Szkolenie strażaków ratowników OSP, część I, temat 1, Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej, http://www.osp.zlotoklos.pl/sz....
 
11.
Moroń D., Organizacje pozarządowe − fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 
12.
Orzech J., Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii, Wydawnictwo SiR, Tarnów 2001.
 
13.
Pismo Święte Starego i N owego Testamentu, Stary Testament Pierwsza i Trzecia Księga Królewska. Wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła. Częstochowa 2011.
 
14.
Rymsza M., Polityka państwa wobec sektora obywatelskiego w Polsce w latach 1989−2007, [w:] M. Rymsza, Makowski G., Dudkiewicz M., Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, Wydawnictwo Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2007
 
15.
Serafin T., Parszowski S., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych: programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 
16.
Skrabacz A., Ochrona ludności w Polsce w XXI wieku: wyzwania, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwo Merkuriusz, Tarnów 2006.
 
17.
Skrabacz A. Organizacje pozarządowe w bezpieczeństwie narodowym Polski, rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006.
 
18.
Skrabacz A., Ratownictwo w III RP: ogólna charakterystyka, Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.
 
19.
Słownik historii Polski i świata, Wydawnictwo Videograf, Katowice 2001.
 
20.
Stępień H., Mariusz Zaruski. Opowieść biograficzna, Wydawnictwo GREG s.c., Warszawa 1997.
 
21.
Suwart J., Zarys obrony cywilnej w Polsce w latach 1920–1966, Wydawnictwo AON, Warszawa 2003.
 
22.
Szaflik J.R., Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2004.
 
23.
Telak J., Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w systemie reagowania kryzysowego, Wydawnictwo Bogart, ZG WOPR , Warszawa 2007.
 
24.
Winogrodzki G., Roman Ł., Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów 2016.
 
25.
Wójtowicz K., Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, Wydawnictwo Promotor, Kraków 2012.
 
26.
Zawadzki Z., Destrukcyjne związki wyznaniowe, „Praca Socjalna” nr 3/2000.
 
27.
Zawadzki Z., Ku społeczeństwu obywatelskiemu, wywiad z R . Baniakiem, wiceministrem polityki społecznej, „Pozarządowiec” nr 3(71) 2005.
 
28.
Zawadzki Z., Samotność i osamotnienie − etymologia, wymiary i skutki, „Praca Socjalna” nr 4/1999.
 
29.
Zieliński S., W stronę Pysznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top