PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (87-112)
Partycypacja jako społeczno-obywatelski wymiar kapitału społecznego
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Temat artykułu można wysnuć z założeń o wielowymiarowym charakterze kapitału społecznego. W ujęciu teoretycznym wymiar społeczno-obywatelski wynika z kontekstu społeczeństwa obywatelskiego i wyprowadzany jest z funkcjonowania systemu demokratycznego. Perspektywa ta koncentruje się na problemie upodmiotowienia i aktywizacji społeczeństwa. Teoretyczne ramy tematu wyznacza teoria kapitału społecznego R. Putnama i obywatelskości (Wnuk-Lipiński, Bukowska). Głównym celem artykułu jest prezentacja poziomu społecznej i politycznej partycypacji Polaków w latach 2003–2015. Część empiryczna została oparta na wtórnej analizie danych zastanych (zintegrowane bazy danych 2003–2015 Diagnozy Społecznej, raportów CBOS, wyników PKW oraz danych statystycznych GUS). Na podstawie dostępnych danych zaprezentowany został system form aktywności Polaków, jednak z ustaleń wynika, że większość z nich jest bierna, zarówno w wymiarze partycypacji społecznej, jak i politycznej. W społeczno-obywatelskim wymiarze kapitału społecznego ich rola sprowadza się do bycia konsumentem, a nie obywatelem; gapowiczem (free riders), a nie zelotą. Jak zauważyli Putnam czy Wnuk-Lipiński, bierność obywateli jest cechą wielu społeczeństw. W krajach postkomunistycznych własność ta wyprowadzana jest ze społecznie utrwalonych wzorów kulturowych, w tzw. krajach Zachodu z ubożenia form kapitału społecznego – redukowania kapitału umiejscowionego (place-based) do kapitału funkcjonalnego (function-based). W analizowanym okresie poziom aktywności/bierności społecznej pozostaje cechą stałą. Powstał więc postulat, żeby obie te cechy traktować jako oddolnie wytwarzane zasoby obywatelskości (Szczegóła).
 
REFERENCJE (40)
1.
Bartkowski J. (2007). Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym. W: M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny (s. 54–97). Warszawa: WN Scholar.
 
2.
Bartkowski J. (2005). Więź społeczna i aktywność stowarzyszeniowa. W: A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański (red.), Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność (s. 129–146). Warszawa: IFiS PAN.
 
3.
Bauman Z. (2006). Moralność w niestabilnym świecie. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha.
 
4.
CBOS (2016). Opinie o demokracji (komunikat z badań nr 17/2016). Warszawa: CBOS (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., pobrano: 10.03.2016).
 
5.
CBOS (2013). Poczucie wpływu na sprawy publiczne (komunikat z badań nr BS/121/2013). Warszawa: CBOS (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., pobrano: 10.03.2016).
 
6.
Dahrendorf R. (1994). Zagrożone społeczeństwo obywatelskie. W: K. Michalski (red.), Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo (Wstęp). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
7.
Diagnoza Społeczna: zintegrowana baza danych, www.diagnoza.com, pobrano: 17.01.2016.
 
8.
Gajowiak M. (2012). Kapitał społeczny. Przypadek Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
9.
Herbst J. (2008). Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich. W: M. Halamska (red.), Wiejskie organizacje pozarządowe (s. 33–66). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 
10.
Kaźmierczak T. (2007). Praca socjalna: animacja społeczna, kapitał społeczny, networking. W: T. Kaźmierczak (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko (s. 11–31). Warszawa: ISP.
 
11.
Klon/Jawor (2006). Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2006. Raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
12.
Klon/Jawor (2015). Polskie organizacje pozarządowe. Warszawa: Stowarzyszenie.
 
13.
Klon/Jawor (http://fakty.ngo.pl/files/wiad..., pobrano: 11.03.2016).
 
14.
Koperek A. (2008). Zaangażowanie społeczne obywateli. Łódź: Adam Koperek.
 
15.
Kurczewska J. (2001). Lokalne społeczeństwo obywatelskie lat dziewięćdziesiątych.
 
16.
Próba diagnozy. W: E. Hałas (red.), Rozumienie zmian społecznych (s. 111–142). Lublin: TN KUL.
 
17.
Osiatyński W. (2004). Rzeczpospolita obywateli. Warszawa: Wyd. Rosner i Wspólnicy.
 
18.
Putnam R. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
19.
Putnam R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
20.
Raciborski J. (2011). Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
21.
Regulski J. (red.) (2002). Samorząd i demokracja lokalna. Osiągnięcia, zagrożenia, dylematy. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 
22.
Sadowski I. (2012). Jakość demokracji lokalnej. W: B.W. Mach (red.), Jakość naszej demokracji. Społeczno-kulturowe podstawy polskiego życia publicznego (s. 81–105). Warszawa: ISP PAN, Collegium Civitas.
 
23.
Sadowski I. (2011). Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej. Warszawa: ISP, PAN.
 
24.
Schumpeter J.A. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
25.
Skubiak B. (2013). Kapitał społeczny współczesnym czynnikiem rozwoju regionów. W: M. Młokosiewicz (red.), Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery, różnice. Wybrane zagadnienia (s. 24–35). Szczecin: Economikus.
 
26.
Spławski M. (2004). Partykularyzm lokalny. O polskim samorządzie terytorialnym z perspektywy lokalnych grup interesu. W: P. Żuk (red.), Demokracja spektaklu? (s. 132–141). Warszawa: Scholar.
 
27.
Starosta P., Frykowski M. (2005). Kapitał społeczny na terenie województwa łódzkiego. W: K. Gorlach, G. Foryś (red.), W obliczu zmiany: wybrane działania mieszkańców polskiej wsi (s. 79–106). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
28.
Szczegóła L. (2013). Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 
29.
Sztompka P. (2000). Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji. Warszawa: ISP PAN.
 
30.
Sztompka P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków Wydawnictwo Znak.
 
31.
Szymczak W. (2013). Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura – funkcje – modele. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
32.
Theiss M. (2007). Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 
33.
Trutkowski C., Mandes S. (2005). Kapitał społeczny w małych miastach. Warszawa: WN Scholar.
 
34.
Wędziak-Białowolska D. (2010). Kapitał społeczny w Polsce – propozycja pomiaru i wyniki, „Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH” nr 4 (dostępny: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/K..., pobrano 11.03.2016).
 
35.
Wnuk-Lipiński E. (2008). Socjologia życia publicznego. Warszawa: WN Scholar.
 
36.
Wnuk-Lipiński E., Bukowska X. (2012). Dwadzieścia lat polskiego społeczeństwa (nie) obywatelskiego? W: B.W. Mach (red.), Jakość naszej demokracji. Społeczno-kulturowe podstawy polskiego życia publicznego (s. 37–80). Warszawa: ISP PAN, Collegium Civitas.
 
37.
Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W. (red.) (2001). Społeczeństwo i polityka. Zarys wykładu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
38.
Wódz J. (2004). Polityczny charakter demokracji lokalnej – rola lewicy w polityce lokalnej. W: P. Żuk (red.), Demokracja spektaklu? (s. 117–131). Warszawa: Scholar.
 
39.
Ziółkowski M. (2001). Tendencje zmian w podstawowych sferach życia społecznego. W: E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski (red.), Pierwsza dekada niepodległości (s. 67–89). Warszawa: IFiS PAN.
 
40.
Żuk P. (2004). Demokracja symulacji, czyli macdonaldyzacja życia publicznego w II RP. W: P. Żuk (red.), Demokracja spektaklu? (s. 47–64). Warszawa: Scholar.
 
Journals System - logo
Scroll to top