PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (151-164)
Personal data security – challenges, current state and outlook
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (20)
1.
Barta P./Litwiński P. (2015). Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, 3. Ed., Warszawa.
 
2.
Brzozowska M. (2012). Ochrona danych osobowych w sieci, Presscom sp. z o. o., Wrocław.
 
3.
Ciechomska M. (2017). Prawne aspekty profilowania oraz podejmowania zautomatyzowanych decyzji w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017/5.
 
4.
Drozd A. (2008). Zabezpieczanie danych osobowych, Presscom sp. z o. o., Wrocław.
 
5.
Fajgielski P. (2014). Administrator bezpieczeństwa informacji – geneza, stan obecny i perspektywy zmian, Dodatek do MoP 9/2014.
 
6.
Hoc S., Szewc T. (2014). Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, 2. Ed., C.H. Beck, Warszawa.
 
7.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B. (2012). Przetwarzanie danych osobowych – wybrane problemy postępowania kontrolnego NIK, „Kontrola Państwowa” 2012/6.
 
8.
Kozik P. (2017). Zakres swobody regulacyjnej państw członkowskich przy wdrażaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do prawa krajowego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017/5.
 
9.
Krzysztofek M. (2014). Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
10.
Szpor G. (2013). Kierunki zmian w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych, (in:) Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, Mednis A. (ed.), Warszawa.
 
11.
Act of 29 August 1997 on the protection of personal data. Official Journal of 1997 No. 133, pos. 883.
 
12.
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, Official Journal L 281, 23/11/1995.
 
13.
Draft Act on the Protection of Personal Data of 28 March 2017, (https://mc.gov.pl/aktualnosci/...), 15.05.2017.
 
14.
Ordinance of the Ministry of Interior and Administration of 29 April 2004 on theprocessing of personal data and the technical and organizational conditions which should be met by the equipment and information systems used to process personal data. Official Journal No 200, pos.1024.
 
15.
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection egulation), Official Journal L 119/1.
 
16.
Judgment of the Provincial Administrative Court in Cracow of 11 October 2013, II SA/Kr 682/13.
 
17.
Judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 9 July 2014, II SA/ Wa 2393/13.
 
18.
Judgment of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 11th December 2000, II KKN 438/00, OSNKW 2001/3-4 / 33.
 
19.
Judgment of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 19 May 2011, SK 1079/10.
 
20.
Judgment of the Supreme Administrative Court of 4th March 2002, II SA3144 /01.