PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (67-86)
Polska polityka innowacyjna – od imitacji ku…
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest charakterystyka polskiej polityki innowacyjnej. Analiza zostanie dokonana z perspektywy narodowego systemu innowacji wdrażanego w Polsce od lat 90. Ponieważ polska polityka innowacyjna opracowywana jest zgodnie z wytycznymi unijnymi, a także finansowana głównie ze środków unijnych, podjęta zostanie próba oceny adekwatności tak sformułowanej strategii do polskich realiów gospodarczych i społecznych. Autor kwestionuje bowiem skuteczność mechanizmu naśladownictwa tzw. dobrych praktyk, zgodnie z którym rozwiązania efektowne np. w Finlandii przenoszone są na grunt państw Europy Środkowo-Wschodniej. Należy wziąć pod uwagę, że obecnie Polska zajmuje 45. miejsce w rankingu Global Innovation Index 2014, za krajami bałtyckimi, Czechami i Słowacją, a nawet Bułgarią i Mołdawią. Niemniej jednak rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości, współpraca między biznesem i nauką oraz rozwój usług informacyjnych – to priorytety związane z unijną perspektywą finansową na lata 2014–2020. Na realizację programu Unia Europejska przeznaczy 8,6 mld euro, czyli ponad 35 mld zł. W kontekście tak imponującego dofinansowania polskiej polityki innowacyjnej ważne jest trafne rozpoznanie warunków umożliwiających zwiększenie jej efektywności.
 
REFERENCJE (29)
1.
Aho E., Pitkanen K., Sahlberg P. (2006). Policy Development and Reform Principles of Basic and Secondary Education in Finland Since 1968. Waszyngton: The World Bank.
 
2.
Ali-Hyrkko J., Hermans R. (2004). Nokia: A Giant in the Finnish Innovation System. w: G. Schienstock (red.), Embracing the Knowledge Economy. The Dynamic Transformation of the Finnish Innovation System. Cheltenham: Edward Elgar.
 
3.
Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 
4.
Bukowski M., Śniegocki A. (2011). Globalizacja w wymiarze lokalnym. w: M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2010 – integracja i globalizacja. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 
5.
Dewey J. (1981). Public and Its Problems. The Later Works of John Dewey, t. 2, J.A. Boydston (red.). Carbondale: Southern Illinois University Press.
 
6.
Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (2015). The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development. Cornell University, INSEAD, World.
 
7.
Intellectual Property Organisation. Pozyskano [12.02.2016] z https://www.globalinnovationin.... Edler J. (2003). Change in European R&D Policy as Complex Consensus-building Process. w: J. Edler, S. Kuhlmann, M. Behrens (red.), Changing Governance of Research and Technology Policy: the European Research Area (s. 98–132). Cheltenham: Edward Elgar.
 
8.
Foray D., Lundvall B.A. (1996). The Knowledge Based Economy: From the Economics of Knowledge to Learning Economy, Employment and Growth in Knowledge-Based Economy. Paryż: OECD.
 
9.
Freeman Ch. (1974). The Economics of Industrial Innovation. Harmondsworth: Penguin Books.
 
10.
Godin B. (2010). Innovation Studies: The Invention of a Specialty (Part II). Artykuł opracowany w ramach projektu The History and Sociology of S&T Statistics, „Working Paper” nr 8. Pozyskano [12.01.2016] http://www.csiic.ca/PDF/Intell....
 
11.
IntellectualNo8.pdf.
 
12.
Godin B. (2006). The Knowledge-Based Economy: Conceptual Framework Buzzword?, „Journal of Technology Transfer” 31/2006, s. 17–23.
 
13.
Godin B. (2002). The Rise of Innovation Surveys: Measuring a Fuzzy Concept. Artykuł opracowany wramach projektu The History and Sociology of S&T Statistics, „Working Paper” nr 16. Pozyskano [11.03.2016] z http://www.csiic.ca/PDF/Godin_....
 
14.
Haikio M. (2006). Nokia. The Inside Story. Londyn: Prentice Hall.
 
15.
Kleiber M., Kleer J., Wierzbicki A., Galwas B., Kuźnicki L., Sadowski Z., Strzelecki Z. (2011). Raport Polska 2050. Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Polska Akademia Nauk.
 
16.
Komisja Europejska (2012). Pro Inno Europe, Innovation Union Scoreboard 2011. The Innovation Union’s Performance Scoreboard for Research and Innovation. Bruksela: Komisja Europejska.
 
17.
Matysiak A. (2009). Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
18.
Miettinen R. (2012). Innovation, Human Capabilities, and Democracy. Towards an Enabling Welfare State. Oxford: Oxford University Press.
 
19.
Nelson R. (1993). Technical Innovation and National Systems, National Innovation Systems. A Comperative Analysis. Nowy Jork: Oxford University Press.
 
20.
Nelson R., Rosenberg R. (1993). A Retrospective. w: R. Nelson (red.), National Innovation System. A Comperative Analysis (s. 505–523). Nowy Jork: Oxford University Press.
 
21.
Niosi J. (2002). National Systems of Innovation are ‘x-efficient’ (and x-effective). Why Some are so Slow Learners?, „Research Policy” 31/2002, s. 298–305.
 
22.
OECD (1992). Technology and the Economy: the Key Relationships. Paryż: OECD.
 
23.
OECD, Eurostat (2008). Podręcznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
24.
Osiecki A. (2015). Unia wesprze innowacje w Polsce Wschodniej. Rzeczpospolita Polska nr 03/08/2015. Pozyskano [10.03.2016] z http://www.rp.pl/Fundusze-Euro.... Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2010). Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
25.
Salter A., Martin B.R. (2001). The Economic Benefits of Publiclu Funded Basic Research: a Critical Review, „Research Policy” 30(3), s. 509–532.
 
26.
Science and Technology Council of Finland (1990). Guidelines of Science and Technology Policy in the 1990s. Helsinki: Science and Technology Council of Finland.
 
27.
Pobudza Park Przemysłowy do… Pozyskano [30.03.2016] z http://4lomza.pl/index.php?wia....
 
28.
Serwis Programu Inteligentny Rozwój. Pozyskano [17.03.2016] z https://www.poir.gov.pl/strony....
 
29.
Serwis Programu Polska Wschodnia. Pozyskano [30.03.2016] z http://www.polskawschodnia.gov....
 
Journals System - logo
Scroll to top