PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (83-103)
Postępowanie z dokumentami rządowymi w świetle przepisów uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ogłoszonym w dniu 23 stycznia 2013 r. programie „Lepsze regulacje 2015” Rada Ministrów zobowiązała się m.in. do doskonalenia systemu tworzenia prawa. Cel ten powinien być osiągnięty m.in. przez usprawnienie rządowego procesu legislacyjnego opisanego w Regulaminie prac Rady Ministrów. Stąd też w powyższym programie założono opracowanie nowej uchwały Rady Ministrów regulującej tok jej pracy. Celem tej uchwały miało być opracowanie bardziej przejrzystych procedur w zakresie opracowywania, uzgadniania oraz przyjmowania projektów aktów normatywnych. Rada Ministrów już w marcu 2013 roku poddała ocenie projekt uchwały - Regulamin pracy Rady Ministrów. W wyniku przeprowadzonych konsultacji opracowane zostały kolejne projekty uchwały. Autorzy tego opracowania przedstawiają postępowanie z dokumentami rządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem procedur opracowywania rządowych projektów aktów normatywnych w świetle przepisów obecnie obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. - nowej uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.
 
REFERENCJE (1)
1.
Brzęk W. (2013), Ocena Skutków Regulacji (OSR) jako element rządowego procesu legislacyjnego. Journal of Modern Science 1/16, ss. 241 – 258.
 
Journals System - logo
Scroll to top