PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
STRESZCZENIE
Przestępstwa gospodarcze to pojęcie, które ewaluowało i w polskim prawie karnym uległo na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat głębokim zmianom. Zmiany te były w znacznej mierze spowodowane przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi ze zmian ustrojowych. Czas wprowadzania nowego ustroju demokratycznego, budowanego w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, to przede wszystkim okres intensywnego rozwoju gospodarczego kraju. Etap ten w znacznej mierze związany był z wprowadzeniem gospodarki wolnorynkowej, która, pozbawiona ograniczeń spowodowanych monocentryzmem i ręcznym sterowaniem wszelkimi procesami gospodarczymi, ewoluowała, wykorzystując swobodę w kształtowaniu i nawiązywaniu stosunków gospodarczych. Ustawodawca stara się sankcjonować wszelkie patologiczne sytuacje, bez względu na to, czy narażają one na ryzyko przedsiębiorców działających na rynku, czy też godzą głównie w interes państwa. Wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej stworzyło nowe wyzwania dla państwa jako gwaranta prawidłowości obrotu gospodarczego, przede wszystkim zaś dla ustawodawcy oraz organów państwowych, na których spoczął obowiązek wprowadzenia i systematyzacji reguł gospodarczych oraz stabilizacji gospodarki. Wiązało się to z koniecznością stanowienia prawa wyznaczającego reguły nakładane przez państwo na uczestników rynku.
Journals System - logo
Scroll to top