PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (143-166)
Prawo i technologia wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Prawa i Administracji Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest wykorzystanie rozwiązań, takich jak monitoring wizyjny, w celu poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa z jednoczesnym poszanowaniem praw i wolności człowieka i obywatela. Bezpieczeństwo publiczne w kraju i na świecie stoi w obliczu wielu poważnych zagrożeń. Są nimi przestępczość elektroniczna, terroryzm, cyberterroryzm, korupcja, przestępczość zorganizowana o charakterze kryminalnym i gospodarczym oraz przestępczość związana z narkotykami. Walka z nimi stawia organom ścigania nowe wyzwania zarówno w zakresie przeciwdziałania tym zjawiskom, jak i ich zwalczania. Skuteczność instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo coraz bardziej zależy od stosowania w ich pracy nowoczesnych rozwiązań, również technologicznych. W artykule zostały wskazane przepisy prawne regulujące problematykę monitoringu oraz cele i rozwiązania przedstawione w założeniach do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym.
 
REFERENCJE (3)
1.
Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego Najwyższej Izby Kontroli z 2014 roku, marzec 2014, www.nik.pl, dostęp: 13.10.2014.
 
2.
Waszkiewicz P., Wielki Brat rok 2010: systemy monitoringu wizyjnego – aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne, Warszawa 2011.
 
3.
Założenia do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym z 7 lipca 2014 r., http://legislacja.rcl.gov.pl/l..., dostęp: 20.10.2014.
 
Journals System - logo
Scroll to top