PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (143-165)
Przemoc domowa – aspekty psychologiczne
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przemoc domowa jest zjawiskiem dość znanym na całym świecie, nie tylko w Polsce. Z terminem przemocy spotyka się wiele grup społecznych, które stają się jej ofiarami. Celem pracy jest wyjaśnienie problemów występowania przemocy w rodzinie, zarówno jej głównych przyczyn, konsekwencji, jak i możliwości pomocy poszkodowanym. Teoretycznym celem pracy jest również ukazanie, jak duża skala osób jest dotkniętych przemocą, jak ważne jest okazywanie pomocy i niedopuszczanie do krzywdzenia drugiej osoby. Przede wszystkim przedstawione zostały instytucje, w których każda ofiara ma szansę na zapewnienie bezpieczeństwa jej samej i członkom rodziny. Przedmiotem badań są psychologiczne aspekty przemocy oraz przedstawienie sylwetki sprawcy i ofiary.
 
REFERENCJE (7)
1.
Browne K., Herbert M. (1999). Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
 
2.
Krajewska A. (2013). Zagrożenia rodziny w dobie kryzysu, [w:] M. Such-Pyrgiel (red.), Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauko zarządzaniu. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
3.
Obuchowska I. (1989). Przemoc w wychowaniu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4/134.
 
4.
Mazur J. (2002). Przemoc w rodzinie teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Żak, s. 140–142.
 
5.
Mellibruda J., Durda R., Salas H.D. (1998). O przemocy domowej poradnik dla lekarza pediatry. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
6.
Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D. (2007). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo: Parpamedia.
 
7.
Woźnica A. (2007). Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Warszawa: Centrum Praw Kobiet.
 
Journals System - logo
Scroll to top