PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (81-97)
ROLA MEDIÓW W PROCESIE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Świat nieustannie się zmienia. Szybki postęp techniczny i cywilizacyjny, który ma miejsce w obecnych czasach, rodzi w nas refleksję nad rozwojem cywilizacji naukowo-technicznej oraz społecznymi i kulturowymi skutkami wprowadzania nowych technologii. Refleksja ta jest istotną częścią myśli społecznej od początków rewolucji przemysłowej. Ludzie uświadomili sobie olbrzymie możliwości i znaczenie intelektualnych sprawności człowieka . Szereg kwestii społecznych, etycznych i antropologicznych stawianych przez pedagogów, a także filozofów i socjologów przez ostatnich dwieście lat zachowuje wciąż swą aktualność, a w coraz szybciej zmieniającym się świecie nabierają one zgoła nowego znaczenia . Rewolucja informatyczna i rodzące się społeczeństwo informacyjne stały się zjawiskiem globalnym, od którego nie ma już odwrotu. Dodatkowo, ze względu na swoją wszechobecność, są jedną z najistotniejszych płaszczyzn odniesienia dla współczesnego człowieka, w tym także dziecka . Pod wpływem rozwoju najnowszych mediów, rozwoju technologicznego również komunikacja społeczna, jej znaczenie i rola, ulega istotnym przemianom. W życiu człowieka pojawiły się przesłanki wywierające olbrzymi wpływ na sposób i formę komunikowania się, a co za tym idzie – na kształcenie i wychowanie . Nie sposób ich ignorować, tym bardziej, że zostajemy postawieni wobec coraz to nowych wyzwań. Wszystko, co znamy, przeobraża się i zmusza nas do dostosowywania się. Zmienia nas i nasz świat, a my nie potrafimy tego uniknąć .
 
REFERENCJE (41)
1.
Andrzejewska A., Bednarek J., Bożejewicz W., Chaberska A., Uwaga. Dziecko w sieci, Fundacja Pedagogium, Warszawa 2008.
 
2.
Bańka J., Cywilizacja – obawy i nadzieje, Warszawa 1979.
 
3.
Bańka J., Medytacje parmenidiańskie o pierwszej filozofii. Recentywizm i pannyngeneza, Katowice 1992.
 
4.
Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006.
 
5.
Borkowski R., Cywilizacja-technika-ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku, Wydawnictwa AGH (Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne), Kraków 2001.
 
6.
Dałek J., Święcicki K., Edukacja informatyczna w Polsce, [w:] Siemieniecki B. (red.), Perspektywa Edukacji z komputerem, Wyd. A. Marszałek, Toruń-Płock 1995.
 
7.
Furmanek W., Humanistyczne aspekty wychowania przez technikę, FOSZE. Rzeszów 1993.
 
8.
Jakubowski J., Budowanie przyszłości, Grupa TROP, Warszawa 2009.
 
9.
Juszczyk S., Komunikacja człowieka z mediami, Wyd. Śląsk, Katowice 1998.
 
10.
Koczy S., Możliwości robotyki we współczesnym świecie i edukacji, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2009 [w:] Andrzejewska A., Bednarek J., Cyberświat – możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2009.
 
11.
Koczy S., Zagrożenia edukacyjno-społeczne człowieka w kontekście rozwoju robotów, [w:] Mende W. (oprac.), Media a przemoc. Poradnik, Wydawnictwo Św. Krzyża, Strzelce Opolskie 2009.
 
12.
Kwiatkowski S.T., Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą, Wyd. IBE, Warszawa 1994.
 
13.
Leśniewska A., Reklama internetowa, Helion 2008, s.15, [w:] H. Rheingold, The Virtual Community, Londyn 1995.
 
14.
McLuhan M., Undrestanding Media, New York 1964.
 
15.
McLuhan M., Zingrone F. (red.), Wybór tekstów, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 
16.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996.
 
17.
Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1992.
 
18.
Osmańska-Furmanek W., Furmanek M., Multimedialne technologie informacyjne w optymalizacji procesów pedagogicznych, [w:] Strykowski W. (red.), Media a edukacja, Wyd. eMPi2, Poznań 1997.
 
19.
Siemieniecka-Gogolin D., Media a twórczość, [w:] S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.
 
20.
Siemieniecki B., Komunikacja a społeczeństwo, [w:] B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna, PWN, Warszawa 2007.
 
21.
Smolski M., Smolski R., Stadtmüller E., Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999.
 
22.
Sośnicki K., Poradnik dydaktyczny, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966.
 
23.
Strykowski W., Kształcenie multimedialne w szkole, Wydawnictwo ODN, Warszawa 1980.
 
24.
Strykowski W., Media i edukacja medialna w tworzeniu współczesnego społeczeństwa, [w:] Strykowski W., Skrzydlewski W. (red.), Media i edukacja w dobie integracji, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2002.
 
25.
Suchodolski B., Wychowanie dla przyszłości, PWN, Warszawa 1960.
 
26.
Sysło M. M., Technologia informacyjna w procesie edukacji, [w:] Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M. M., INFORMATYKA. Podręcznik dla ucznia gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000,.
 
27.
dodatek: INFORMATYKA. Poradnik dla nauczycieli gimnazjum, WSiP,Warszawa 2000.
 
28.
Szwarc-Adamiuk A., Nowoczesne technologie w procesie kształcenia, [w:] Kozubska A., Zduniak A. (red.), Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2006.
 
29.
Wasylewicz M., Umiejętności informatyczne nauczycieli, [w:] P. Waśko, M. Wrońska, A. Zduniak (red.), Polski system edukacji po reformie 1990 roku.Stan, perspektywy, zagrożenia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005.
 
30.
Weil S., Myśli, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985.
 
31.
Gorny P., Telematyka w szkołach, „Komputer w edukacji” nr 2/1995.
 
32.
Kryszewski M., Robot – twój najlepszy przyjaciel. „Gazeta Wyborcza” 28.10.2008.97.
 
33.
Leleniewska M., Rola mediów we współczesnym świecie, „Edux.pl” nr 1163/2010.
 
34.
Sharkey N., The Ethical Frontiers of Robotics, „Science” 19.12.2008.
 
35.
Strykowski W., Media i edukacja, „Edukacja Medialna” nr 1/1996.
 
36.
Koczy S., Robotyka dla potrzeb kształcenia, Maszynopis, Konferencja Metodyczno-Wychowawcza „Zagrożenia wychowawcze cyberprzestrzeni”, Chorzów, październik 2009.
 
37.
Koczy S., Niebezpieczeństwa wychowania w obecności automatów i robotów, Maszynopis, Konferencja szkoleniowo-metodyczna: „Netoholizm polskiej młodzieży w wieku szkolnym”. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, marzec 2009.
 
38.
Sieńko M., Człowiek w lustrze nowoczesnej techniki, Maszynopis, Referat wygłoszony na konferencji nt.: „Filozofia wobec problemów współczesnego człowieka” zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2003.
 
39.
Strategia Rozwoju Informatyki w Polsce - stan, perspektywy, zalecenia, Raport Kongresu Informatyki Polskiej, Warszawa 1995.
 
40.
Strykowski W., Ewolucja roli mediów w edukacji, Materiały konferencji „Informatyka w Szkole XII”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1996.
 
41.
Sokołowski S., Sokołowska-Katzer E., Idee McLuhana inspiracją w modernizacji nauczania na odległość, http://www.elearning.pl/filesp... [data dostępu: 9.10.2008].
 
Journals System - logo
Scroll to top