PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (213-259)
ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNYCH A BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W UNII EUROPEJSKIEJ (1996 – 2011). PERSPEKTYWA PRAWNA
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
STRESZCZENIE
Zmiany paradygmatu komunikowania, powstające w związku z pojawianiem się nowych technologii, determinują rozwój społeczeństw, dla których fundamentem staje się przepływ informacji. Wpływ środków masowego przekazu, a obecnie szerzej – środowiska nowych technologii komunikacyjnych, na rozwój dzieci i młodzieży nie budzi wątpliwości, choć jego zakres i stopień uwarunkowany jest wieloma, różnorodnymi czynnikami zarówno o charakterze endo, jak i egzogennym. Kluczową rolę w zachodzących procesach społecznych odgrywają klasyczne i nowe media, które niejako zastępują – tradycyjnie najistotniejsze dla kształtowania jednostki – oddziaływania rodziny, szkoły czy środowiska rówieśniczego. Szczególna rola przypada tu audiowizualnym środkom przekazu, przy czym należy zauważyć, że współcześnie różnorodne kategorie mogą być obejmowane tym pojęciem. Zasadniczo wyodrębnia się audiowizualne usługi medialne w rozumieniu dyrektywy 2010/13 oraz tzw. nowe media. W pierwszej grupie zawarte jest zarówno tradycyjne, linearne rozpowszechnianie telewizyjne, jak i nielinearne usługi ‘na żądanie’; druga łączy się z usługami on-line, w ramach których następuje zarówno internetyzacja mediów masowych, jak i pojawianie się nowych form komunikacyjnych, charakteryzujących się zwłaszcza interakcyjnością, ale też możliwością ograniczania w różnym stopniu publiczności przekazu. Internet i inne nowe technologie oferują coraz to bardziej zróżnicowane, także jeśli chodzi o aspekty kulturowe, formy przekazu dla ich użytkowników/konsumentów, np. gry wideo, aplikacje hybrydowe, etc. . Trzeba jednak pamiętać, że stanowią one niejako dodatkowe środki techniczne rozpowszechniania różnorodnej, także nielegalnej (prawem zakazanej), lub potencjalnie szkodliwej dla rozwoju małoletnich zawartości. Tak charakteryzowane środowisko kreuje specyficzne wyzwania w zakresie ochrony dzieci i młodzieży.
 
REFERENCJE (48)
1.
Batorski D., Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, [w:] Czapiński J. i Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Vizja Press & IT, Warszawa 2007.
 
2.
Cellary W. (red.), Przemiany społeczne, [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Wyd. UNDP, Warszawa 2002.
 
3.
Chałubińska–Jentkiewicz K., Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 
4.
Dijk, J. van: Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci. Warszawa 2010.
 
5.
Goggin G., Cell Phone Culture: Mobile Technology in Everyday Life, Londyn 2006.
 
6.
Gorman L., McLean D., Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, WAiP, Kraków 2010.
 
7.
Gunter, B., Rowlands, I., Nicholas, D., The Google Generation: Are ICT Innovations Changing Information Seeking Behaviour? London 2009.
 
8.
Handbook of children and media, D. G Singer i J. L. Singer (ed.), Thousand Oaks, London, Delhi: Sage Publications, Inc., 2001.
 
9.
Hołowiński G., Problem wykluczenia cyfrowego w Polsce. Technologia informacyjna i komunikacyjna – zagrożeniem czy szansą? [w:] Szewczyk A. (red.), Komputer – przyjaciel czy wróg?, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 
10.
Jenkins H., Kultura konwergencji, zderzenie starych i nowych mediów, WAiP, Warszawa 2007.
 
11.
Sierocki R., Sokołowski M., Metafory sieci. (Re)definiowanie Internetu, [w:] Jeziński M. (red.), Nowe media w systemie komunikowania: Edukacja, cyfryzacja, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2011.
 
12.
Sitek M., Prawne i instytucjonalne ramy zwalczania handlu ludźmi, [w:] Sitek B., Dammacco G. i in. (red.), Wykorzystywanie człowieka w XX i XXI wieku, UWM Wydział Prawa i Administracji, Olsztyn 2012, s. 331-344.
 
13.
Badźmirowska – Masłowska K., Ochrona dzieci i młodzieży w systemie mediów audiowizualnych w Polsce z perspektywy rozwiązań europejskich, Archiwum Kryminologii, XXIX – XXX, 2007 – 2008.
 
14.
Gruchoła M., Ochrona małoletnich internautów w prawie i praktyce Unii Europejskiej, Rozprawy Społeczne, nr 1 (V) 2011.
 
15.
Wyrozumska A., Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Traktacie Lizbońskim oraz Protokołu Polsko-Brytyjskiego, Przegląd Sejmowy 2008 Nr 2(85).
 
16.
Commission Communication on the Study on Parental Control of Television Broadcasting (1999), Brussels, 19/07/99 COM/99/371 final.
 
17.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A European approach to media literacy in the digital environment, Brussels, 20.12.2007 COM(2007) 833 final.
 
18.
The Commission Communication ‘i2010 — A European Information Society for growth and employment’ COM(2005)0229).
 
19.
Communication from the Commission to the European Parliament, the council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a digital agenda for europe COM (2010) 245 final/2 ; European Parliament resolution of 5 May 2010 on a new Digital Agenda for Europe: 2015.eu (2009/2225(INI)); Council conclusions of 31 May 2010.
 
20.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, European strategy for a better internet for children, COM (2012) 196 final; Decision No 276/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 25 January 1999 adopting a Multiannual Community Action Plan on promoting safer use of the Internet and new online technologies by combating illegal and harmful content primarily in the area of the protection of children and minors, (the Safer Internet Action Plan 1998-2004); Decision No 854/2005/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 establishing a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies (the Safer Internet plus programme 2005-2008); Decision No 1351/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a multiannual.
 
21.
Community programme on protecting children using the Internet and other communication technologies, OJ. EU. L. 348/118, 24.12.2008.
 
22.
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) O. J. L 178 , 17/07/2000 P. 0001 – 0016.
 
23.
Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) (codified version) O. J.L 095 , 15/04/2010 P. 0001 – 0024.
 
24.
European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children SIPMC 07/2; za: http://ec.europa.eu/informatio...; http://www.gsma.com/publicpoli....
 
25.
wp-content/uploads/2012/03/Safer_Mobile_Flyer-1.pdf; 2010 Implementation report of the European Framework; 2009 Implementation Report of the European Framework, etc. http://www.gsma.com/gsmaeurope....
 
26.
Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity in Audiovisual and Information Services, COM (96) 483 final, 16 October 1996.
 
27.
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the protection of minors and human dignity and on the right of reply in relation to the competitiveness of the European audiovisual and on-line information services industry, O.J. L 378.
 
28.
Kodeks karny z 6 czerwca 1997, Dz. U, 1997 nr 88, poz. 533, z późniejszymi zamianami.
 
29.
Council Recommendation 98/560/EC of 24 September 1998 on the development of the competitiveness of the European audiovisual and information services industry by promoting national frameworks aimed at achieving a comparable and effective level of protection of minors and human dignity, O. J. L 270 of 7.10.1998.
 
30.
Resolution of the council and of the representatives of the governments of the member states, meeting within the council of 17 February 1997 on illegal and harmful content on the internet, 97/C 70/01. 1t. Council Resolution, of 1 March 2002 on the protection of consumers, in particular young people, through the labelling of certain video games and computer games according to age group OJ. EC, C65, 14.3.2002, p.2.
 
Journals System - logo
Scroll to top