PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (9-28)
Rodzinne przygotowanie dziecka do pełnienia roli ucznia (przykłady z praktyki pedagogicznej)
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Biorąc pod uwagę znaczenie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej, zachodzi potrzeba przeprowadzenia badań w celu poznania wartości i umiejętności kształtowanych w domu rodzinnym, które pomogą dziecku w udanym starcie szkolnym i w zaadaptowaniu się do środowiska klasy. Teoretyczne rozważania zawarte w artykule w zakresie wychowania dziecka w rodzinie i przygotowania do szkoły pozyskano na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Dane empiryczne z badań pozyskano za pomocą metody sondażu diagnostycznego przy zastosowaniu narzędzia badawczego własnego autorstwa z czterostopniową skalą Likerta, tj. ankiety skierowanej do rodziców uczniów klas pierwszych uczęszczających do kilku szkół podstawowych na terenie powiatu bialskiego (N = 91). Z przeprowadzonych badań wynika, że u niektórych dzieci zaobserwowano trudności w nawiązaniu kontaktów, co można przypuszczać, że było to konsekwencją nauki w formie zdalnej bądź hybrydowej. Większość rodziców ma świadomość, że na nich spada obowiązek wychowania dziecka i przygotowania do odgrywania roli ucznia
 
REFERENCJE (18)
1.
Adamek I. (2000). Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
2.
Braun-Gałkowska M. (2009). Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 9–10.
 
3.
Chałas K. (2003). Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Lublin-Kielce: Wydawnictwo Jedność, s. 48–49.
 
4.
Czub M. (2014). Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka. W: M. Czub (red.), Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat. Warszawa: IBE.
 
5.
Izdebska J. (2015). Dziecko – dzieciństwo – rodzina – wychowanie rodzinne: kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistyczne. Pedagogia Christiana 1/35. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh....
 
6.
Kamiński A. (1992). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, s. 82–85.
 
7.
Karwowska-Struczyk M. (2009). Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji. W: D. Klaus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 370–374.
 
8.
Lulek B. (2014). O miejscu wyznaczanym rodzicom w szkołach gimnazjalnych. Ujęcie porównawcze. W: B. Lulek, K. Szmyd (red.), Edukacja wobec wyzwań współczesności. Rodzina – szkoła – region – kultura. Krosno: Wydawnictwo PWSZ.
 
9.
Matyjas B. (2008). Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo ŻAK, s. 218–2020.
 
10.
McGinnis E., Goldstein A.P. (2003). Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka. Profilaktyka agresji i zaburzeń zachowania w przedszkolu i przygotowaniu do szkoły. Warszawa: Instytut „Amity”.
 
11.
Mendel M. (2017). Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 
12.
Nazaruk S., Marchel J. (2019). Rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie ćwiczeń z geometrii. Przegląd Pedagogiczny, nr 1, s. 185–199.
 
13.
Nazaruk S., Tokarewicz E., Klim-Klimaszewska A. (2017). Możliwości realizacji aktywności fizycznej przez dzieci w wieku przedszkolnym – przykłady z wybranych przedszkoli. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 5.2/1, (10/1), s. 239–247, http://www.czasopismoippis.up.... (dostęp:10.03.2021).
 
14.
Nazaruk S., Marchel J. (2016). Gotowość szkolna dzieci wyniki badań z wybranych przedszkoli z terenu Białej Podlaskiej. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
 
15.
Nowak M. (2005). Wymiary teorii i praktyki w pedagogice w ujęciu Karola Wojtyły. Wychowanie na Co Dzień, nr 4/5, s. 10–13.
 
16.
Olbrycht K. (2012). Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji. Pedagogia Christiana, 1/29, s. 91–94.
 
17.
Opozda D. (2015). Problem wartości i wartościowania w procesie wychowania dziecka w rodzinie – niektóre kwestie w perspektywie metodologicznej. Pedagogia Christiana, 2/36, s. 189–190.
 
18.
Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.