PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (269-286)
Społeczne podstawy wolności religijnej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł jest próbą ukazania teoretycznych podstaw wolności religijnej w aspekcie socjologicznym. Opisuje dwa odmienne – strukturalne i podmiotowe – podejścia do wolności jednostki w społeczeństwie. Analizuje wolność religijną w wybranych teoriach społecznych oraz przemiany wolności religijnej w ciągu wieków. Wreszcie wychodząc od zarysu metodologii badania wolności religijnej, zawiera krótkie podsumowanie pilotażowego badania wolności religijnej w Polsce.
 
REFERENCJE (58)
1.
Aron R. (1997), Esej o wolnościach, Fundacja ALETHEIA, Warszawa.
 
2.
Arystoteles (2007), Etyka nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Bauman Z. (1991), Wolność, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
4.
Beck U. (2008), Der Eigene Gott. Von der Friedensfahigkeit und dem Gewaltpotential der Religionen, Verlag der Weltreligionen, Frankfurt am Main, Leipzig.
 
5.
Beger P.L. (1980), The Heretical Imperative. Contemporary Possibilities of Religious Affirmation, Doubleday, New York.
 
6.
Berger P. (1997), Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, Nomos, Kraków.
 
7.
Berlin I. (1991), Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Wydawnictwo ResPublica, Warszawa.
 
8.
Bourdieu P. (1977), Outline of a Theory of Practice, Cambridge University Press, Cambridge.
 
9.
Casanova J., (2005), Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Nomos, Kraków.
 
10.
Ciecieląg P. i in. (2013), Kościół katolicki w Polsce 1991‒2011. Rocznik statystyczny, Główny Urząd Statystyczny i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Warszawa.
 
11.
Ciecieląg P., Haponiuk M. (red.), Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009‒2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
12.
Cipriani R. (2000), Sociology of Religion. An Historical Introduction, Aldine de Gruyter, New York.
 
13.
Durkheim E. (1999), O podziale pracy społecznej, PWN, Warszawa.
 
14.
Foucault M. (2000), Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, PWN, Warszawa.
 
15.
Giddens A. (1984), The constitution of society: Outline of the theory of structuration, Polity Press, Cambridge.
 
16.
Glock Ch. (2012), Religion in Sociological Perspective, Wadsworth, Belmont CA 1973, za: M.B. McGuire, Religie w kontekście społecznym, Nomos, Kraków.
 
17.
Górski K. (1974), Życie wewnętrzne i religijność wiernych. W: Historia Kościoła w Polsce, t. I, cz. 2, Pallottinum Warszawa‒Poznań, s. 495‒499.
 
18.
Grim B. (2014), Religious Hostilities Reach Six-Year High, Pew Research Center, Washington DC.
 
19.
Habermas J. (2007), Teoria działania komunikacyjnego, vol. 2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, PWN, Warszawa 2002.
 
20.
Hamburger J. (1999), John Stuart Mill on Liberty and Control, Princeton University Press, Princeton New Jersey.
 
21.
Hervieu-Léger D. (2007), Religia jako pamięć, Nomos, Kraków 1999.
 
22.
Hervieu-Leger D. i Willaime J.O. (2001), Sociologies et Religions. Approches classiques, Presse Universitaires de France, Paris.
 
23.
Hillery G.A. i in., Toward a Sociology of Freedom, „Social Forces” 1977, nr 55 (3), s. 685‒700.
 
24.
Hobbes T. (2016), Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 
25.
James W., (1907), The Varieties of Religious Experience, Longmans, Green and Co., New York.
 
26.
Joas H. (2015), Do We need religion. On the Experience of Self-Transcendence, Routledge, London 2015.
 
27.
Keller J. (1988), Katolicyzm. W: J. Keller i in. (red.), Zarys dziejów religii, Iskry, Warszawa, s. 628‒688.
 
28.
Kristjánsson K. (1996), Social Freedom: The Responsibility View, Cambridge University Press, New York.
 
29.
Kubiczek F. i in. (2003), Historia Polski w liczbach. Państwo i społeczeństwo, t. I, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
30.
Libiszowska-Żółtkowska M. (2004), Definicje socjologiczne religii. W: M. LibiszowskaŻółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii, Verbinum, Warszawa, s. 66‒69.
 
31.
Locke J. (1992), Dwa traktaty o rządzie, PWN, Warszawa 1992.
 
32.
Locke L. (1992), Dwa traktaty o rządzie. Traktat drugi, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
33.
Mahmoodian M. (1997), Social Action. Variations, dimensions and dilemmas, Uppsala University, Uppsala.
 
34.
Malinkowski B. (1947), Freedm and Civilisation, George Allen & Unwin, London.
 
35.
Marczewski P. (2015). Liberalne demokracje wobec nieliberalnych kościołów w społeczeństwie obywatelskim, „Trzeci Sektor” nr 34/2015, s. 19‒26.
 
36.
Markus R. (2006). Christianity and the Secular, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana.
 
37.
Mead G.H. (1934). Mind Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. W: Charles W. Morris (red.), The Social Foundations and Functions of Thought and Communication, University of Chicago, Chicago s. 253‒260.
 
38.
Merleau-Ponty M. (1945). Phénomenologie de la Perception, Gallimard, Paris.
 
39.
Milbank J. (2006), Theology and Social Theory. Beyond Secular Reason, Blackwell Publishing, Oxford.
 
40.
Mill J.S. (1941). On Social Freedom, Columbia University Press, New York 1941.
 
41.
Oppenheim F.E. (1961), Dimensions of freedom: An analysis, St Martin’s Press, New York.
 
42.
Parsons T. (1968). The Structure of Social Action, vol. I i II, Macmillan Publishing, New York.
 
43.
Parsons T. (1991). The Social System, Routledge, London 1991.
 
44.
Pełczyński Z. (1998). Wolność. Państwo. Społeczeństwo. Hegel a problemy współczesnej filozofii politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
45.
Piette A. (1999). La religion de près: l’activité religieuse en train de se faire, Editions Métailié, Paris.
 
46.
Platon, (2006). Państwo, Wydawnictwo Antyk, Kęty.
 
47.
Raz J. (1986), The Moralisty of Freedom, Clarendon Press, Oxford.
 
48.
Rogaczewska M. (2015), Przemiany wzorów religijności w Polsce a mechanizmy uspołecznienia, rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. M. Marody, Warszawa.
 
49.
Rousseau J.J. (2007). Umowa społeczna, Wydawnictwo Marek Derewecki, Kęty.
 
50.
Sadłoń W. (2015). Społeczne przejawy ludzkiej wolności – religia i społeczeństwo obywatelskie, „Trzeci Sektor”, nr 34, s. 11‒18.
 
51.
Skinner B.F. (1971). Beyond Freedom and Dignity, Hackett Publishing Company, Indianapolis.
 
52.
Słomski W. (2000). Personalistyczna wizja wolności. Wokół koncepcji wolności osoby ludzkiej Emmanuela Mouniera, Wydawnictwo Mix, Warszawa.
 
53.
Stark R. (2000). Sociology of Religion. W: E.F. Borgatta, R.J.V. Montgomery (red.),Encyclopedia of Sociology, Macmillan Reference, New York.
 
54.
Tertulian (1983). Do Scapuli, tłum. W. Myszor, PSP XXIX, Warszawa, s. 109‒116.
 
55.
Tylor Ch. (1964). The Explanation of Behaviour, Routledge Kegan Paul, London.
 
56.
Tylor Ch. (2007), The Secular Age, Harvard University Press, Cambridge.
 
57.
Weber M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
58.
Włodkowic P. (1878). O władzy papieża i cesarza w stosunku do niewiernych. W: M. Bobrzyński (red.), Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 5, Sumptibus Academiae Litterarum, Kraków.
 
Journals System - logo
Scroll to top