PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zarys wykładu „Stosunki międzynarodowe w Europie (1815-1918)” powstał na podstawie doświadczenia autora w prowadzeniu wykładów z historii stosunków międzynarodowych. Dany skrypt jest swoistym konspektem wykładu, syntezą prac historyków polskich i zagranicznych, innych źródeł i materiałów dotyczących historii stosunków międzynarodowych w Europie. Takie zawężenie materiału tylko obszarem europejskim spowodowane zostało potrzebami studentów specjalności „Europeistyka”. Materiały dotyczące innych krajów i kontynentów przedstawiono głównie w kontekście spraw europejskich. Chodziło przede wszystkim o dostosowanie się do siatki godzin dla danego przedmiotu (30 godzin), żeby móc podać jak najwięcej informacji w krótkim czasie. Autor podjął próbę połączenia materiału historiograficznego z elementami teorii stosunków międzynarodowych (jeżeli chodzi o systemy stosunków międzynarodowych) oraz prawa międzynarodowego. Niestety, ograniczona objętość niniejszej pracy nie pozwoliła na szerszą i głębszą analizę powiązań teorii i praktyki stosunków międzynarodowych z okresu XIX i początku XX w., a także na przytoczenie przepisów prawa międzynarodowego podczas takiego analizowania. Przy komponowaniu materiałów książki autor starał się praktycznie w każdym rozdziale i paragrafie powiązać wydarzenia polityki europejskiej z tzw. polskim pytaniem. Tym samym podkreśla się fakt realnego udziału Polaków w polityce światowej nawet w okresie, kiedy nie funkcjonowali jako obywatele suwerennego państwa. Książka zawiera pytania kontrolne, które mogą być wykorzystane przez wykładowców jako pytania egzaminacyjne lub na kolokwium. Mogą one służyć także studentom dla samokontroli przyswajanej wiedzy. Przedstawiona bibliografia zachęca studentów do samodzielnej pracy nad poszczególną tematyką.
Journals System - logo
Scroll to top