PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
REFERENCJE (138)
1.
Addis, J. L. (2007). Zimna Wojna. Historia podzielonego świata (Cold War. History of divided world), Kraków.
 
2.
Aleksandrowicz, T.R.(2011). Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej (The Security in the European Union),Warsaw.
 
3.
Antczak, A. (2010). Projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej (Projecting Security Strategy of the European Union), Józefów.
 
4.
Antczak, A. (2011). Unia Europejska, bezpieczeństwo, strategia, interesy (The European Union, security, strategy, interests), Józefów.
 
5.
Ambroziak, A.A. (2011). Proces decyzyjny w Unii Europejskiej (The process of decisionmaking in the European Union), Warsaw.
 
6.
Arguilla, J., Ronfeldt, D. (1992). Cyberwar is doming, Santa Monica (CA).
 
7.
Balcerowicz, B. (1999). Sojusz a Obrona Narodowa (Alliance versus National Defence), Warsaw.
 
8.
Białek, T. (2005). Terroryzm, manipulacja strachem (Terrorism. The Manipulation by Means of Fear). Warsaw.
 
9.
Białoruski, R. (2010). Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku (The challenges and security threats of the XXI century), Warsaw.
 
10.
Bień, S. (2010). Polityka w stosunkach międzynarodowych (Politics in International Relations), Warsaw.
 
11.
Binkowski, H., Ciupiński, A., Legocka A. (2004). NATO w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego (NATO in Euro-Atlantic security system), Warsaw.
 
12.
Biscop, S. (2003). Staying on Course – the Quadrilateral Defense Summit and the Europen Security and Defense Policy in the Wake of 9/11 and Iraq, Bruselss.
 
13.
Bolechów, B. (2002). Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i Kontynuacje (Terrorism after the bipolar world. Reframing and Continuations), Toruń.
 
14.
Capana, E.(2007). Terroryzm i zamachy samobójcze, muzułmański punkt widzenia (Terrorism and Suicide Attacks. A Muslim point of view). Warsaw.
 
15.
Carlo, J. (2007). Geopolityka (Geopolitics). Wrocław.
 
16.
Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu (Galactics of the Internet). Poznań.
 
17.
Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieciowe (Network society). Warsaw.
 
18.
Ciupiński, A., Malak K.(2004). Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe (Political and Military Security), Warsaw.
 
19.
Clausewitz, C. (2011). O wojnie. (About War). Warsaw.
 
20.
Clinton, B.(1993). Confronting the Challenges of Bronder Work, (a speech during the General Assembly of the UN), New York.
 
21.
Cyrus, P., Jasiński, F. ( 1970). Konwencja Haska [w:]Wybór aktów prawnych do nauki międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego, Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych (The Hague Convention [in:] The choice of instruments for the study of international air law and space, the Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft), Warsaw.
 
22.
Czaja, J. (2005). Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa (Euro-Atlantic security space), Warsaw.
 
23.
Delpeech, T. (2002). International Terrorism and Europe, “Chailot Papers” nr 56.
 
24.
Dietl, W., Hirschmann K., Tophoven R. (2009). Terroryzm (Terrorism). Warsaw.
 
25.
Doliwa – Klepacki, M. Z. (1997). Encyklopedia organizacji międzynarodowych (Encyclopedia of international organizations), Warsaw.
 
26.
Douglas, F. (2004). The Secret Financial Network of Terror. New York.
 
27.
Dylus, A. (2005). Globalizacja. Refleksje etyczne, (Globalization. Ethical Reflections), Wrocław.
 
28.
Feler, W. (2009). Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym (Safety in the local environment), Warsaw.
 
29.
Fehler, W. (2003). Współczesne bezpieczeństwo (Contemporary Security). Toruń.
 
30.
Fehler, B. (1996). O bezpieczeństwie w Europie (About security in Europe), Myśl Wojskowa (Military Thought) nr 2, Warsaw.
 
31.
Fukuyama, F. (2005). Budowanie Państwa, władza i ład międzynarodowy XXI wieku (State-Building: Governance and World Order in the 21st Century). Poznań.
 
32.
Gerven, W. (2004). Eurpean Union, A Polity of States and Peoples, Stanford.
 
33.
Gorzelak, G., Bachtler, J., Kasprzyk, M. (2004). Współpraca transgraniczna Unii. Europejskiej, doświadczenia Polsko – Niemieckie (Cross-border cooperation of the European Union, Polish – German experience), Warsaw.
 
34.
Góralczyk, W., Rawicki S. (2003) Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie (An Outline of Public International Law), Warsaw.
 
35.
Gruszczyk, A. (2004). Unia Europejska wobec przestępczości (The European Union against crime), Toruń.
 
36.
Gryz, J. (2008). Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich. (Security in the Transatlantic Relations), Toruń.
 
37.
Gumpert, D.C., Gerlich U. (2002). Shoulder to Shoulder. The Road to U.S. – Europen Military Cooperablity, Santa Monica (CA).
 
38.
Haine, J. Y. (2003). Berlin Plus, Institute for Security Studies, Paris.
 
39.
Haliżak, E., Kuźniar, R. (2006). Stosunki Międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, (International Relations. Genesis, Structure, Dynamics), Warsaw.
 
40.
Haliżak, E., Popiuk-Rysińska, J. (1995). Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych (State in the contemporary international relations), Warsaw.
 
41.
Herbut, R., Antoszewski A. (1973). Leksykon politologii (Lexicon of Political Science), Poznań.
 
42.
Hładkiewicz, W. Szczerbiński, M. (2009). Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Studia historyczne i politologiczne (Polish security problems in the twenty-first century. Historical Studies and Political Science), Zielona Góra – Gorzów Wielkopolski.
 
43.
Huzarski, M. (2009). Zmienne Podstawy Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (Changeable Foundations of the Security and Defence of A State), Warsaw.
 
44.
Ilnicki, M., Kubiak, K., Mickiewicz, P. (2006). Morski transport ropy i gazu w warunkach zagrożeń aktami przemocy (Maritime transport of oil and gas in conditions of violence threat), Wrocław.
 
45.
International Military and Defense Encyclopedia (1993). Washington.
 
46.
Jakubczak, R., Marczak, J. (2011). Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, wyzwania i strategie (The National Security of Poland in the 21st century, Challenges and Strategies), Warsaw.
 
47.
Jakubczak, R. (2010). Terroryzm światowy i działania nieregularne a bezpieczeństwo Polski (The World Terrorism and Irregular Operations versus the Security of Poland), Siedlce.
 
48.
Jakubczak, R., Skrabacz, A., Gąsiorek, K. (2008). Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Podręcznik do przysposobienia obronnego studentek i studentów (The National Defence in Creating the Security of Poland. A Manual to Defence Education of Students), Warsaw.
 
49.
Juralewicz, I., Wasilewski, K. (2009). Bezpieczeństwo Polski w trójkącie USA-NATOUnia Europejska, [w:] Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Studia historyczne i politologiczne (Polish security in the triangle US-NATO-European Union, [in:] Polish security problems in the XXI century. Historical Studies and Political Science), Zielona Góra – Gorzów Wielkopolski, Bielsko – Biała.
 
50.
Jaroszyński, K. (1998). Działania taktyczne pododdziału antyterrorystycznego (Tactical activities of anti-terrorism sub-division), Legionowo.
 
51.
John XXIII (1963). Encyclica Pacem in terries, Vaticana.
 
52.
John Paul II (1991). Encyclica Contesimus annus, Vaticana.
 
53.
Jemioło, T., Malak K. (2002). Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej (External security of the Republic of Polish), Warsaw.
 
54.
Jemioło, T.(2000). Globalizacja. Szanse i Zagrożenia (Globalization. Opportunities and Threats), Warsaw.
 
55.
Kagan, R. (2003). Of Paradisr and Power. American and Europe in the New World Order, New York.
 
56.
Kissinger, H. A.(1996). Dyplomacja, (Diplomacy), Warsaw.
 
57.
Kitler, W. (2002). Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System (The National Defence of the 3rd Republic of Poland. Idea. Organization. System), Zeszyty Naukowe (Scientific Fascicles), Warsaw.
 
58.
Kępny,J. (2005). Kompendium Nauki Społecznej Kościoła (The Compedium of the Social Teaching of the Church). Kielce.
 
59.
Kosiński, J., Kmiotek, S., (2011), Przestępczość teleinformatyczna (ICT crime), Szczytno.
 
60.
Koziej, S. (2006). Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, (Between Hell and Paradise. A Grey Security at the beginning of the XXI Century), Toruń.
 
61.
Koziej, S. (2008). Unia Europejska – Sojusz Północnoatlantycki. Wzajemne relacje w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności (The European Union – The North-Atlantic Treaty. The Mutual Relations in the Area of Security and Defence), Toruń.
 
62.
Koziński M., (2008). O bezpieczeństwie narodowym w Polsce (The national security in Poland), Słupsk.
 
63.
Koziński, M. (2010). Zarządzanie Kryzysowe a Media i Granice Państw w Erze Globalizacji (Crisis Management versus Media and States’ Borders in the Era of Globalization), Słupsk.
 
64.
Kozub, M. (2009). Strategiczne środowisko bezpieczeństwa w pierwszych dekadach XXI wieku (The strategic security environment in the first decades of the XXI century), Warsaw.
 
65.
Krepinevich, A. F. (2005). The Quadrenial Defense Review: Rethinking the US Military Posture, Washington.
 
66.
Kubiak, K. (2009). Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski (Violence in the oceans. Contemporary piracy and maritime terrorism), Warsaw.
 
67.
Kubiak, K. (2005). Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim (Poland against the threat of maritime terrorism), Warsaw.
 
68.
Kugler, R.L. (2006). Policy Analisys In National Security Affaires. New Methos Era, Washington.
 
69.
Kukułka, J. (2006). Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych, (Accomodating Needs and Conflict Solving in International Relations), Warsaw.
 
70.
Kunikowski, J. (2002). Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa (Knowledge and education for safety), Warsaw.
 
71.
Kuźniar, R. (2003). Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa (The dangers of a new security paradigm), Warsaw.
 
72.
Leonard, D. (2002). Guide to the European Union, London.
 
73.
Lewandowski, J. (1982). Naród w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, (The Nation in the Teaching of Cardinal Stefan Wyszyński), Warsaw.
 
74.
Liedel K., Piasecka, P., Aleksandrowicz, T. R. (20011). Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny Świat (Security in the 21st Century. The Assymetric World). Warsaw.
 
75.
Lisiecki, M., Sitek B., (2011), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji miejskich z perspektywy europejskiej (Security of large and medium-sized urban areas from a European perspective), Józefów - Szczytno.
 
76.
Lindstrom, G. (2002). The Headline Goal, Paris.
 
77.
Lisiecki, M., Raczkowska – Lipińska, M., Sitek, B., Pokruszyński, W. (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian (The Homeland Security of the Republic of Poland on the Background of Other States of the European Union. The present conditon and perspectives of a change), Józefów.
 
78.
Łepkowski, W. (2002). Słownik bezpieczeństwa narodowego (Dictionary of national security), Warsaw.
 
79.
Łopuszki, J. (1982). Encyklopedia podręczna prawa morskiego (Handy encyclopedia of maritime law), Gdynia.
 
80.
Maciejewski, J., Nowaczyk, O. (2005). Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne (National Security and Disposal Groups). Wrocław.
 
81.
Madej, M. (2007). Zagrożenia asymetryczne. Bezpieczeństwo państw obszaru atlantyckiego (Asymmetric threats. Safety of countries in Atlantic area), Warsaw.
 
82.
Makowski, A. (2007). Ochrona statków morskich przed atakami terroru (Protection of ships against attacks of terror), Prawo Morskie (Maritime Law), XXIII. Gdańsk.
 
83.
Marczak, J. (2008). Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji (Basics of Polish national security in an era of globalization), Warsaw.
 
84.
Marczak, J. (2006). Założenia polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego(Foundations of the National Security Policy and Strategy). Warsaw.
 
85.
Martino card. R. R. (2004). Compendio della dottrina socjale Della Chiesa, Vaticana.
 
86.
Misiuk, A. (2008). Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe (Administration of Order and Public Security. Legal and System Issues), Warsaw.
 
87.
Młynarczyk, J. (2002). Prawo Morskie (Maritime Law), Warsaw.
 
88.
Multan, M. (1997). Wizje bezpieczeństwa europejskiego (Visions of European security), Warsaw.
 
89.
Nowak – Jeziorański, J. (2003). Polska z bliska (Poland up close), Kraków.
 
90.
Olszewski, R. (2002). Reagowanie na zagrożenia z powietrza w czasie pokoju, [w:] Bezpieczne niebo (Reacting to the threat from the air in peacetime, [in:] Safe sky), Warsaw.
 
91.
Osmańczyk, J. E. (1974). Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ (The Encyclopaedia of International Relations and the UN), Warsaw.
 
92.
Ostaszewski, P. (2010), Międzynarodowe stosunki Polityczne (International Political Relations), Warsaw.
 
93.
Pawlikowska, I. (2006). Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowo – Wschodniej (Concepts of safety of Central - Eastern Europe countries), Toruń.
 
94.
Petrozolin – Skowrońska, B. (1998). Nowa Encyklopedia Powszechna (New Universal Encyclopaedia), Warsaw.
 
95.
Piłsudski J., marshal (1989), Myśli, mowy i rozkazy (Thoughts, Speeches and Orders). Warsaw.
 
96.
Pikulski, S. (2000). Prawne środki zwalczania terroryzmu (Legal measures to combat terrorism), Olsztyn.
 
97.
Pine, J. C. (2005). Diaster Sciene Management: Interdyscyplinary Approch to Graduate Stadis. Charlotte NC.
 
98.
Pietraś, M. (2007). Międzynarodowe stosunki polityczne (International Political Relations), Lublin.
 
99.
Platon. (1999). Państwo (State) I and II, Warsaw.
 
100.
Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa (Theoretical Aspects of Security). Józefów.
 
101.
Pokruszyński, W. (2012). Bezpieczeństwo, teoria i praktyka (Safety, theory and practice), Józefów.
 
102.
Polska strategia zintegrowanego zarządzania granicą (Polish strategy for integrated border management) (2000). Przegląd Rządowy (Government Review) No 7 (109). Warsaw.
 
103.
Posel-Częścik, E. (2004). Strategie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Polski (Security Strategies of the European Union, The United States and Poland). PISM, BA, „Biuletyn” nr 49 (237) („Bulletin” no 49 (237), 4 November.
 
104.
Prokop, K. (2005). Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP (Extraordinary states in the Constitution), Białystok.
 
105.
Rechlewicz, W. (2012). Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki. Zarządzanie bezpieczeństwem (Elements of the philosophy of safety. Security from the perspective of the history of philosophy and political philosophy. Security management.), Warsaw.
 
106.
Riedel, K. (2010). Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem (Information Management in the Fight with Terrorism). Warsaw.
 
107.
Rokiciński, K. (2006). Gospodarka morska w świetle wybranych zagrożeń współczesnego świata (The maritime economy in the light of selected threats of the modern world), Gdynia.
 
108.
Rokiciński, K. (2006). Zagrożenia asymetryczne (Asymetrical threats), Warsaw.
 
109.
Shaw, M. N. (2006). Prawo Międzynarodowe. (International Law), Warsaw.
 
110.
Sikorski, R. (2007). Strefa zdekomunizowana (Decummunized zone), Warsaw.
 
111.
Słomczyńska, I. (2007). Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania – Struktury – Funkcjonowanie (The European Security and Defence Policy. Conditioning – Structures – Functioning), Lublin.
 
112.
Stańczyk, J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa (Contemporary understanding of security), Warsaw.
 
113.
Stasiak – Jazukiewicz, E., Jas – Koziarkiewicz, M. (2011). Polityka medialna w Unii Europejskiej (Media policy in the European Union), Warsaw.
 
114.
Stern, J. (2003). Terror In the Name of God – Why Religious Militants Kill, New York.
 
115.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP (National Security Strategy of the Republic of Poland) (2007), Warsaw.
 
116.
Sun Tzu, Sun Pin. (2008). Sztuka wojny, (The Art of War), ed II Gliwice.
 
117.
Sulowski, S., Brzeziński, M. (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia (The internal security of the state. Selected issues), Warsaw.
 
118.
St. Augustine. (1995). Wyznania (Confessions), Book II. Kraków.
 
119.
Świniarski, J. (2001). Bezpieczeństwo w perspektywie socjologicznej (Safety in sociological perspective), Rzeszów – Tyczyn.
 
120.
Szmulik, B., Żmigrodzki, M. (2007). Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce (Introduction to the study of state and politics), Lublin.
 
121.
Szubrycht, T. (2009). Ewolucja terroryzmu na przełomie XX I XXI wieku (The evolution of terrorism at the turn of the XX and XXI century), Sopot.
 
122.
Thurow, L. (2002). Head To Head, New York.
 
123.
Tomczak, M. (2010). Ewolucja Terroryzmu, sprawcy – metody – finanse (The Evolution of Terrorism. Culprits – Methods – Finances), Poznań.
 
124.
Tyszkiewicz, A.(2005). Operacje stabilizacyjne (Stabilization operations), Warsaw.
 
125.
Wawrzyk, P. (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej (The internal security of the European Union), Warsaw.
 
126.
Wiatr, J. J. (1964). Socjologia wojska (Sociology the army), Warsaw.
 
127.
Williams, Poul. D. (2012). Studia bezpieczeństwa (Studies on safety), Cracow.
 
128.
Wiśniewski, B. (2006). Zasadnicze problemy realizacji zadań obronnych resortu spraw wewnętrznych i administracji (The main problems of implementation of tasks of defense ministry of internal affairs and administration), Legionowo.
 
129.
Wiśniewski, B., Zalewski, S. (2006). Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej (Internal security of the Republic of Poland in terms of system and tasks of public administration), Bielsko – Biała.
 
130.
Wojnarowski, J., Wojnarowska – Szucha, S. (2009). Wstęp do rozważań o gotowości systemu bezpieczeństwa narodowego (Introduction to considerations on national security system readiness), Warsaw.
 
131.
Wojtaszczyk, K. A., Majerska – Sosnowska, A. (2009). Bezpieczeństwo Państwa (Security of the state), Warsaw.
 
132.
Zaorski, R. (1962). Konwencja genewska o prawie morza (The Geneva Convention on Law of the Sea), Gdynia.
 
133.
Zawisza, J. (2009). Bezpieczeństwo Narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji, (A National Security and a Public Order in Times of Globalization), Słupsk.
 
134.
Zieliński, E. (2006). Nauka o Państwie i Polityce (State Science and Policy), Warsaw.
 
135.
Zimny, M. (2003). Współpraca Polski w ramach koalicji antyterrorystycznej po 11 września 2011 (Polish cooperation in the framework of the antiterrorist coalition after the September 11, 2011), Warsaw.
 
136.
Zięba, R., (2004). Instytucjonalizacja Bezpieczeństwa Europejskiego, koncepcje – struktury – funkcjonowanie (The institutionalization of the European Security concepts - structure - functioning), Warsaw.
 
137.
Zięba, R. (2008). Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. (The National Security after the Cold War), Warsaw.
 
138.
Żukrowska, K. (2010). Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (International Security. The review of the contemporary situation), Warsaw.
 
Journals System - logo
Scroll to top