PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Relacje między obywatelami a organami podatkowymi budziły zawsze kontrowersje. Świadczenia państwa na rzecz obywateli i obowiązki oraz uprawnienia obywateli wobec państwa są emanacją gry interesów obu stron. We współczesnym systemie prawnym, prawo podatkowe jest ważnym instrumentem ingerencji państwa w sferę wolności ekonomicznej podatników. Jednak jest to prawo, które zawiera akty prawne niezrozumiałe i nielogiczne w odbiorze adresatów, co skutkuje często niejednolitym stosowaniem norm tej gałęzi prawa. Transformacji systemu prawa podatkowego towarzyszy ponadto duża liczba nowelizacji przepisów prawnych, które dodatkowo utrudniają procesy stosowania prawa.