PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polska, podobnie do pozostałych krajów Europy Środkowo¬-Wschodniej, przeszła po 1989 roku okres transformacji, charakteryzujący się odejściem od scentralizowanego systemu zarządzania gospodarką do gospodarki rynkowej. Transformacja objęła zmianą zasady ustrojowe państwa, mechanizmy funkcjonowania gospodarki oraz zmiany w stosunkach społecznych. Pomimo ponad dwudziestu lat dokonywania się proces transformacji nie został zakończony. Jesteśmy świadkami przechodzenia od społeczeństwa pracy do społeczeństwa wiedzy. W sferze wytwórczości zauważalny jest wzrost wydajności spowodowany nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi, rozwojem wiedzy, powstaniem i rozwojem nowych dziedzin, takich jak na przykład robotyka. To wszystko przyczynia się do intensywnego wzrostu produkcji a jednocześnie podważa kruchą równowagę na rynku pracy wyrażającą się nadwyżką podaży pracy nad popytem.
PODZIĘKOWANIA
Rektor WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie i członkowie zespołu badawczego składają podziękowania za pomoc udzieloną przy realizacji projektu badawczego Pani Bogumile Więckowskiej – Staroście Otwockiemu oraz Pani Danucie Wolskiej-Rzewuskiej – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. Członkowie zespołu badawczego składają podziękowania wszystkim studentkom i studentom WSGE zaangażowanym w realizację projektu badawczego. Wśród osób, którym redaktor tomu i autorzy opracowania winni są szczególną wdzięczność znajdują się Panowie Profesorowie Krzysztof Czekaj i Janusz Soboń, którzy poświęcili swój czas, recenzując manuskrypt, a których uwagi pomogły ulepszyć tekst niniejszego opracowania.
 
REFERENCJE (82)
1.
Babbie E. (2003 i 2007), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 
2.
Bajan K. (2005), Polityka gospodarcza i społeczna. Polska w Unii Europejskiej, Poznań.
 
3.
Bańka A. (2003), Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Wyd.PRINT-B, Poznań.
 
4.
Bednarski M. (1996), Badanie efektywności narzędzi aktywnego oddziaływania na rynek pracy, [w:] Bednarski M. (red.), Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje, IPiSS, Warszawa.
 
5.
Bezrobocie rejestrowane II kwartał 2009 (2009), Informacje i opracowanie statystyczne GUS, Warszawa.Bielsko-Biała. Zjawiska i problemy społeczne 2010. Fakty i opinie. Red nauk. K. Czekaj (2012), Para, Katowice-Bielsko Biała.
 
6.
Bończak – Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K. (2000), Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Warszawa.
 
7.
Borowicz R. (1993), Wyzwania nowych czasów – Bądź Przedsiębiorczy, Bądź sobie sam, Red. Naukowa prof. dr hab. K. Duczkowska – Małysz, PAN IRWiR, Warszawa.
 
8.
Calmfors L., Skedinger P. (1996), Does Active Labour Market Policy Increase Unemployment? Theoretical Considerations and Some Empirical Evidence from Sweden, Oxford Review of Economic Policy, vol. 11, no. 1/1996.
 
9.
Czajka Z. (2000), Funkcjonowanie pośrednictwa pracy w krajach gospodarki rynkowej, [w:] Borkowska S. (red.), Rynek pracy. Wybrane problemy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
10.
Czakon W. (2011), Planowanie i kontrola budżetowa w organizacjach, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
11.
Chudy S., Kabat F., Pietraszewski M. (2001), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi s.c., Poznań.
 
12.
Coulter M., Entrepreneurship In Action Prentice Hall, New Jersey, cytat za Bartnicki M., Strużna J. (2002), Przedsiębiorczość I kapitał intelektualny, Wyd. A. E. Katowice.
 
13.
Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki społecznej dla aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach. Red nauk. A. Bartoszek, K. Czekaj D. Trawkowska (2012), Uniwersytet Śląski, Katowice.
 
14.
Dziurzyński K., Sawicki A., (2009), Doświadczanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, [w:] Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Red. Nauk. Włodzimierz Fehler, Warszawa.
 
15.
Diagnoza stanu edukacji w dzielnicy m.st. Warszawy Targówek, (2010).
 
16.
K. Dziurzyński, E. Arciszewska, M. Jurewicz. Warszawa. Erazmus E. (2011), Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji. Wyd. WSGE Józefów.
 
17.
Faliszek K. (2008), Partycypacja i wykluczenie w społeczności lokalnej, [w:] Wódz K., Pawlas-Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń.
 
18.
Ferszt-Piłat K. (2005), Społeczność lokalna powiatu otwockiego (raport z badań). Wyd. WSGE, Józefów.
 
19.
Frankowski Z. [red.] (2000), Działalność marketingowa gmin. Zarys ujęć marketingu terytorialnego, Wyd. W. S. Humanistycznej, Ciechanów.
 
20.
Frieske K.W. (2005), Kumulacja czynników marginalności społecznej, [w:] Polityka społeczna. Wybrane problemy. Wybór artykułów z lat 1999–2005, IPiSS, Warszawa.
 
21.
Głąbicka K. (2001), Wybrane elementy rynku pracy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa.
 
22.
Golimowska S., Morecka Z., Styrc M., Cukrowski E. (2008), Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycja. Polska, Europa i świat. Opracowania PBZ, Warszawa.
 
23.
Gore Ch., Figueiredo J.B. (1996), Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałaniu ubóstwu, International Institute for Labour Studies, http://recesja.icm.edu.pl/ips/... (stan na 2 lutego 2013 r.) s. 2.
 
24.
Gulcz M. (2002), Ekonomia cz. II. Makroekonomia, Przedsiębiorstwo Wydawnicze W. Rozwadowski, Poznań.
 
25.
Griffin, R. W. (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
26.
Jackman R. (2002), An Economy of Unemployment? [w:] Understanding Unemployment. New Perspectives on Active Labour, London – New York.
 
27.
Jak uwalniać Przedsiębiorczość w Polsce. FOR. Warszawa 2008.
 
28.
Jasińska-Kania A., Łodziński S. (2008), Wykluczani z narodu: mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy, [w:] Jarosz M. (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 
29.
Kabaj M. (2004), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa.
 
30.
Kabaj M. (2003), Metody i środki przeciwdziałania bezrobociu, [w:] Glikman P., Kabaj M., Kapusta. F. (2006), Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, PWN, Poznań - Wrocław.
 
31.
Kienzler J. (2009), Praktyczny przewodnik dla poszukujących pracy w krajach Unii Europejskiej, Wyd. IV AX Sp. z o.o., Gdynia.
 
32.
Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd. Akademii ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
33.
Konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej w Goeteborgu – czerwiec 2001.
 
34.
r. [za:] Matkowska I. (2008), Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych, [w:] Wódz K., Pawlas-Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń.
 
35.
Kotowska E. (2011), Diagnoza Społeczna 2011 r. Rynek pracy, Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012.
 
36.
Koźmiński A. K., Piotrowski, W. (2007), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
37.
Krajewski P., Urbanizacja i jakość życia. W poszukiwaniu miasta na miarę człowieka, [w:] Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wyd.WSGE, Józefów 2010.
 
38.
Kryńska E. (2001), Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 
39.
Kuciński K. (2010), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin Warszawa.
 
40.
Kuciński K. (2009), Przedsiębiorczość i konkurencyjność jako determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego. Konspekt SGH, Warszawa.
 
41.
Kwarcińska A. (2004), Uwarunkowania zewnętrzne jako szansa rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego [red. nauk.] J. Brdulak, M. Klikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa.
 
42.
Lichtarski J. [red.] (2001), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, wyd. A.E. Wrocław.
 
43.
Łach K. (2005), Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i determinanty tego rozwoju, [w:] Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie. Przedsiębiorczość, branże i regiony, G. Szczodrowski z S. Pangsy – Kania FRUG, Gdańsk.
 
44.
Makieła Z. (2008), Przedsiębiorczość regionalna, Diffin, Warszawa.
 
45.
Milewski R. (red.) (2004), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
46.
Mitręga M. (2002), Bezrobocie i formy łagodzenia, [w:] Frąckiewicz L.(red.), Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, Wydz. Nauk. „Śląsk”, Katowice.
 
47.
Muszkiet T. (2010), Ciągłość i transformacja gospodarki. Zasoby kapitału pracy, energii i ich wykorzystanie do roku 2000–2010, Key Test, Warszawa.
 
48.
Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski (2004), dokument Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 
49.
Nikasik S. (1993),Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, PWN, Warszawa.
 
50.
Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 
51.
Nowik P., Bezpieczeństwo socjalne pracowników a problem dualizmu rynku pracy w Polsce, [w:] Journal of Modern Science Tom 1/12/2012. Wyd. WSGE, Józefów (2012).
 
52.
Nowy Leksykon PWN (1998), Warszawa.
 
53.
Oleksyn T. (2001), Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.
 
54.
Rycz-Kowalczyk B. (red.) (2001), Leksykon polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA – J.R., Warszawa.
 
55.
Piasecki B. [red.] (2001), Ekonomika i zarządzanie małą formą, PWN, Warszawa - Łódź.
 
56.
Przedsiębiorstwa - Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw przyjęta przez Państwa Członkowskie na spotkaniu Rady Europejskiej w Feira 19-20 czerwca 2000 r. Komisja Europejska, Bruksela.
 
57.
Siemiński W. (1997), Relacje organów i urzędu gminy z lokalnymi środowiskami opiniotwórczymi w ujęciu marketingowym. Człowiek i środowisko. Sloman J. (2001), Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa.
 
58.
Stanejko B. G. (2011), Wolontariat powszechnym wyzwaniem dla uczelni wyższych kierunków bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Bezpieczeństwo Dużych i Średnich Aglomeracji z Perspektywy Europejskiej, Wyd. WSGE Józefów.
 
59.
Strojek A., Praca na swoim – nowe inicjatywy, szanse i bariery. „Gazeta Prawna” z dn.10.09.2009 r.
 
60.
Sudoł S. (1999), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. Dom Organizatora m. Toruń.
 
61.
Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Diffin. Warszawa.
 
62.
Włodarczyk M. (2002), Pośrednictwo pracy. Studium prawno-społeczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
63.
Wysocka E. (2013) Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 
64.
Zawisza J., Kształtowanie procesów personalnych, [w:] Journal of Modern Science tom 4/11/2011Zarządzanie, Wyd. WSGE, Józefów (2011).
 
Journals System - logo
Scroll to top