PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy skrypt nosi tytuł „Współczesne koncepcje filozofii i etyki”. Należy tu od razu zauważyć, że zawarte1) w owym tytule oddzielenie etyki i filozofii ma charakter jedynie dydaktyczny, ułatwiający zrozumienie tego, że czym innym jest filozofia jako całość, a czym innym jedna z jej części, choć w życiu człowieka niezwykle potrzebna, czyli etyka. Etyka bowiem stanowi tę część filozofii (i jej dyscyplinę), która zajmuje się szukaniem odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn dobra i zła właściwych ludzkim czynom, czyli przyczyn moralności. Ze względu na to, że moralność w sposób niezwykle dotkliwy odnosi się do każdego człowieka, dział filozofii zajmujący się nią wydaje się być czymś szczególnie ważnym, a więc wartym wyodrębnienia. I tak jak etyka chce poznać przyczyny moralności, tak inne dyscypliny filozofii szukają przyczyn czy to np. człowieka (antropologia), czy po prostu bytu, czyli tego co istnieje (metafizyka). Należy jeszcze wspomnieć o filozofii przyrody – zajmującej się budową i prawami świata materialnego; o teorii poznania – badającej przyczyny poznania; o filozofii Boga – interesującej się przyczyną sprawczą rzeczywistości oraz historią filozofii – wyjaśniającej powstawanie i rozwój myśl filozoficznej na przestrzeni wieków. Całość dyscyplin filozoficznych dopełnia filozofia państwa i prawa, filozofia polityki, filozofia życia społecznego, filozofia kultury i estetyka.
 
REFERENCJE (77)
1.
► Andrzejuk A., Elementarz filozofii, Warszawa 2007.
 
2.
► Andrzejuk A., Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006.
 
3.
► Andrzejuk A., Człowiek i dobro, Warszawa 2003.
 
4.
► Andrzejuk A., Istnienie i istota, Warszawa 2003.
 
5.
► Andrzejuk A., Prawda o dobru, Warszawa 2000.
 
6.
► Andrzejuk A., Filozofia moralna w tekstach św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1999.
 
7.
► Andrzejuk A., Człowiek i decyzja, Warszawa 1998.
 
8.
► Bartnik Cz. S., Historia filozofii, Lublin 2001.
 
9.
► Baumann Z., Dwa szkice o etyce ponowoczesnej, Warszawa 1994.
 
10.
► Choroszy J. F., Poglądy etyczne T. Kotarbińskiego. Studium historyczno – analityczne, Wrocław 1997.
 
11.
► Dębowski J., Fenomenologia – program i metoda filozofowania w: Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz – Warszawa- Lublin 2006.
 
12.
► Dobieszewski J., Marksizm i neomarksizm w: Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz – Warszawa –Lublin 2006.
 
13.
► Drozdowicz Z., O racjonalności w filozofii nowożytnej. Wykłady, Poznań 2008.
 
14.
► Dudek J., Etyka niezależna T. Kotarbińskiego, Zielona Góra 1997.
 
15.
► Fiut I., Ekoetyki w: Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz – Warszawa- Lublin 2006.
 
16.
► Fiut I., Egzystencjalizm w: Filozofa współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz – Warszawa- Lublin 2006.
 
17.
► Folscheid D., Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej, Warszawa 2000.
 
18.
► Fritzhand M., Marksizm a moralność w: Moralność i wychowanie, Warszawa 1959.
 
19.
► Gałkowski J. W., Tworzenie się człowieka poprzez pracę w: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. A. B. Stępień, Lublin 1990.
 
20.
► Gogacz M., Elementarz metafizyki, Warszawa 2008.
 
21.
► Gogacz M., Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Bydgoszcz 1997.
 
22.
► Gogacz M., Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993.
 
23.
► Gogacz M., Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki,Warszawa 1991.
 
24.
► Gogacz M., Człowiek i jego relacje. Materiały do filozofii człowieka,Warszawa 1985.
 
25.
► Gogacz M., Szkice o kulturze, Kraków – Warszawa 1985.
 
26.
► Gramsci A., Pisma wybrane, t. 1- 2, tłum. B. Sieroszewska, Warszawa1961.
 
27.
► Gutek G., Ideologiczne i filozoficzne podstawy edukacji, tłum.A. Kacmajor, A. Sulak, Gdańsk 2003.
 
28.
► James W., Pragmatyzm, tłum. W. M. Kozłowski, Hachette 2009.
 
29.
► Jan Paweł II, Veritatis Splendor, Kai – Hachette 2007.
 
30.
► Jedynak S., Pragmatyzm i neopragmatyzm w: Filozofia współczesna,red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz – Warszawa- Lublin 2006.
 
31.
► Kilian K., Filozofia analityczna w: Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz – Warszawa - Lublin 2006.
 
32.
► Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie?, seria III,.
 
33.
Kraków 2006.
 
34.
► Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej. Filozofia współczesna o człowieku, Warszawa 1990.
 
35.
► Kowalczyk S. Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004.
 
36.
► Krokos J., Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandra Pfandera,Maxa Schelera, Warszawa 1992.
 
37.
► Lenin W., Trzy źródła trzy części składowe marksizmu, Warszawa 1979.
 
38.
► Lenin W., Karol Marks. Krótki szkic biograficzny wraz z wykłademmarksizmu, Warszawa 1979.
 
39.
► Liszewski D., Etyka Ziemi Aldo Leopolda w: Rozmaitości ekologiczne, red. A. Skowroński, Olecko 2006.
 
40.
► Machinek M., Alienacje współczesnego człowieka w: Spór o człowieka – spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2004.
 
41.
► Mackiewicz W., Filozofia współczesna w zarysie, Warszawa 1996.
 
42.
► Malinowski A., Szkoła frankfurcka a marksizm, Warszawa 1979.
 
43.
► Mazanka P., Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa 2003.
 
44.
► Piątek Z., Ekofilozofia, Kraków 2008.
 
45.
► Popkin R. H., Stroll A., Filozofia, tłum. J. Karłowski, N. Leśniewski, A. Przyłębski, Poznań 1994.
 
46.
► Sareło Z., Postmodernizm w pigułce, Poznań 1998.
 
47.
► Sarnowski S., Fryckowski E., Problemy etyki. Wybór tekstów, Bydgoszcz 1993.
 
48.
► Sartre J. P., Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. M. Kowalska, J. Krajewski, Warszawa 2001.
 
49.
► Schrade U., Nurty filozofii współczesnej, Warszawa 2003.
 
50.
► Singer P., O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997.
 
51.
► Skowronek R., Dobro w czasach postmoderny. Etyka postmodernizmu a nauczane moralne Jana Pawła II, Katowice 2007.
 
52.
► Skowroński A., Krótka historia i charakterystyka ekofilozofii w: Rozmaitości ekologiczne, red. A. Skowroński, Olecko 2006.
 
53.
► Sochoń J., Ponowoczesne losy religii, Warszawa 2004.
 
54.
► Stępień A. B., Materializm dialektyczny – filozofia marksizmu w: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia,.
 
55.
red. A. B. Stępień, Lublin 1990.
 
56.
► Stępień A. B., Wobec marksistowskiej teorii człowieka w: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. A. B. Stępień, Lublin 1990.
 
57.
► Suchodolski S., Nauki współdziałające z pedagogiką, Warszawa 1996.
 
58.
► Szahaj A., Co to jest postmodernizm ?, Ethos 1996, nr 1 – 2 (33 - 34).
 
59.
► Szmyd J., (red.) Leksykon filozofii współczesnej, Bydgoszcz – Kraków 2004.
 
60.
► Szyndler L., Mowa serca w ujęciu Mieczysława Gogacza w: Studia Philosophiae Christianae, nr 2 (1996), s. 105 – 106.
 
61.
► Tischner J., Etyka wartości i nadziei w: Wobec wartości, Dietrich von Hildebrand, Jan A. Kłoczowski, Józef Paściak, ks. Józef Tischner, Poznań 1994.
 
62.
► Tomasz z Akwinu (św.), Suma teologiczna, Słownik terminów, t. 35, opr. A. Andrzejuk, Warszawa – Londyn 1998.
 
63.
► Tyburski W., Kierunki i stanowiska etyki środowiskowej w: Filozofia XXI wieku, red. L. Gawor, Lublin 2004.
 
64.
► Tyburski W., Praktyczny wymiar etyki środowiskowej w: Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku, red. J. W.Czartoszewski.
 
65.
► Weischedel W., Do filozofii kuchennymi drzwiami, tłum. K. Chmielewska, K. Kuszyk, Warszawa 2002.
 
66.
► Wendland Z., Historia filozofii. Od szkoły jońskiej do końca XXwieku, Warszawa 2003.
 
67.
► Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce 1998.
 
68.
► Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.
 
69.
► Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera w: Jan Paweł II, Zagadnienie podmiotu moralności, Kai – Hachette 2007.
 
70.
► Wojtyła K., Elementarz etyczny, Kai – Hachette 2007.
 
71.
► Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1986.
 
72.
► Wróblewski Z., Humanizm ekologiczny Henryka Skolimowskiego. Analiza metafilozoficzna w: Rozmaitości ekologiczne, red. A. Skowroński, Olecko 2006.
 
73.
► Zachariasz A. L., Moralność i rozum w ponowoczesności w: Moralność i etyka w ponowoczesności, red. Z. Sareło, Warszawa 1996.
 
74.
► Żardecka M., Postmodernizm w: Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz – Warszawa –Lublin 2006.Tomasz z Akwinu (św.), Suma teologiczna, Słownik terminów, t. 35, opr. A. Andrzejuk, Warszawa – Londyn 1998.
 
75.
► Tyburski W., Kierunki i stanowiska etyki środowiskowej w: Filozofia wobec XXI wieku, red. L. Gawor, Lublin 2004.
 
76.
► Wendland Z., Historia filozofii. Od szkoły jońskiej do końca XX wieku, Warszawa 2003.
 
77.
► Żardecka M., Postmodernizm w: Filozofia współczesna,.
 
Journals System - logo
Scroll to top