PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Charakterystycznym zjawiskiem współczesnego świata są procesy globalizacyjne oraz regionalne, które oddziałują na społeczności międzynarodowe poprzez wzrost wzajemnych wielostronnych powiązań i uzależnień. Z punktu widzenia bezpieczeństwa procesy globalizacyjne i regionalne prowadzą do powstawania zjawisk zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych. Te ostatnie generują zagrożenia, które mogą przerodzić się w sytuacje kryzysowe. Jednym ze sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu globalizacji jest regionalne podejście do procesów rozwojowych. Za tezą, że współpraca na poziomie regionalnym daje szanse na skuteczniejsze rozwiązywanie współczesnych problemów rozwojowych, przemawia fakt, iż klęski żywiołowe, katastrofy technologiczne i inne nadzwyczajne zagrożenia mają ponadgraniczny zasięg. Wspólne działania państw skutkują efektywniejszym przygotowaniem na sytuacje kryzysowe i radzeniem sobie w przypadku ich wystąpienia. Takie wspólne działania podejmowane przez sąsiadujące ze sobą państwa to „współpraca transgraniczna”, która jest powszechnie stosowaną formą sąsiedzkiej współpracy na szczeblu lokalnym i regionalnym. Istotą tej współpracy jest ciągła kooperacja dwóch sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych w zakresie dotyczącym wszelkich dziedzin życia codziennego, opracowywania wspólnych programów, priorytetów i działań, włączając w to w szerokim zakresie różne szczeble administracji i lokalne społeczności. W Polsce nawiązywanie współpracy transgranicznej rozpoczęło się w związku ze zmianami ustrojowymi wprowadzonymi po 1989 r. i powrotem do samorządu terytorialnego. Zawarte w latach 90. ze wszystkimi krajami sąsiednimi traktaty o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz porozumienia o współpracy transgranicznej stworzyły ogólne ramy do podejmowania współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym. Współpraca transgraniczna w obszarze „ratownictwa i zapobiegania katastrofom” od samego początku została uwzględniona jako jedna z dziedzin, w której państwa współpracujące będą w szczególności wspierać rozwój. Szczegółowe zasady dotyczące współpracy zostały uregulowane poprzez zawarte z państwami sąsiednimi umowy bilateralne regulujące kwestie wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych. Trwała współpraca transgraniczna wymaga tworzenia więzi między kooperującymi podmiotami na szczeblu lokalnym, regionalnym, a w niektórych przypadkach także na szczeblu centralnym. Działania doraźne są podejmowane na początku współpracy transgranicznej na każdym szczeblu i przy sprzyjających warunkach mogą przerodzić się w działania długofalowe. Biorąc pod uwagę, że zarządzanie kryzysowe jest procesem ciągłym, współpracę transgraniczną w tym zakresie powinny cechować właśnie trwałe działania o charakterze długofalowym. Za ich przejaw można uznać aktywność w obszarze współdziałania polskich władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych z władzami regionalnymi i lokalnymi państw sąsiednich, a także współpracę podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a zwłaszcza służb ratowniczych oraz innych podmiotów wchodzących w skład systemu zarządzania kryzysowego państw współpracujących. Za działania doraźne, inicjujące współpracę obszarów transgranicznych w zakresie zarządzania kryzysowego można uznać zawarcie przez rząd RP umów bilateralnych, regulujących kwestie wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych. Zawierane na ich podstawie dwustronne umowy na szczeblu wojewódzkim z władzami regionalnymi państw sąsiednich dały początek współpracy długofalowej.
 
REFERENCJE (57)
1.
Bittel L.R., Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa 2002.
 
2.
Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w Polskich Konstytucjach, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 
3.
Chwała K., Współpraca Polski z państwami ościennymi w zapobieganiu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych, [w:] Zarządzanie kryzysowe w Polsce, M. Jabłonowski, L. Smolak (red.), Akademia Humanistyczna, Pułtusk 2007.
 
4.
Czarny P., Republika Federalna Niemiec, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, P. Sarnecki (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 
5.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, zagadnienia ustrojowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 
6.
Dołhasz M. i in., Podstawy zarządzania, PWN, Warszawa 2009.
 
7.
Dołzbłasz S., Raczyk A., Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 
8.
Dumała H., Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, UMCS, Lublin 2012.
 
9.
Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, B. Kodoniec (red.), GUS, Warszawa–Wrocław 1999.
 
10.
Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, BEL Studio, Warszawa 2007.
 
11.
Flis J., Szkolny słownik geograficzny, WSiP, Warszawa 1986.
 
12.
Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa, SAPSP, Kraków 2011.
 
13.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2007.
 
14.
Grocki R., Vademecum zagrożeń, Bellona, Warszawa 2003.
 
15.
Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Difin, Warszawa 2012.
 
16.
Jastrzębska W., Rola euroregionów i współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej, [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, M.G. Woźniak (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008.
 
17.
Jóskowiak K., Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Śląski, Katowice 2008.
 
18.
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich, Kaczmarczyk B. (red.), WSOWL, Wrocław 2017.
 
19.
Kantyka Z., Współpraca międzyregionalna i transgraniczna oraz jej znaczenie w rozwoju społeczności lokalnych i europejskich procesów integracyjnych, [w:] Współpraca transgraniczna i międzyregionalna województwa śląskiego, P. Dobrowolski (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice 2004.
 
20.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, AON, Warszawa 2011.
 
21.
Koontz H., O’Donnell C., Zasady zarządzania, PWN, Warszawa 1969.
 
22.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, cz. 1, HPS, Warszawa 2007.
 
23.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, cz. 2, HPS, Warszawa 2007.
 
24.
Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo XXI wieku, Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
25.
Krok K., Współczesne spojrzenie na obszary przygraniczne w Europie, [w:] Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie?, G. Gorzelak, K. Krok (red.), Scholar, Warszawa 2006.
 
26.
Kruczkowski J., Zarządzanie kryzysowe w regionie transgranicznym na poziomie powiatu, [w:] Bezpieczeństwo publiczne na pograniczu lubusko-brandenburskim po wejściu Polski do Strefy Schengen, opr. Zespół Centrum Badań Euroregionalnych, PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2011.
 
27.
Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management), R.W. Kaszubski, D. Romańczuk (red.), Oficyna Wydawnicza Read Me, Łódź 2012.
 
28.
Kulesza E., Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gmin polskiego pogranicza z Rosją, Adam Marszałek, Toruń 2003.
 
29.
Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A., Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 
30.
Machaczka J., Podstawy zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001.
 
31.
Majchrzak D., Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowane działania odpowiedzialnych organów i podmiotów, [w:] Zarządzanie kryzysowe, G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), AON, Warszawa 2012.
 
32.
Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Polski krok do integracji, Wydawnictwo Atla2, Wrocław 2000.
 
33.
Mały Słownik Politologii, S. Opara (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
34.
Międzynarodowa współpraca regionów – wybór ekspertyz, W. Toczyski, W. Sartorius, J. Zaucha (red.), Przedświt, Warszawa 1997.
 
35.
Mroczko F., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Zarys problemów regionu dolnośląskiego, WSZiP, Wałbrzych 2012.
 
36.
Pilżys J., Zarządzanie kryzysowe, PPH ZAPOL, Szczecin 2007.
 
37.
Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 
38.
Schmitt-Egner P., Cross-border cooperation (CBC) among European regions in different perspectives. Some notes on its political context, academic concepts and practical dimensions, [w:] Border Regions in Comparison, H.A. Persson, I. Eriksson (red.), Malmo 2001.
 
39.
Skomra W., Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Presscom, Wrocław 2010.
 
40.
Słownik języka polskiego, t. 3, M. Szymczak (red.), PWN, Warszawa 1981.
 
41.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2009.
 
42.
Sobolewski G., Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego, G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), AON, Warszawa 2012.
 
43.
Solarz P., Euroregiony pogranicza niemiecko-francuskiego i niemiecko-polskiego w procesie integracji europejskiej, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 
44.
Sowa A.L., Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945–2001), t. 10, [w:] Wielka historia Polski, S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zgórniak (red.), Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków 2001.
 
45.
Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
 
46.
System reagowania kryzysowego, Gryz J., Kitler W. (red.), Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
47.
Ślusarz G., Potrzeby rozwoju współpracy transgraniczej, [w:] Uwarunkowania działalności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy jako podstawa rozwoju współpracy transgranicznej, G. Ślusarz (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Rzeszów 2006.
 
48.
Śmiałek W., Zapobieganie i likwidacja skutków katastrof i klęsk żywiołowych w polskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, [w:] Zarządzanie kryzysowe w Polsce, M. Jabłonowski, L. Smolak (red.), Akademia Humanistyczna, Pułtusk 2007.
 
49.
Tucholska A., Prawno-instytucjonalne uwarunkowania współpracy transgranicznej w świetle ustawodawstwa polskiego i obowiązujących norm prawa międzynarodowego z uwzględnieniem sytuacji na pograniczu polsko-niemieckim, [w:] Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko-niemieckie, G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Kasprzyk (red.), Scholar, Warszawa 2004.
 
50.
Zarządzanie kryzysowe, G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), AON, Warszawa 2012.
 
51.
Ziarko J., Walas-Trębacz J., Podstawy zarządzania kryzysowego, cz. 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
 
52.
Zieliński M., Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, C. Mik (red.), Toruń 1997.
 
53.
Górecka K., Zarządzanie kryzysowe na tle wybranych państw sąsiadujących z Polską, „Przegląd Naukowo-Metodyczny WSB” nr 1 (22), Poznań 2014.
 
54.
Krč M., Urban R., Nowe pojęcie strategii i polityki bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, „Zeszyty Naukowe AON” nr 3 (88), Warszawa 2012.
 
55.
Lipska-Sondecka A., Niemcy, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 72, Studia Politologica. 4. Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.
 
56.
Ładysz J., Ładysz I., Zarządzanie kryzysowe jako dziedzina współpracy transgranicznej, „Zeszyty Naukowe WSOWL” nr 3 (157), Wrocław 2010.
 
57.
Wyligała H., Uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego w Republice Federalnej Niemiec, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2010/2011, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2011.
 
Journals System - logo
Scroll to top