PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (9-18)
Zmieniające się warunki pracy w Polsce w kontekście zaleceń Unii Europejskiej dla rozwoju kapitału ludzkiego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zwrócono uwagę na aktualne warunki, w których przychodzi funkcjonować zespołom pracowniczym. Podkreślono, że zmiany warunków pracy są naturalnym i nieodzownym elementem ewolucji, która ma na celu przystosowanie kolejnych pokoleń do zmian na rynku pracy. Dokonano charakterystyki oczekiwań przedstawicieli pokolenia Y na tle pozostałych generacji i zestawiono je ze współczesnymi zjawiskami na rynku pracy. Za kluczowe zjawiska uznano niedobór siły roboczej oraz zmianę struktury wieku ekonomicznego. Te sytuacje mogą prowadzić do dynamicznego wzrostu zatrudniania osób z pokolenia Y oraz zatrzymywania w przedsiębiorstwach osób starszych powyżej 50. roku życia. Obie sytuacje wymuszą powstanie programów kadrowych, zapewniających efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach. Uwzględniono prognozy demograficzne w Polsce i ich konsekwencje na rynku pracy. Zaprezentowano wytyczne Unii Europejskiej, w obszarze metod i kierunków rozwoju kapitału ludzkiego. Jako metody badawcze zastosowano analizę literatury tematu oraz aktów prawnych.
 
REFERENCJE (12)
1.
Barford, I.N., Hester, P.T., (2011), Analyzing Generation Y Workforce Motivation, Defense AT&L: Special Edition, March-April, s. 37–38.
 
2.
Diagnoza społeczna 2009, red. J. Czapski, Rada Monitoringu Społecznego, pozyskano 17.06.2018 ze strony www.diagnoza.com.
 
3.
Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, (2010) pozyskano 19.06.2018 ze strony http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc....
 
4.
Fazlagić, J.A., (2008), Charakterystyka pokolenia Y, „e-mentor”, s. 3, pozyskano 17.06.2018 ze strony http://www.e-mentor.edu.pl/art....
 
5.
Kehrli, S., Soop, T., (2006) Managing Generation Y. Stop resisting and start embracing the challenges. Generation Y brings to the workplace, „HR Magazine” (May), s. 113.
 
6.
Patterson, C.K., (2007) The impact of generational diversity in the work place, Generational Diversity, vol. 15, no 3, s. 20.
 
7.
Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, (2008), pozyskano 18.06.2018 ze strony http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc....
 
8.
Rokita, J., (2011), Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 103.
 
9.
Skowron-Mielnik, B., (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań demograficznych, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 277, s. 61–69.
 
10.
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL), (2011), pobrano 19.06.2018 ze strony https://www.mpips.gov.pl/praca....
 
11.
Strojek, A., (2009), Polska młodzież startuje z opóźnieniem, Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r., GUS Warszawa, pozyskano 18.06.2018 ze strony http://www.stat.gov.pl.
 
12.
Trendy HRM 2011 – Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce, (2011), Deloitte-PSZK, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top