PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (243-256)
“Electronic will”
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (32)
1.
Barwiński E.J., Prawo spadkowe obowiązujące w byłym Królestwie Kongresowym w zarysie (An outline of succession law effective in the former Congress Kingdom), Warszawa 1938.
 
2.
Beyer G.W., Estate Planning in the Digital Age, SSRN Electronic Journal 2014, vol. 4, item 1.
 
3.
Błahuta F., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Księga czwarta – spadki (The civil code. A comment. Book 4 – inheritance), edited by J. Pietrzykowski, Warszawa 1972.
 
4.
Boreman Bird G., Sleight of Handwriting: The Holographic Will in California, The Hastings Law Journal, vol. 32, 1980-1981.
 
5.
Cirillo G.P., Cufaro V., Roselli F., Codice civile a cura di Pietro Rescigno. Le fonti del diritto italiano. I testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza. Tomo I. Libri I-IV, Sesta Edizione, Milano 2006.
 
6.
Clowney S., In Their Own Hand. An analysis of Holographic Wills and Homemade Willmaking, Trust & Estate Law Journal 2008, vol. 1, item 62.
 
7.
Ferroni L., Codice civile. Annotato con la giurisprudenza. Volume Primo, Libri I–IV, Artt. 1–2059 , Co-curatori: Valerio Donato e Geremia Romano, Milano 2006.
 
8.
Gwiazdomorski J., Formy testamentu (Forms of a will), Nowe Prawo 1966, issue 6.
 
9.
Hopkins J.P., Lipin I.A., Viable Solutions to the Digital Estate Planning Dilemma, Iowa Law Review Bulletin 2014, vol. 99, item 61.
 
10.
Horton D., In Partial Defense of Probate: Evidence from Alameda County, California, Georgetown Law Journal 2015, vol. 103.
 
11.
Information from the Polish embassy in Hague concerning enforcement of wills in the Netherlands and the Dutch provisions concerning statutory inheritance and inheritance according to the will, http://www.haga.polemb.net/fil... [dostęp z: 01.07.2013].
 
12.
Johnson S.M., Lindgren J., Sitkoff R.H., Wills, Trusts and Estates, New York 2005.
 
13.
Kordasiewicz B., Glosa do postanowienia SN z dnia 25 października 1973 r., III CRN 241/73 (Note to the provision of the Supreme Court of October 25th 1972), Państwo i Prawo 1975, book 5.
 
14.
Kucia B., Forma testamentu w prawie amerykańskim (Form of will in the American law), Kwartalnik Prawa Prywatnego 2012, No. 2.
 
15.
Langbein J.H., Substantial Compliance with the Wills Act, Harvard Law Review 1975, vol. 3.
 
16.
Mróz T., O potrzebie i kierunkach zmian przepisów prawa spadkowego (On the need for and directions of changes in the provisions of law of succession), Przegląd Sądowy 2008, issue 1.
 
17.
Niedośpiał M., Testament. Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym (The will. General issues concerning the will in the Polish civil law), Kraków-Poznań 1993.
 
18.
Osajda K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz Spadki, (The civil code. A comment. Inheritance), vol. 2, edited by K. Osajda, Warszawa 2013.
 
19.
Osajda K., Wpływ rozwoju techniki na uregulowanie formy testamentu – rozważania de lege ferenda (Influence of technical development on regulating the form of a will – considerations de lege ferenda), Rejent 2010, issue 5.
 
20.
Pazdan J., Ku jednolitemu międzynarodowemu prawu spadkowemu (Towards a uniform international law of succession), Rejent 2005, issue 3.
 
21.
Pazdan M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz (The civil code. A comment), vol. 2, edited by K. Pietrzykowski, Warszawa 2000.
 
22.
Rzewuski M., Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym (Signature of a bequeather on a manuscript of a will), Warszawa 2014.
 
23.
Rzewuski M., Testament sądowy – propozycja nowej formy rozrządzenia mortis causa (Will at court – a suggestion of a new form of mortis causa disposition), Rejent 2013, issue 10.
 
24.
Skowrońska E., Forma testamentu w prawie polskim (Form of will in the Polish law), Warszawa 1991.
 
25.
Skowrońska-Bocian E., Testament w prawie polskim (A will pursuant to the Polish law), Warszawa 2004.
 
26.
Turłukowski J., Sporządzenie testamentu w praktyce (Drawing up a will in practice), Warszawa 2009.
 
27.
Witczak H., Kawałko A., Prawo spadkowe (Law of succession), Warszawa 2008.
 
28.
Załucki M., Facebook, Twitter, My Space...wirtualny świat serwisów społecznościowych mortis causa. Zarys problematyki (Załucki, Facebook, Twitter, My Space... the virtual world of social media mortis causa. An outline of the issues), Wrocławskie Studia Sądowe 2014, No. 4.
 
29.
Załucki M., Krąg spadkobierców ustawowych de lege lata i de lege ferenda (A circle of statutory heirs de lege lata and de lege ferenda), Przegląd Sądowy 2008, issue 1.
 
30.
Załucki M., Współczesne tendencje rozwoju dziedziczenia testamentowego – czyli nie tylko o potrzebie wprowadzenia wideotestamentu do nowego kodeksu cywilnego (Contemporary tendencies in development of inheritance according to will – not only on the need to introduce video-wills to the new civil code), Roczniki Nauk Prawnych 2012, issue 2.
 
31.
Załucki M., Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym (Disinheritance in the Polish law from the comparative perspective), Warszawa 2010.
 
32.
Załucki M., Forma testamentu w perspektywie rekodyfikacji polskiego prawa spadkowego. Czas na rewolucję? (Form of will from the perspective of recodifying the Polish law of succession. Is it the time for a revolution?), Państwo i Prawo 2017, z. 3.
 
Journals System - logo
Scroll to top