PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (151-165)
Cyberbullying w aspekcie profilaktyki i wychowania
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu podjęty został problem dotyczący cyberbullyingu będącego nową formą agresji wśród młodzieży szkolnej, powstałą w wyniku rozwoju technologii cyfrowych. Celem opracowania jest ukazanie specyfiki cyberbullyingu i jego negatywnych skutków oraz przedstawienie możliwości przeciwdziałania temu zjawisku na gruncie profilaktyki i wychowania. Na podstawie przeprowadzonej analizy znaczących publikacji naukowych w obszarze podjętych rozważań wykazano, że zjawisko cyberbullyingu w znacznym stopniu różni się do przemocy tradycyjnej w postaci bullyingu oraz posiada o wiele szerszy zasięg i większą siłę oddziaływania. Wskazano także, że przeciwdziałając zjawisku cyberbullyingu, niezbędne jest przede wszystkim odpowiednie ukierunkowanie i zintensyfikowanie wpływu wychowawczego rodziny oraz uwzględnienie tej problematyki w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, a także podejmowanych oddziaływaniach o charakterze profilaktycznym adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.
 
REFERENCJE (29)
1.
Berson I.R., Berson M.J., Ferron J. (2002). Emerging risks of violence in the digital age: Lessons for educators from an online study of adolescent girls in the United States. Journal of School Violence 1 (2), s. 51–71, https://doi.org/10.1300/J202v0... (dostęp: 24.05.2021).
 
2.
Clark D. Characterizing cyberspace: past, present and future MIT CSAILVersion 1.2 of March 12, http://ecir.mit.edu/index.php/... (dostęp:20.06.2021).
 
3.
Dehue F., Bolman C., Völlink T., Pouwelse M. (2012). Cyberbullying and traditional bullying in reletion with adolescents’ perception of parenting. Journal of CyberTherapy & Rehabilitation 5 (1), s. 25–34, https://www.researchgate.net/p... (dostęp: 22.06.2021).
 
4.
Dehue F., Bolman C., Völlink T. (2008). Cyberbullying: youngsters’experiences and parental. Cyberpsychology & Behavior 11 (2), s. 217–223, https://doi.org/10.1089/cpb.20... (dostęp: 14.06.2021).
 
5.
Hołyst B. (2015). Cyberstalking jako forma cyberprzemocy. Ius Novum 5, s. 104–129.
 
6.
Informacja o wynikach kontroli NIK: Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2017,.
 
7.
Jędrzejko M., Morańska D. (2013). Pułapki współczesności. Cz. 1. Cyfrowi tubylcy: socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych = Digital natives: social and behavioral aspects of new digital technologie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 
8.
Juvonen J., Gross E.F. (2008). Extending the school grounds? Bullying experiences in cyberspace. Journal of School Health 78 (9), s. 496–505, https://doi.org/10.1111/j.1746... (dostęp: 15.05.2021) Kraft E. Online Bystanders: Are They the Key to Preventing Cyberbullying, http://www.elementalethics.com... (dostęp:02.06.2021).
 
9.
Monks C., Smith P.K., Naylor P., Barter C., Ireland J., Coyne I. (2009). Bullying in different contexts: Commonalities, differences and the role of theory. Aggression and Violent Behavior 14, s. 146–156, https://doi.org/10.1016/j. avb.2009.01.004 (dostęp: 20.07.2021).
 
10.
Nobles M.R., Reyns B.W., Talbot K., Fisher B.S. (2014). Protection Against Pursuit: A Conceptual and Empirical Comparison of Cyberstalking and Stal king Victimization Among a National Sample. Justice Quarterly 31(6), s. 98–61014, https://doi.org/10.1080/074188... (dostęp: 10.05.2021).
 
11.
Nowicka E. (2012). Edukacja medialna i osobowość a wychowanie dzieci i młodzieży. W: T. Lewowiecki, B. Siemieniecki (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 174–178.
 
12.
Olweus D. (2012). Cyberbullying: An Overrated Phenomenon? European Journal of Developmental Psychology 9 (5), s. 520–538, https://doi.org/10.1080/174056... (dostęp: 14.05.2021).
 
13.
Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Agencja Wydawnicza „Jacek Santorski & Co”.
 
14.
Patchin W.J., Hinduja S. (2010). Traditional and nontraditional bullying among youth: a test of general strain theory. Young & Society 43(2), s. 727–775, https://doi.org/10.1177/004411... (dostęp: 28.05.2021).
 
15.
Pyżalski J. (2014). Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań. W: M. Jędrzejko, D. Sarzała (red.), Człowiek i uzależnienia, Pułtusk–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra JR, s. 117–140.
 
16.
Raport z badań „Nastolatki 3.0” NASK Państwowy Instytut Badawczy (2019). Warszawa, https://www.nask.pl/pl/raporty... (dostęp: 29.06.2021).
 
17.
Sarzała D., Piestrzyński W. (2015). Młodzież i dzieci w cyberprzestrzeni a zagrożenia w sferze socjalizacji. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne 1 (2), s. 145–158.
 
18.
Sarzała D. (2007). Przekaz medialny jako problem pedagogiczny. W: B. Siemieniecki (red.) Manipulacja – Media – Edukacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 240–244.
 
19.
Sarzała D. (2009). Problem agresji i przemocy w multimediach elektronicznych – aspekty psychologiczne i etyczne. W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 243–273.
 
20.
Sarzała D. (2017). Fonoholizm wśród młodzieży szkolnej jako nowa forma zachowań ryzykownych. Kultura i Wychowanie 12 (2), s. 131–146, https://doi.org/10.25312/2083-... (dostęp: 03.05.2021).
 
21.
Schneider S.K., O’Donnell L., Stueve A. (2012). Coulter RWS. Cyberbullying, School Bullying, and Psychological Distress: A Regional Census of High School Students. American Journal of Public Health 102 (1), s. 171–177, https://doi.org/10.2105/AJPH.2... (dostęp: 21.05.2021).
 
22.
Smith P.K. (2011). Bullying in schools: Thirty years of research. W: C.P. Monks, L. Coyne (red.), Bullying in different contexts Cambridge: Cambridge University Press, s. 36–60.
 
23.
Sticca F., Ruggieri S., Alsaker F., Perren. S. (2013). Longitudinal Risk Factors for Cyberbulyling in Adolescence. Journal of Community & Applied Social Psychology 23 (1), s. 52–67, https://doi.org/10.1002/casp.2... (dostęp:11.05.2021).
 
24.
Szulc M. (2018a). Sposoby radzenia sobie ze stresem i umiejscowienie poczucia kontroli u ofiar cyberprzemocy. Pomeranian Journal of Life Science 64 (3), s. 81–87.
 
25.
Szulc M. (2018b). Psychologiczne uwarunkowania, konsekwencje i przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy. Wychowanie na co Dzień 5–6, s. 3–9.
 
26.
Tokunaga R.S. (2010). Following, You home from school: a critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. Computers in Human Behavior 26 (3), s. 277–287, https://doi.org/10.1016/j.chb.... (dostęp: 22.06.2021).
 
27.
Twyman K., Saylor C., Taylor L.A., Comeaux C. (2010). Comparing children and adolescents engaged in cyberbullying to mached peers. Cyberpsychology. Behavior and Social Networking 13 (2), s. 195–199, https://doi.org/10.1089/cyber.... (dostęp: 20.05.2021).
 
28.
Vandebosch H., Cleemput V.K. (2009). Cyberbullying among youngsters: Profiles of bullies and victims. New Media Society 11 (8), s. 1349–1371, https://doi.org/10.1177/146144... (dostęp: 23.05.2021).
 
29.
Ybarra M., Mitchell K.J. (2007). Prevalence and frequency of Inter-net harassment instigation: Implications for adolescent health. Journal of Adolescent Health 41 (2), s. 189–95, https://doi.org/10.1016/j.jado... (dostęp: 25.06.2021).
 
Journals System - logo
Scroll to top