PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (197-211)
Distribution of value added cost between production factors
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (11)
1.
Гуменюк В.Я., Самолюк Н.М. (2012) Управління витратами на персонал: Монографія. – Рівне: НУВГП.
 
2.
Базилевич В.Д. (2005) Історія економічних учень: підруч. / [за ред. В.Д. Базилевича]. К.: Знання.
 
3.
Кузнєцова Т.В., Аверкина М.Ф. (2006) Вирівнювання диференціації доходів населення як умова відтворення трудового потенціалу і економічного зростання. Вісник НУВГП. Економіка: Зб.наук.пр. (Ч.1.), с. 293-300.
 
4.
Чухно А.А., Єщенко П.С., Климко Г.Н. (2001) Основи економічної теорії: підруч. К.: Вища школа.
 
5.
Рикардо Д. (2000) Начала политической экономии. У. Петти, А.Смит, Д. Рікардо, Дж. Кейс, М. Фридмен. Классика экономической мысли: соч. М.: ЭКСМО-Пресс.
 
6.
Сміт А. (2001) Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй; пер.з англ. К.: Port-Royal.
 
7.
Туган-Барановський М.І. (1994) Політична економія. К.: Наукова думка.
 
8.
Статистические данные Статистической службы Европейского союза [Электронный ресурс] - Режим доступа:.
 
10.
Статистические данные Государственной службы статистики Украины [Электронный ресурс] - Режим доступа:.
 
Journals System - logo
Scroll to top