PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (30-40)
Dyskurs o bezpieczeństwie. Szkoła jako specjalna strefa bezpieczeństwa
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest analizie polskiego dyskursu publicznego dotyczącego bezpieczeństwa w szkole. Autor odnosi problematykę bezpieczeństwa do dwu pojęć: społeczeństwo ryzyka oraz polityka strachu jako kluczowych terminów pozwalających wyjaśnić intensywną obecność problematyki bezpieczeństwa w sferze publicznej. Posługując się krytyczną analizą dyskursu, wskazuje na kilka kluczowych podmiotów tworzących dyskurs o bezpieczeństwie w szkole: instytucje władzy, szkoły, media. Badając wypowiedzi tworzone przez te instytucje, pokazuje cechy charakteryzujące dyskursy tworzone przez poszczególne podmioty oraz społeczny kontekst im towarzyszący. Podkreśla, że dyskurs władzy, w odróżnieniu od sensacyjnego dyskursu medialnego, ma charakter profesjonalny, a rola instytucji rządowych i samorządowych w tworzeniu bezpiecznej szkoły opiera się na zasadzie pomocniczości. Autor dowodzi, że dyskurs tworzony przez władze różnego szczebla, determinowany jest przede wszystkim ustawowymi zadaniami szkoły, a bezpieczna szkoła jawi się w wypowiedziach formułowanych przez władze jako efekt współpracy różnych podmiotów: samej szkoły i jej otoczenia. Jego podstawową słabością jest niedostrzeganie związku między nierównościami społecznymi, a bezpieczeństwem w szkole.
 
REFERENCJE (7)
1.
Beck, U. (2004) Społeczeństwo ryzyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
2.
Fairclough, N. Duszak, A. (2008) Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych. W: N. Fairclough, A.
 
3.
Duszak (red.), Krytyczna analiza dyskursu (ss. 7-29), Kraków: Universitas.
 
4.
Furedi, F. (2005) Politics of fear. New York: Continuum.
 
5.
Horolets, A. (2008) Wprowadzenie – status dyskursu w badaniach socjologicznych. W: A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii (ss. 5-16) , Toruń: Adam Marszałek.
 
6.
Nocuń, A, Ochocka-Nocuń, H. (2012) Bezpieczna szkoła: efektywna komunikacja w szkole jako czynnik zmiany. W: Journal of Modern Science, tom 1/12/2012, Józefów: Wydawnictwo WSGE. Pozyskano (20.07.2013).
 
7.
Wawrzusiszyn, A. (2012) Bezpieczeństwo i ewolucja jego pojmowania. W: Journal of Modern Science, tom 4/15/2012, Józefów: Wydawnictwo WSGE. Pozyskano (20.07.2013).
 
Journals System - logo
Scroll to top